Arten er ikke risikovurdert fordi den er etablert per år 1800.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen

Begrunnelse

Edelgran Abies alba ble, på samme måte som europalerk, introdusert av brødrene von Langen som arbeidet i Norge fra 1736 til 1746. Den første kjente plantingen av edelgran ble foretatt ved Forstmannshytten ved Hengsvatn på Meheia i Kongsberg kommune i Buskerud fylke i 1745. Fra disse forsøksplantingene forynget edelgran seg villig, og foryngelsen er beskrevet en rekke ganger i forstlig sammenheng (Myhrwold 1928, Robak 1950, Opsahl 1948, Børset 1960, Opsahl 1967). Undersøkelser foretatt i 1912 påviste to levende edelgraner fra de eldste plantingene (Myhrwold 1928), og i 1948 ble det ved bruk av tilvekstbor bestemt en alder som samsvarte med plantetidspunkt i 1745. Det ble også påvist en god del gjenvekst av edelgran, hvorav noen ble flyttet til arboretet ved skogmuseet på Elverum (Robak 1950). Edelgran i fri stilling kan sette kongler med spiredyktig frø alt fra 30 års alder (Nedkvitne 1966), og det regnes derfor ned at det er sannsynlighetsovervekt for at edelgran ble etablert i Norge før 1800. Med dette som bakgrunn risikovurderes ikke edelgran etter dagens retningslinjer for økologisk risikovurdering av fremmede arter.

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Artens første observasjoner. Tabellen viser årstall for første observasjonen av arten for hver aktuelle etableringsstatus.
Etableringsstatus Årstall for første observasjon Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år)
individ på artens eget produksjonsareal Årstall for første observasjon:1745 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
ja
selvstendig reproduksjon på artens eget produksjonsareal Årstall for første observasjon:1775 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
ja
etablering på artens eget produksjonsareal Årstall for første observasjon:1785 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
ja

Frø fra Tyskland innført av von Langen rundt 1745. Senere innførsler kan være fra ulike kilder.

Filvedlegg

Filvedlegg til vurderingen. Tabellen viser filer som inngår som datagrunnlag for vurderingen av den fremmede arten. Hvert vedlegg inkluderer en lenke for nedlasting.
Filnavn Beskrivelse Lenke for nedlasting
ObservationsEXPANSION.csv Funn til EXPANSION Last ned
ArtskartData.zip Datagrunnlag fra Artskart Last ned

Referanser

 • Børset, O. (1960). Såing og planting. Litt historikk. Stensilert kompendium for undervisning i skogskjøtsel. Institutt for skogskjøtsel, Norges Landbrukshøgskole. Pp. 78-92.
 • Børset, O. (1985). Skogskjøtsel. Skogøkologi. Landbruksforlaget
 • Mauri, A., de Rigo, D., & Caudullo, G. (2016). <i class=’nocase’>Abies alba</i> in Europe: Distribution, habitat, usage and threats. In J. San-Miguel-Ayanz, D. de Rigo, G. Caudullo, T. Houston Durrant, & A. Mauri (Eds.), European Atlas of Forest Tree Species (p. e01493b+). Publications Office of the European Union. https://ies-ows.jrc.ec.europa.eu/efdac/download/Atlas/pdf/Abies_alba.pdf
 • Myhrwold, A.K. (1928). Skogbrukslære. Forelesninger ved Norges landbrukshøgskole. 790.
 • Nygaard, P.H. (2009). Vanlig edelgran Abies alba. Artsdatabankens faktaark 103: 1-2.
 • Opsahl, A. (1967). I Holzförsternes fotspor. Tidsskrift for skogbruk 75: 388-422.
 • Opsahl, W. (1948). Litt om skogkulturen gjennom tidene. Det norske skogselskap gjennom 50 år. Bind2: 105-118.
 • Richardson, David M and Rejmanek, Marcel (2004). Conifers as invasive aliens: a global survey and predictive framework. Diversity and Distributions 10: 321-331. https://doi.org/10.1111/j.1366-9516.2004.00096.x
 • Skre, O. (2000). Registrering av framande treslag i verneområde for barskog i Hordaland med vurdering av spreiingsfare. Oppdragsrapport fra Norsk institutt for skogforskning (NISK) 24/00: 28 + vedlegg.
 • Tonjer, A.T. (2011). Spredning av fremmede trær og busker i Nordskogen, Ås. Masteroppgave UMB, Inst for plante og miljøvitenskap 103.
 • Østraat, R. (1999). Registrering av foryngelse i ti bestand med fremmede bartrær. Hovedoppgave i skogskjøtsel, Inst for skogfag, NLH
 • Øyen, B.H. Andersen, H.L. Myking, T. Nygaard, P.H. Stabbetorp, O.E. (2009). En vurdering av økologisk risiko ved bruk av introduserte bartreslag i Norge. Forskning fra Skog og landskap 1/09
 • Øyen, B.H., Andersen, H.L., Myking, T., Nygaard, P.H., Stabbetorp, O.E. (2009). Økologiske egenskaper for noen utvalgte introduserte bartreslag i Norge. Viten fra Skog og landskap 01/09: 1-40.

Sitering

Vollering J, Hegre H, Solstad H, Alm T, Fløistad IS, Pedersen O, Schei FH, Vandvik V, Westergaard KB og Skarpaas O (2023). Karplanter: Vurdering av edelgran Abies alba for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. https://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/519