Arten er etablert.


Arten er vurdert til svært høy risiko. Den har stort invasjonspotensial og stor økologisk effekt.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen


Økologisk effekt (y-aksen)

y = 4
 • Økologisk effekt: 4stor
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori PH er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori SE er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 3
 • Økologisk effekt: 3middels
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 2
 • Økologisk effekt: 2liten
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori HI er verdien: ikke gjeldende

y = 1
 • Økologisk effekt: 1ingen kjent
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori NK er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori PH er verdien: ikke gjeldende

Tallforklaring for x-aksen:
 • 1lite
 • 2begrensa
 • 3moderat
 • 4stort
Invasjonspotensial: 4, Økologisk effekt: 4

Arten har svært høy risiko SE. Risikoen er lavere i deler av artens potensielle utbredelse.

Arten har en forventet levetid i Norge på minimum 650 år og en ekspansjonshastighet på mellom 160 og 499 m/år. Dette tilsvarer stort invasjonspotensial (risikomatrisens x-akse).

Arten har negative interaksjoner med stedegne arter. Dette tilsvarer stor økologisk effekt (risikomatrisens y-akse).

Ekspertenes oppsummering

Generelt om arten

Livsmiljø: terrestrisk

Sandlupin Lupinus nootkatensis er en flerårig, vel 0,5 m høy urt (staude) som danner kloner med korte, krypende jordstengler, men som bare formerer seg med frø. Frøene spres effektivt langs vassdrag. Den kommer fra nordvestlige deler av Nord-Amerika. Den etablerer seg i all slags åpen mark, også på sanddyner og elveører, men i mindre grad i skog. Arten ble forbudt å innføre, sette ut og omsette fra 1. januar 2016.Arten er hardfør og knyttet til noe oseaniske klimaseksjoner i sitt hjemlandsområde i Canada og USA. Sandlupin har okkupert store deler av Island, og den har stort potensial i alle litt kjøligere deler av Norge, muligens unntatt de innerste dalstrøkene. Den er imidlertid også funnet i Op Lesja, Bu Hol, ST Oppdal, Holtålen og Røros. Vi forventer en spredning opp til skoggrensa og nord til den polare skoggrensa.

Utbredelse i Norge

Sandlupin startet sin ekspansjon i Norge på Jæren, i Ro Eigersund i 1889, men uten å bli aggressiv de første tiårene. Den raske ekspansjonen startet på 1960-tallet. Utbredelsen fram til tusenårsskiftet ble kartlagt og kommentert hos Elven & Fremstad (2000). Arten er nå dokumentert fra alle fylker med unntak for Sogn og Fjordane, men vi antar den finnes i alle fylker. Den har allerede nådd nordspissen av landet, i Fi Gamvik (2010). Foreløpig har den ikke etablert seg fullt ut i de delene av landet der vi antar at den er best klimatisk tilpasset. Jæren, der den ble først introdusert, er en av de dårligst egnete delene; det samme gjelder søndre Østlandet.

Spredningsmåter

Sandlupin ble brukt som hageplante i England allerede i 1795. Arten ble innsådd for å binde skråningene langs den nyanlagte Jærbanen sørover fra Stavanger. På det første herbariebelegget fra 1889 (A. Landmark, Osloherbariet) står det: "Jæderbanens Skraaning ved Ekersund. Voxer i stor Mængde mangfoldige Steder paa Jernbaneskraaninger i Jæderens sydlige Del."

Arten er blitt brukt av NSB mange steder, og de fleste første-etableringer i ulike deler av landet har direkte tilknytning til jernbaneskråninger som er blitt tilsådd: NT Stjørdal 1911, He Elverum 1914, Ak Eidsvoll 1934, He Ringsaker 1942, ST Midtre Gauldal 1954. Arten har nå effektiv egenspredning.

Invasjonspotensial

Arten har stort invasjonspotensial, med lang median levetid og moderat ekspansjonshastighet. Sandlupin forveksles mye med hagelupin, men datasettet er ikke kvalitetssjekket og det aller meste er dessuten observasjoner uten bilde (og kan ikke bekreftes eller avkreftes). Vi har brukt lågere mørketall enn i forrige vurderingsrunde for å korrigere for feilbestemmelser. Dette gir en noe høgere ekpansjonshastighet. Dette gir imidlertid ingen endring i kategori.

Økologisk effekt

Arten vurderes til å ha store økologiske effekter. Arten går hovedsakelig inn på jernbane- og veiskråninger og -kanter og annen skrotemark (næringsområder, grustak o.l.). Den har en del steder også etablert seg på sand- og grusmark i sanddyne (Ro Jæren) og elvekanter og strandeng (særlig i NT Stjørdal).På røttene har sandlupin nitrogenfikserende knoller som tilfører ellers skrinn sand- og grusjord næring som kommer andre planter til gode. Tilstedeværelsen av sandlupin fører derfor til tilstandsendring knyttet til næringsstatus, jordstruktur og artssammensetning. Dette kan føre til at andre, inkludert fremmede, arter etablerer seg i stedet for de stedegne artene som fortrenges. Dette gjelder først og fremst klåved på elveører, foreløpig i Midt-Norge, men i et 50 års-perspektiv kan det også gjelde øvre Østlandet, Vestlandet og Nord-Norge. Den kan fortrenge en rekke arter lokalt (og i et lengre tidsperspektiv nasjonalt), både trygge og sårbare/truete.

Konklusjon

Sandlupin vurderes til svært høg økologisk risiko på grunn av et stort invasjonspotensial i kombinasjon med stor negativ økologisk effekt på grunn av tilstandsendringer som fører til endrede konkurranseforhold og fortrengning av både truede og andre arter i sørlig sanddynemark og på elveører.

Hva forklarer artens risikokategori

Artens risikokategori bestemmes av artens høyeste skår på invasjonspotensial (x-aksen i risikomatrisa) og på økologisk effekt (y-aksen i risikomatrisa). Kriteriet(ene) arten skårer høyest på for hver av aksene i matrisa er artens avgjørende kriterier. Les mer om kriteriene.

Artens invasjonspotensial bestemmes av tre kriterier: Artens mediane levetid i Norge (A-kriteriet), artens ekspansjonshastighet (B-kriteriet) og størrelsen på naturtypeareal som arten koloniserer (C-kriteriet).

Artens økologiske effekt bestemmes av seks kriterier: Artens effekter på stedegne arter (D- og E-kriteriet), artens effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), genetisk forurensning av stedegne arter (H-kriteriet) og overføring av parasitter eller patogener til stedegne arter (I-kriteriet).

Invasjonspotensial

Arten har stort invasjonspotensial (skår 4)

Avgjørende kriterier
 • A. Median levetid på minimum 650 år. Dette tilsvarer skår 4.
  Estimeringsmetode: forenklet anslag

  Basert på de beste anslagene på forekomstareal i dag (3 840 km²) og om 50 år (8 000 km²) er A-kriteriet skåret som 4 (med usikkerhet: 4 – 4). Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er på under 5%.

 • B. Ekspansjonshastighet på mellom 160 og 499 m/år. Dette tilsvarer skår 3.
  Estimeringsmetode: datasett med tid- og stedfesta observasjoner

  Modell og parametere. Tabellen viser hvilke parametere og antagelser som er brukt for estimering av ekspansjonshastighet. Les mer om metoden her: ekspansjon.
  Parameter Verdi
  forekomstarealets mørketall 2-6
  modell oppdagbarhet endres én gang
  lokalitetene i datafila er oppført bare første året de har blitt observert

  Artens ekspansjonshastighet. Tabellen viser artens estimerte ekspansjonshastighet (m/år) med bakgrunn i parametervalgene angitt over, samt datasett med tid- og stedfesta observasjoner av arten.
  Ekspansjonshastighet Estimert verdi (m/år)
  beste anslag 309
  lavt anslag 276
  høyt anslag 346

Økologisk effekt

Arten har stor økologisk effekt (skår 4)

Avgjørende kriterier
 • D. Effekter på truede arter eller nøkkelarter på moderat styrke og storskala omfang ELLER fortrengning. Dette tilsvarer skår 4.
  Artens negative effekter på grupper av arter (inkludert trua arter eller nøkkelarter). Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med grupper av stedegne arter (hvor minst én av artene er trua eller nøkkelart), samt interaksjonens styre og omfang. Den negative interaksjonen med stedegne arter er gitt for hver naturtype. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Påvirkede
  arter i
  Nøkkelarter
  eller truede
  arter?
  Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  Sanddynemark ja moderat begrenset konkurranse om plass
  • ikke valgt
  åpne flomfastmarker på sand, grus og stein ja moderat storskala konkurranse om plass
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Sanddynemark
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang storskala
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt

Invasjonspotensial

Øvrige kriterier
 • C. Kolonisering av naturtype på minimum 5%. Dette tilsvarer skår 2.
  Artens koloniserte naturtypeareal. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) den fremmede arten koloniserer nå eller i framtida. Andel kolonisert areal (%) av totalt naturtypeareal og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype.
  naturtype Tidshorisont kolonisert
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  naturtype:fastmarksskogsmark Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:semi-naturlig eng Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:kystlynghei Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:sanddynemark Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:åpne flomfastmarker på sand, grus og stein Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:åpne flomfastmarker på sand, grus og stein Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):5-10 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:strandenger i øvre geolitoral og supralitoral Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:boreal hei Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt

Økologisk effekt

Øvrige kriterier
 • E. Effekter på øvrige stedegne arter på moderat styrke og storskala omfang. Dette tilsvarer skår 2.
  Artens negative effekter på stedegne arter (ikke trua eller sjelden). Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med stedegne arter, samt interaksjonens styre og omfang. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Stedegen art Kategori
  Rødlista 2021
  Nøkkelart? Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  klåved
  Myricaria germanica (L.) Desv.
  NT - Nær truet nei moderat storskala konkurranse om plass
  • ikke valgt
  Stedegen art: klåved Myricaria germanica (L.) Desv.
  Kategori
  Rødlista 2021
  NT - Nær truet
  Nøkkelart? nei
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang storskala
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt
  Artens negative effekter på grupper av stedegne arter. Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med grupper av stedegne arter, samt interaksjonens styre og omfang. Den negative interaksjonen med stedegne arter er gitt for hver naturtype. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Påvirkede
  arter i
  Nøkkelarter
  eller truede
  arter?
  Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  Sanddynemark ja moderat begrenset konkurranse om plass
  • ikke valgt
  åpne flomfastmarker på sand, grus og stein ja moderat storskala konkurranse om plass
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Sanddynemark
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang storskala
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt
 • F. Effekter på truede eller sjeldne naturtyper på minimum 2%. Dette tilsvarer skår 3.
  Artens negative effekter på truede eller sjeldne naturtyper. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) som påvirkes av den fremmede arten nå eller i framtida. Type tilstandsendring, hvor stor del av naturtypearealet som påvirkes og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype. Se retningslinjene for beskrivelse av tydelig tilstandsendring.
  naturtype Tidshorisont tydelig
  tilstandsendring
  tydelig
  påvirka
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  semi-naturlig eng fremtidig
  • artsgruppesammensetning
  • eutrofiering
  2-5
  • ikke valgt
  sanddynemark fremtidig
  • eutrofiering
  • artsgruppesammensetning
  2-5
  • ikke valgt
  boreal hei fremtidig
  • artsgruppesammensetning
  • eutrofiering
  2-5
  • ikke valgt
 • G. Effekter på øvrige naturtyper på minimum 5% (med usikkerhet opp mot minimum 10%). Dette tilsvarer skår 2.
  Artens negative effekter på naturtyper (ikke trua eller sjelden). Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) som påvirkes av den fremmede arten nå eller i framtida. Type tilstandsendring, hvor stor del av naturtypearealet som påvirkes og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype. Se retningslinjene for beskrivelse av tydelig tilstandsendring.
  naturtype Tidshorisont tydelig
  tilstandsendring
  tydelig
  påvirka
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  åpne flomfastmarker på sand, grus og stein
  • eutrofiering
  • artsgruppesammensetning
  0–2
  • ikke valgt
  åpne flomfastmarker på sand, grus og stein fremtidig
  • eutrofiering
  • artsgruppesammensetning
  5-10
  • ikke valgt
 • Økologiske effekter etter kriterium H, I er vurdert som fraværende (usannsynlige)

Endring av risikokategori fra 2018

Denne arten er vurdert til samme risikokategori som i Fremmedartslista 2018 (forrige revisjon).

Effekt av klimaendringer

Hverken delkategori for økologisk effekt eller invasjonspotensial ville vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

Arten kunne ha fått lavere risikokategori enn svært høy risiko SE i deler av sitt potensielle forekomstareal.

Årsak til geografisk variasjon i risiko

 • Artens økologiske effekter er begrenset til bestemte naturtyper

De negative økologiske effektene er først og fremst knyttet til sanddyner og elveører.

Utbredelse i Norge

Forekomstareal

Forekomstarealet til en art tilsvarer antallet forekomster (2 km x 2 km ruter) der arten lever. Les mer om forekomstareal her.

Artens forekomstareal. Tabellen viser artens kjente og antatte forekomstareal i dag og i fremtiden. Kjent forekomstareal er basert på perioden 1950 til 2021.
Forekomstareal I dag Fremtidig (50 år)
Forekomstareal: Kjent I dag: 960 km2
Forekomstareal: Antatt lavt anslag I dag: 1920 km2 Fremtidig (50 år): 5000 km2
Forekomstareal: Antatt beste anslag I dag: 3840 km2 Fremtidig (50 år):8000 km2
Forekomstareal: Antatt høyt anslag I dag: 5760 km2 Fremtidig (50 år):10000 km2

Andel av kjent forekomstareal i sterkt endra natur er på fra og med 25 % til og med 75 %.

Regionvis utbredelse

Utbredelse i dag


Kjent utbredelse
Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark.

Antatt utbredelse
Sogn og Fjordane.

Kjent utbredelse
Antatt utbredelse
Ikke kjent eller antatt
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen
Antatt utbredelse om 50 år

Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark.
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen

Arten fyller i dag sitt potensielle utbredelsesområde og all videre økning vil skje ved fortetning innenfor dette området. Det er foreløpig få funn i Nord-Norge, der arten vil ha store muligheter til å spre seg og etablere seg. Forekomstarealet om 50 år er beregnet ut fra beste estimat for ekspansjonshastighet og anslag for forekomstareal.

Naturtypetilhørighet

Naturtyper arten er observert i og/eller som er potensielle habitater for arten i Norge. Hvis arten fører til endringer i naturtypen er det angitt.

Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper arten er observert i. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten er observert i, samt artens påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som blir påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:fastmarksskogsmark kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:kystlynghei kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:åpne flomfastmarker på sand, grus og stein kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring:
 • eutrofiering
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:strandenger i øvre geolitoral og supralitoral kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt

Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper som er potensielle habitater for arten i Norge. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten regnes med å observeres i innen 50 år eller 5 generasjoner (det av tallene som er størst), samt artens framtidige påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som vil bli påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:semi-naturlig eng kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
 • eutrofiering
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:sanddynemark kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • eutrofiering
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:åpne flomfastmarker på sand, grus og stein kolonisert <br>areal (%):5-10 tydelig <br>tilstandsendring:
 • eutrofiering
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):5-10 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:boreal hei kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
 • eutrofiering
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt

Regional naturvariasjon

Regional naturvariasjon omfatter variasjon i makroklimatiske forhold og/eller andre miljøforhold som gir opphav til mønstre på stor romlig skala (les mer her). Her inngår bioklimatiske soner og seksjoner og/eller kystvannssoner og -seksjoner hvor arten finnes i dag, eller antas å kunne finnes i framtiden (innenfor vurderingsperioden).

Utbredelse i bioklimatiske soner og seksjoner:

 • Boreonemoral sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.
 • Sørboreal sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.
 • Mellomboreal sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon, overgangsseksjon og svakt kontinental seksjon.
 • Nordboreal sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon, overgangsseksjon og svakt kontinental seksjon.

Spredningsmåter

Til innendørs- eller produksjonsareal

Spredningsmåter til innendørs- eller produksjonsareal omfatter artens spredningsmåter til Norge eller Svalbard, og ikke artens spredningsmåter til norsk natur.

Herunder tilfaller enhver (a) tilsikta eller utilsikta innførsel av en art fra utlandet og til 'Innendørs-Norge' (f.eks. butikker, privathus, lagerbygninger) og (b) tilsikta innførsel av en art fra utlandet og til artens eget produksjonsareal.

Artens importveier til innendørs- eller produksjonsareal. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige importveier til innendørs- eller produksjonsareal er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:direkte import kategori:til kommersiell plantehandel hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun historisk

Introduksjon til natur

Introduksjon til natur omfatter artens spredningsmåter til norsk natur fra utland, innendørsareal eller artens produksjonsareal. Med introduksjon menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel til norsk natur. Introduksjon kan altså enten skje uten eller etter en separat importhendelse.

Artens introduksjonsveier til norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige introduksjonsveier til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:tilsiktet utsetting kategori:til erosjonskontroll, lebeplanting o.l. hyppighet:flere ganger pr. 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun historisk

Videre spredning i natur

Artens videre spredning i norsk natur omfatter spredning innad i naturen, altså fra norsk natur til norsk natur.

Artens videre spredning i norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige spredningsveier fra norsk natur til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:egenspredning kategori:naturlig hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:forurensning av vare kategori:av habitatmateriale som sand, torv, jord og kompost hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:blindpassasjer med transport kategori:med maskiner/utstyr hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:blindpassasjer med transport kategori:med kjøretøy (ikke med last e.l.) hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Artens første observasjoner. Tabellen viser årstall for første observasjonen av arten for hver aktuelle etableringsstatus.
Etableringsstatus Årstall for første observasjon Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år)
etablering i norsk natur Årstall for første observasjon:1889 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei

Arten kom til Norge fra: annet sted (utlandet)

Sandlupin ble innsådd for å binde skråningene langs den nyanlagte Jærbanen sørover fra Stavanger. Frøene kom trolig fra England, hvor arten ble dyrket som hageplante.

Global utbredelse

Artens naturlige utbredelse.

Naturlig utbredelse omfatter de områdene arten forekommer i uten at det ligger menneskelig transport bak (dvs. alle former for tilsikta eller utilsikta forflytning av arten).

Terrestrisk utbredelse:

 • Temperert boreal: Nord- og Mellom-Amerika
 • Temperert nemoral: Nord- og Mellom-Amerika

Nordvestlige Nord-Amerika.

Artens nåværende utbredelse

Nåværende utbredelse viser artens totale utbredelse. Det vil si områder der arten finnes naturlig (se naturlig utbredelse) og områder som er et resultat av menneskelig forflytning, tilsikta eller utilsikta, av arten. 

Terrestrisk utbredelse:

 • Polart: Europa
 • Temperert boreal: Europa og Nord- og Mellom-Amerika
 • Temperert nemoral: Europa og Nord- og Mellom-Amerika

Reproduksjon og generasjonstid

Arten har seksuell reproduksjon.

Generasjonstid (i år): 10.

Filvedlegg

Filvedlegg til vurderingen. Tabellen viser filer som inngår som datagrunnlag for vurderingen av den fremmede arten. Hvert vedlegg inkluderer en lenke for nedlasting.
Filnavn Beskrivelse Lenke for nedlasting
Lupinus nootkatenis tom 2021 (1).xlsx Funn tom 2021 Last ned
Lupinus nootkatensis 2021.csv Funn tom 2021 Last ned

Referanser

 • Elven, R. & Fremstad, E. (2000). Fremmede planter i Norge, Flerårige arter av slekten lupin Lupinus L. Blyttia 58: 10-22.
 • https://www.nobanis.org/globalassets/speciesinfo/l/lupinus-nootkatensis/lupinus_nootkatensis.pdf

Sitering

Solstad H, Hegre H, Alm T, Fløistad IS, Pedersen O, Schei FH, Vandvik V, Vollering J, Westergaard KB og Skarpaas O (2023). Planter: Vurdering av sandlupin Lupinus nootkatensis for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/499