Arten er en dørstokkart som ikke forekommer på Svalbard.


Arten er vurdert til svært høy risiko. Den har stort invasjonspotensial og stor økologisk effekt.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen


Økologisk effekt (y-aksen)

y = 4
 • Økologisk effekt: 4stor
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori PH er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori SE er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 3
 • Økologisk effekt: 3middels
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 2
 • Økologisk effekt: 2liten
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori HI er verdien: ikke gjeldende

y = 1
 • Økologisk effekt: 1ingen kjent
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori NK er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori PH er verdien: ikke gjeldende

Tallforklaring for x-aksen:
 • 1lite
 • 2begrensa
 • 3moderat
 • 4stort
Invasjonspotensial: 4, Økologisk effekt: 4

Arten har svært høy risiko SE. Risikoen er lavere i deler av artens potensielle utbredelse.

Arten har en forventet levetid i Norge på minimum 650 år og en ekspansjonshastighet på mellom 160 og 499 m/år. Dette tilsvarer stort invasjonspotensial (risikomatrisens x-akse).

Arten har negative interaksjoner med stedegne arter. Dette tilsvarer stor økologisk effekt (risikomatrisens y-akse).

Ekspertenes oppsummering

Generelt om arten

Livsmiljø: marint

Japansk sjøpung (Havnespy) Didemnum vexillum er et kolonidannende sekkdyr som vokser som et overtrekk på hardbunn og sand/steinbunn. Den forekommer også på kunstig substrat i båthavner og på akvakulturanlegg. Arten er kjent fra Nederland, Frankrike, Irland og Storbritannia. Den har trolig naturlig opprinnelse i Japan, men har blitt spredd til store deler av verden i tempererte kystområder. D. vexillum er beskrevet fra New Zealand (Kott 2002), men det synes å være på basis av en introduksjon der. Små kolonier av Didemnum vexillum er vanskelig å skille fra de stedegne Didemnum artene, og genetiske analyser er påkrevd i nye områder. Store kolonier er vanligvis lett å kjenne på den dryppende formen og forekomsten av et tydelig årenett i kolonien.

Utbredelse på Svalbard

Japansk sjøpung/havnespy Didemnum vexillum ble første gang observert i Norge ved Stavanger, Rogaland i 2020. Året etter ble den også registrert ved Haugesund og Egersund (Rogaland), og ved Bergen og i Gulen (Vestland). Basert på temperaturer i utbredelsesområdet antas det at arten kan etablere seg langs hele norskekysten og på Svalbard. Arten reproduserer seksuellt ved sjøtemperaturer >11 grader, men kan overleve vintertemperaturer helt ned til -2 grader. Arten sprer seg også ved at små biter av kolonien faller av og danner nye kolonier (aseksuellt) og kan derfor spres og etablere seg også i områder der sommertemperaturen er for lav til larveproduksjon.

Arten er ikke påvist på Svalbard

Spredningsmåter

Arten spres som påvekst på skipsskrog, med småbåter eller festet til flyteobjekter i sjøen (tauverk, blåser etc).  Arten har kort pelagisk larvefase, og spredning med havstrømmer er derfor lite sannsynlig.  

Spredningsmønsteret i Norge siden 2020 med disjunkt utbredelse i større havner i Rogaland og Vestland, tyder på at arten hovedsakelig spres som påvekst på skip til nye områder. Arten spres også ut fra etablerte populasjoner med larver som produseres når sjøtemperaturen overstiger 11 grader. Larvene har kun en kort pelagisk fase og når derfor ikke særlig lang fra morkolonien. I Nordnorge og på Svalbard vil arten trolig kun kunne formere seg ved hjelp av fragmenter, da sommertemperaturen sannsynligvis ikke blir høy nok for larveproduksjon. Arten kan også spres med fiskeutstyr og flytende drivgods.

Invasjonspotensial

Japansk sjøpung (Havnespy) er vurdert til å ha et stort invasjonspotensial basert høy median levetid og moderat ekspansjonshastighet. Arten har kort pelagisk larvefase, og larvene bunnslår i nærheten av opphavskolonien (< 250 m, Fletcher et al. 2012). Arten har derfor lav egenspredning. Imidlertid har arten både seksuell og aseksuell formering, og kan raskt kolonisere en stor andel av habitatet etter at arten er introdusert i et område. Arten spres effektiv ved at den gror på fartøy og drypper biter av koloniene ned til bunn. Arten kan også spres til nye områder med fiskeredskaper, flytebrygger, fendere og drivgods. Arten tåler temperaturer mellom -2 og 24 grader Celsius og vil trives langs det meste av norskekysten. Seksuell reproduksjon er avhengig av sommertemperaturer over 11 grader Celsius og i områder med lavere temperatur vil trolig arten kun formere seg ved hjelp av fragmenter, noe som kan begrense spredningen. Arten tåler saltholdighet ned til 20 psu men trives best over 25.

Økologisk effekt

Japansk sjøpung (Havnespy) er vurdert til å ha stor økologisk effekt. Det knytter seg derimot usikkerhet om hvilke effekt arten kan ha i kalde områder. Arten kan overgro og fortrenge de fleste andre naturlig forekommende filtrerende former (hydroider, blåskjell, østers, sekkdyr) der den etablerer seg (Coutts and Forrest 2007). Arten kan også påvirke grunne naturtyper som stortareskog, ålegressenger og ruglbunn. På grus- og steinbunn danner den matteformede overtrekk som kan omforme habitatet for småarter som er avhengige av beskyttelse og tilgang til naturlig substrat. Arten kan regnes som en 'økosystem ingenør' ved sin evne til å omforme habitater som invaderes (Bullard mfl. 2007; Auker and Oviatt 2008; Gittenberger 2007; Valentine et al. 2007).

Konklusjon

Japansk sjøpung (Havnespy) Didemnum vexillum vurderes til svært høy risiko basert på et stort invasjonspotensial og stor økologisk effekt.

Hva forklarer artens risikokategori

Artens risikokategori bestemmes av artens høyeste skår på invasjonspotensial (x-aksen i risikomatrisa) og på økologisk effekt (y-aksen i risikomatrisa). Kriteriet(ene) arten skårer høyest på for hver av aksene i matrisa er artens avgjørende kriterier. Les mer om kriteriene.

Artens invasjonspotensial bestemmes av tre kriterier: Artens mediane levetid i Norge (A-kriteriet), artens ekspansjonshastighet (B-kriteriet) og størrelsen på naturtypeareal som arten koloniserer (C-kriteriet).

Artens økologiske effekt bestemmes av seks kriterier: Artens effekter på stedegne arter (D- og E-kriteriet), artens effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), genetisk forurensning av stedegne arter (H-kriteriet) og overføring av parasitter eller patogener til stedegne arter (I-kriteriet).

Invasjonspotensial

Arten har stort invasjonspotensial (skår 4)

Avgjørende kriterier
 • A. Median levetid på minimum 650 år. Dette tilsvarer skår 4.
  Estimeringsmetode: forenklet anslag

  Basert på det beste anslaget på 8 forekomster i løpet av 10 år og 1 ytterligere introduksjon(er) i samme tidsperiode er A-kriteriet skåret som 4 (med usikkerhet: 4 – 4). Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er på under 5%.

 • B. Ekspansjonshastighet på mellom 160 og 499 m/år. Dette tilsvarer skår 3.
  Estimeringsmetode: anslått økning i artens forekomstareal

  Basert på det beste anslaget på 8 forekomster i løpet av 10 år og 1 ytterligere introduksjon(er) i samme tidsperiode er B-kriteriet skåret som 3 (med usikkerhet 3 – 3). Det beste anslaget på artens ekspansjonshastighet er 225 m/år.

Økologisk effekt

Arten har stor økologisk effekt (skår 4)

Avgjørende kriterier
 • E. Effekter på øvrige stedegne arter på fortrengning i storskala omfang. Dette tilsvarer skår 4.
  Artens negative effekter på grupper av stedegne arter. Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med grupper av stedegne arter, samt interaksjonens styre og omfang. Den negative interaksjonen med stedegne arter er gitt for hver naturtype. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Påvirkede
  arter i
  Nøkkelarter
  eller truede
  arter?
  Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  Eufotisk fast saltvannsbunn nei fortrengning storskala konkurranse om plass
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Eufotisk marin sedimentbunn nei moderat begrenset konkurranse om plass
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Marin undervannseng nei moderat begrenset konkurranse om plass
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  ruglbunn i rødalgebeltet nei moderat begrenset konkurranse om plass
  • annet
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Eufotisk fast saltvannsbunn
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke fortrengning
  geografisk omfang storskala
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Eufotisk marin sedimentbunn
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Marin undervannseng
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): ruglbunn i rødalgebeltet
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • annet

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter:

  Didemnum vexillum er observert i stortareskog, der den vokser på festerøtter, stilker og blad. Den vil kunne påvirke selve taren ved at den hindrer fotosyntese og vekst. Arten vokser også tett på andre påvekstorganismer på stilken av taren og kan påvirke artssammensetningen i tareskog. Arten dekker også bunnen på hardbunn og grov sandbunn der den kan påvirke artssammensetningen. Den er foresløpig ikke observert i ålegressområder eller ruglbunn i Norge, men dette er kjent fra utlandet. Arten kan også ha negative effekter på ulike skjell ved at de dekker skjellet og fører til lavere vekst hos skjell.

Invasjonspotensial

Øvrige kriterier
 • C. Kolonisering av naturtype på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens koloniserte naturtypeareal. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) den fremmede arten koloniserer nå eller i framtida. Andel kolonisert areal (%) av totalt naturtypeareal og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype.
  naturtype Tidshorisont kolonisert
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  naturtype:eufotisk fast saltvannsbunn Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  naturtype:eufotisk marin sedimentbunn Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  naturtype:marin undervannseng Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  naturtype:ruglbunn i rødalgebeltet Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • annet

Økologisk effekt

Øvrige kriterier
 • G. Effekter på øvrige naturtyper på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens negative effekter på naturtyper (ikke trua eller sjelden). Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) som påvirkes av den fremmede arten nå eller i framtida. Type tilstandsendring, hvor stor del av naturtypearealet som påvirkes og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype. Se retningslinjene for beskrivelse av tydelig tilstandsendring.
  naturtype Tidshorisont tydelig
  tilstandsendring
  tydelig
  påvirka
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  eufotisk fast saltvannsbunn fremtidig
  • artsgruppesammensetning
  0–2
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  eufotisk marin sedimentbunn fremtidig
  • artsgruppesammensetning
  0–2
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  marin undervannseng fremtidig
  • enkeltartssammensetning
  0–2
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  ruglbunn i rødalgebeltet fremtidig
  • artsgruppesammensetning
  0–2
  • annet
 • Økologiske effekter etter kriterium D, F, H, I er vurdert som fraværende (usannsynlige)

Endring av risikokategori fra 2018

Denne arten er risikovurdert for første gang i 2023.

Effekt av klimaendringer

Både delkategori for økologisk effekt og invasjonspotensial ville vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Betydningen av klimaendringer:

Arten blir mer konkuransedyktig i høyere temperaturer og vil også kunne produsere larver i nord ved temperaturøkning.

Geografisk variasjon i risiko

Arten kunne ha fått lavere risikokategori enn svært høy risiko SE i deler av sitt potensielle forekomstareal.

Årsak til geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon og/eller spredning er begrenset til visse kystvannssoner eller seksjoner

Siden arten vil være avhengig av aseksuell reproduksjon i nord vil dette være begrensende for spredningen.

Utbredelse på Svalbard

Forekomstareal

Forekomstarealet til en art tilsvarer antallet forekomster (2 km x 2 km ruter) der arten lever. Les mer om forekomstareal her.

Artens forekomstareal. Tabellen viser anslag på antall forekomster, med utgangspunkt i én introduksjon, og antallet ytterligere introduksjoner i løpet av en periode på 10 år. Anslag på artens forekomstareal 10 år etter første introduksjon er gitt.
Anslag Antall forekomster fra én introduksjon Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur Forekomstareal etter 10 år
Anslag:lavt anslag Antall forekomster fra én introduksjon:6 Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur:0 Forekomstareal etter 10 år:24 km2
Anslag:beste anslag Antall forekomster fra én introduksjon:8 Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur:1 Forekomstareal etter 10 år:36 km2
Anslag:høyt anslag Antall forekomster fra én introduksjon:10 Antall ytterligere introduksjoner til norsk natur:2 Forekomstareal etter 10 år:56 km2

Andel av antatt forekomstareal i sterkt endra natur er på under 5 %.

Regionvis utbredelse


Arten reproduserer seksuellt ved sjøtemperaturer >11 grader, men kan overleve vintertemperaturer helt ned til -2 grader. Arten sprer seg også ved at små biter av kolonien faller av og danner nye kolonier (aseksuellt) og kan derfor spres og etablere seg langs det meste av norskekysten og på Svalbard.

Naturtypetilhørighet

Naturtyper arten er observert i og/eller som er potensielle habitater for arten på Svalbard. Hvis arten fører til endringer i naturtypen er det angitt.


Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper som er potensielle habitater for arten i Norge. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten regnes med å observeres i innen 50 år eller 5 generasjoner (det av tallene som er størst), samt artens framtidige påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som vil bli påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:eufotisk fast saltvannsbunn kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
naturtype:eufotisk marin sedimentbunn kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
naturtype:marin undervannseng kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • enkeltartssammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
naturtype:ruglbunn i rødalgebeltet kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • annet

Spredningsmåter

Introduksjon til natur

Introduksjon til natur omfatter artens spredningsmåter til norsk natur fra utland, innendørsareal eller artens produksjonsareal. Med introduksjon menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel til norsk natur. Introduksjon kan altså enten skje uten eller etter en separat importhendelse.

Artens introduksjonsveier til norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige introduksjonsveier til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:blindpassasjer med transport kategori:som påvekst på fartøy (skip, båter o.l.) hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden
hovedkategori:korridor kategori:med menneskeskapt drivgods hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden

Videre spredning i natur

Artens videre spredning i norsk natur omfatter spredning innad i naturen, altså fra norsk natur til norsk natur.

Artens videre spredning i norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige spredningsveier fra norsk natur til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:egenspredning kategori:naturlig hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden
hovedkategori:blindpassasjer med transport kategori:som påvekst på fartøy (skip, båter o.l.) hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden
hovedkategori:korridor kategori:med menneskeskapt drivgods hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden
hovedkategori:blindpassasjer med transport kategori:med fiskeutstyr hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:kun i fremtiden

Mer om arten

Etableringsstatus på Svalbard

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har på Svalbard i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten forekommer ikke på Svalbard.

Arten er ikke påvist på Svalbard

Arten kan komme til Svalbard fra: annet sted (utlandet)

Arten kan komme til Svalbard med båter fra fastlandet eller andre utenlandske havner.

Global utbredelse

Artens naturlige utbredelse.

Naturlig utbredelse omfatter de områdene arten forekommer i uten at det ligger menneskelig transport bak (dvs. alle former for tilsikta eller utilsikta forflytning av arten).

Marin utbredelse:

 • Stillehavet nordlig

Arten kommer sannsynligvis fra Japan (Lambert 2009)

Artens nåværende utbredelse

Nåværende utbredelse viser artens totale utbredelse. Det vil si områder der arten finnes naturlig (se naturlig utbredelse) og områder som er et resultat av menneskelig forflytning, tilsikta eller utilsikta, av arten. 

Marin utbredelse:

 • Stillehavet nordlig
 • Atlanterhavet nordvest
 • Atlanterhavet nordøst
 • Stillehavet sørlig

Arten er introdusert til store deler av verden.

Reproduksjon og generasjonstid

Arten har både seksuell og aseksuell reproduksjon.

Generasjonstid (i år): 0,1.

Referanser

 • Auker, Linda A.; Oviatt, Candace A. (2008). Factors influencing the recruitment and abundance of Didemnum in Narragansett Bay, Rhode Island.,. ICES Journal of Marine Science 65:: 765-769.
 • Bullard, S. G. and 15 authors. (2007). The colonial ascidian Didemnum sp. A: Current distribution, basic biology and potential threat to marine communities of the northeast and west coasts of North America. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 342:: 99-108.
 • Coutts, Ashley D.M.; Forrest, Barrie M. (2007). Development and application of tools for incursion: Lessons learned from the management of pest Didemnum vexillum.,. Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 342:: 154-162.
 • Fletcher L, Forrest B, Bell J (2012). Natural dispersal mechanisms and dispersal potential of the invasive ascidian Didemnum vexillum. Biological invasions 15: 627–643. http://dx.doi.org/10.1007/s10530-012-0314-x
 • Gittenberger, A. (2007). recent population expansions of non-native ascidians in the Netherlands. J. exp. Mar. Biol. Ecol. 342: 122-126.
 • Kott, P. (2002). A complex didemnid ascidian from Whangamata, New Zealand. Journal of the Marine Biological Association of the UK 82: 625 - 628.
 • Valentine P, Collie JS, Reid RN, Asch RG, Guida VD, Blackford DS. 2007. The occurance of the colonial ascidian Didemnum sp. On Georges Bank gravel habitat: Ecological observations an potential effects on groundfish and scallop fisheries. Jour. Exp. Mar. Biol. Ecol. 342: 179-181.

Sitering

Husa V, Agnalt A-L, Falkenhaug T, Glenner H, Jelmert A og Mortensen S (2023). Kappedyr: Vurdering av japansk sjøpung Didemnum vexillum for Svalbard med kystsone. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/4978