Arten er etablert.


Arten er vurdert til svært høy risiko. Den har stort invasjonspotensial og stor økologisk effekt.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen


Økologisk effekt (y-aksen)

y = 4
 • Økologisk effekt: 4stor
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori PH er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori SE er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 3
 • Økologisk effekt: 3middels
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 2
 • Økologisk effekt: 2liten
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori HI er verdien: ikke gjeldende

y = 1
 • Økologisk effekt: 1ingen kjent
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori NK er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori PH er verdien: ikke gjeldende

Tallforklaring for x-aksen:
 • 1lite
 • 2begrensa
 • 3moderat
 • 4stort
Invasjonspotensial: 4, Økologisk effekt: 4

Arten har svært høy risiko SE. Risikoen er den samme i hele artens potensielle utbredelse.

Arten har en forventet levetid i Norge på minimum 650 år og en ekspansjonshastighet på minimum 500 m/år. Dette tilsvarer stort invasjonspotensial (risikomatrisens x-akse).

Arten har negative interaksjoner med stedegne arter og medfører endring i naturtyper. Dette tilsvarer stor økologisk effekt (risikomatrisens y-akse).

Ekspertenes oppsummering

Generelt om arten

Livsmiljø: terrestrisk

Blåhegg Amelanchier spicata er en relativt langlevd busk fra nordøstlige Nord-Amerika (men se kommentar om taksonomi og opphav under) med meget effektiv frøreproduksjon. Vi har ikke funnet opplysninger om reproduksjonssystem for denne arten, men flere slektninger har aseksuell frøproduksjon (agamospermi), noe som sikrer høg og regelmessig fruktsetting (Campbell et al. 2014). Fruktene er saftige bærepler som ettertraktes og spres av fugl, potensielt over lange distanser (km).Blåhegg er klassifisert som invasiv i flere av våre naboland (Danmark, Sverige, Estland og Litauen; NOBANIS) og ser ut til å oppføre seg på tilsvarende måte her i Norge også.Arten Amelanchier spicata har sin opprinnelige utbredelse i Nord-Amerika (se Flora of North America), men dette er noe annet enn det materialet som er i dyrkning og spredning i Europa (se Stalažs 2021), som er en hagehybrid som heller bør hete Amerlanchier x spicata. Autorene angitt i Elven mfl. (2022) og i Artsnavnebasen samsvarer med denne hagehybriden (se også Plants of the World Online).

Utbredelse i Norge

Blåheggsynes å ha blitt introdusert som prydbusk i norske hager på slutten av 1800-tallet. Arten startet å spre seg for alvor rundt 1900. Dette stemmer med estimert år for ekspansjonsstart ved beregning av ekspansjonshastigheten under b-kriteriet. Første dokumenterte forvilling er i Ro Stavanger i 1904, og første dokumenterte etablering er i Oslo: Bygdøy i 1909. Ekspansjonen har vært jamt og nokså rask, med nesten 4 ganger økning fra 1921-1940 til 1941-1960, omtrent fordobling videre til 1961-1980 og igjen til 1981-2000, og nesten 100 % videre økning til 2016. Arten har nå trolig nådd sitt potensielle utbredelsesområde (polygon), med godt etablerte bestander nord til Nord-Trøndelag og et par nyere funn også i Nordland (Narvik 2016, Bodø 2021).

Spredningsmåter

Blåhegg er en mye plantet og hardfør prydbusk, trolig introdusert på slutten av 1800-tallet.

Arten ble spredt ut i naturen fra rundt 1900. Den sprer seg både fra privathager og grøntanlegg, og arten spres med saftige frukter som spises av fugl og steinfruktene skites ut der fuglene setter seg, fortrinnsvis i kratt i skogkanter, på hogstfelt, og litt mer sjelden i tett skog.

Arten er nå så godt etablert at den også driver egenspredning fra etablerte populasjoner.

Invasjonspotensial

Blåhegg har et stort invasjonspotensial, en kombinasjon av lang median levetid og høy ekspansjonshastighet (med usikkerhet såvidt ned til moderat). Den har allerede et svært stort antall godt etablerte og individrike forekomster. Blåhegg etablerer seg i en rekke skogtyper, både barskog (særlig furuskog) og lauvskog (særlig edellauvskog og blandingsskog).

Økologisk effekt

Arten vurderes å ha store økologiske effekter. Blåhegg er naturalisert i skog og berg og dessuten på strandeng og i strandsump. Den finnes også forvillet i utbyggingsområder, på skrotemark og på veikanter. Arten har stor fruktproduksjon og påvirker opplagt næringsvalget hos de fuglene som finnes i og nær de skogtypene der den etableres. Blåhegg kan fortrenge hjemlige vedplanter lokalt i rommet, inkludert truete og sårbare arter, og den kan endre naturtyper på sikt ved at den kan danne et busksjikt som er fremmed for den opprinnelige naturtypen.

Fremmede arter med rik produksjon av saftige frukter kan konkurrere med hjemlige busker og trær om fugler som spredningsvektor. Flere studier internasjonalt har undersøkt dette (e.g., Vilá & D'Antonio 1998; Drummond 2005; Spotswood et al. 2013), men de gir ingen entydig konklusjon (se f.eks. Aslan & Rejmánek 2012). Fuglene foretrekker neppe fremmede arter per se; de går heller etter fruktmengde, -synlighet og næringsinnhold (se Mokotjomela et al. 2013), hvorav fruktmengde og -synlighet er egenskaper som ofte har gjort de fremmede buskene og trærne populære i utgangspunktet. Vi har valgt å angi usikkerhet mot en lavere delkategori fordi vi har for lite dokumentasjon på i hvilken grad slike interaksjoner finner sted.

Arten hybridiserer med de to andre norske artene av Amelanchier - taggblåhegg A. alnifolia og kanadablåhegg A. lamarckii - men etter som alle tre er fremmede arter, påvirker dette ikke risikovurderingen. Dessuten kaster denne hybridiseringen noe tvil over antakelsen om at artene er apomiktiske.

Konklusjon

Blåhegg vurderes til svært høg økologisk risiko på grunn av et stort invasjonspotensial og store økologiske effekter på stedegne arter og naturtyper.

Risikovurderingen gjelder arten generelt, dvs. inkludert det som måtte foreligge av forvillede kultivarer (sorter) og frøkilder. Datamaterialet som ligger til grunn for vurderingen, skiller ikke mellom ulike kultivarer og frøkilder, og slike kan derfor ikke vurderes separat med utgangspunkt i de data vi har tilgjengelig. Miljødirektoratet ba i forrige vurderingsrunde i 2018 om en økologisk risikovurdering av frøkilden Moelv. Dette er ikke en kultivar og bør angis som ”fk Moelv” for å skille den fra kultivarer. Den er beskrevet som nøysom, hardfør og med ”store hegglignende, duftende blomster … etterfulgt av mengder av dekorative frukter, som er ettertraktet av småfugl.” (http://www.eplante.no/innhold/planter/amelanchier-spicata-fk-moelv-e/). Det er dermed ikke noe som skulle tilsi at denne utgjør en lågere risiko enn arten generelt. Vi har ikke undersøkt i hvilken grad andre kultivarer eller frøkilder av Amelanchier spicata har dokumenterte egenskaper som vil kunne påvirke invasjonspotensialet og/eller økologisk effekt slik at man kunne forvente en annen risiko enn den som gis i den generelle vurderingen av arten.

Hva forklarer artens risikokategori

Artens risikokategori bestemmes av artens høyeste skår på invasjonspotensial (x-aksen i risikomatrisa) og på økologisk effekt (y-aksen i risikomatrisa). Kriteriet(ene) arten skårer høyest på for hver av aksene i matrisa er artens avgjørende kriterier. Les mer om kriteriene.

Artens invasjonspotensial bestemmes av tre kriterier: Artens mediane levetid i Norge (A-kriteriet), artens ekspansjonshastighet (B-kriteriet) og størrelsen på naturtypeareal som arten koloniserer (C-kriteriet).

Artens økologiske effekt bestemmes av seks kriterier: Artens effekter på stedegne arter (D- og E-kriteriet), artens effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), genetisk forurensning av stedegne arter (H-kriteriet) og overføring av parasitter eller patogener til stedegne arter (I-kriteriet).

Invasjonspotensial

Arten har stort invasjonspotensial (skår 4)

Avgjørende kriterier
 • A. Median levetid på minimum 650 år. Dette tilsvarer skår 4.
  Estimeringsmetode: forenklet anslag

  Basert på de beste anslagene på forekomstareal i dag (8 424 km²) og om 50 år (16 000 km²) er A-kriteriet skåret som 4 (med usikkerhet: 4 – 4). Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er på under 5%.

 • B. Ekspansjonshastighet på minimum 500 m/år (med usikkerhet ned mot mellom 160 og 499 m/år). Dette tilsvarer skår 4.
  Estimeringsmetode: datasett med tid- og stedfesta observasjoner

  Modell og parametere. Tabellen viser hvilke parametere og antagelser som er brukt for estimering av ekspansjonshastighet. Les mer om metoden her: ekspansjon.
  Parameter Verdi
  forekomstarealets mørketall Mørketallsintervall 2-4
  modell test modell (1) konstant ekspansjon og oppdagbarhet og (2) oppdagbarhet endres én gang
  lokalitetene i datafila er oppført bare første året de har blitt observert

  Artens ekspansjonshastighet. Tabellen viser artens estimerte ekspansjonshastighet (m/år) med bakgrunn i parametervalgene angitt over, samt datasett med tid- og stedfesta observasjoner av arten.
  Ekspansjonshastighet Estimert verdi (m/år)
  beste anslag 586
  lavt anslag 497
  høyt anslag 688

Økologisk effekt

Arten har stor økologisk effekt (skår 4)

Avgjørende kriterier
 • D. Effekter på truede arter eller nøkkelarter på moderat styrke og storskala omfang ELLER fortrengning. Dette tilsvarer skår 4.
  Artens negative effekter på grupper av arter (inkludert trua arter eller nøkkelarter). Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med grupper av stedegne arter (hvor minst én av artene er trua eller nøkkelart), samt interaksjonens styre og omfang. Den negative interaksjonen med stedegne arter er gitt for hver naturtype. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Påvirkede
  arter i
  Nøkkelarter
  eller truede
  arter?
  Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone ja moderat storskala konkurranse om plass
  • ikke valgt
  Semi-naturlig eng ja moderat begrenset konkurranse om plass
  • ikke valgt
  Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone ja moderat begrenset andre
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang storskala
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Semi-naturlig eng
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon andre
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter:

  Interaksjon "andre": Fremmede arter med rik produksjon av saftige frukter kan konkurrere med hjemlige busker og trær om fugler som spredningsvektor. Flere studier internasjonalt har undersøkt dette (e.g., Vilá & D'Antonio 1998; Drummond 2005; Spotswood et al. 2013), men de gir ingen entydig konklusjon (se f.eks. Aslan & Rejmánek 2012). Fuglene foretrekker neppe fremmede arter per se; de går heller etter fruktmengde, -synlighet og næringsinnhold (se Mokotjomela et al. 2013), hvorav fruktmengde og -synlighet er egenskaper som ofte har gjort de fremmede buskene og trærne populære i utgangspunktet.

 • F. Effekter på truede eller sjeldne naturtyper på minimum 5%. Dette tilsvarer skår 4.
  Artens negative effekter på truede eller sjeldne naturtyper. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) som påvirkes av den fremmede arten nå eller i framtida. Type tilstandsendring, hvor stor del av naturtypearealet som påvirkes og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype. Se retningslinjene for beskrivelse av tydelig tilstandsendring.
  naturtype Tidshorisont tydelig
  tilstandsendring
  tydelig
  påvirka
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone
  • artsgruppesammensetning
  2-5
  • kun observasjoner fra Norge
  åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone fremtidig
  • artsgruppesammensetning
  5-10
  • annet

Invasjonspotensial

Øvrige kriterier
 • C. Kolonisering av naturtype på minimum 10%. Dette tilsvarer skår 3.
  Artens koloniserte naturtypeareal. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) den fremmede arten koloniserer nå eller i framtida. Andel kolonisert areal (%) av totalt naturtypeareal og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype.
  naturtype Tidshorisont kolonisert
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:åpen grunnlendt mark Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:fastmarksskogsmark Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:sanddynemark Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:myr- og sumpskogsmark Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:fastmarksskogsmark Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
  • annet
  naturtype:semi-naturlig eng Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):5-10 Vurderings<br>grunnlag:
  • kun observasjoner fra Norge
  naturtype:åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone Tidshorisont:fremtidig kolonisert <br>areal (%):10-20 Vurderings<br>grunnlag:
  • annet

Økologisk effekt

Øvrige kriterier
 • E. Effekter på øvrige stedegne arter på moderat styrke og storskala omfang. Dette tilsvarer skår 2.
  Artens negative effekter på grupper av stedegne arter. Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med grupper av stedegne arter, samt interaksjonens styre og omfang. Den negative interaksjonen med stedegne arter er gitt for hver naturtype. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Påvirkede
  arter i
  Nøkkelarter
  eller truede
  arter?
  Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone ja moderat storskala konkurranse om plass
  • ikke valgt
  Semi-naturlig eng ja moderat begrenset konkurranse om plass
  • ikke valgt
  Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone ja moderat begrenset andre
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang storskala
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Semi-naturlig eng
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon andre
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter:

  Interaksjon "andre": Fremmede arter med rik produksjon av saftige frukter kan konkurrere med hjemlige busker og trær om fugler som spredningsvektor. Flere studier internasjonalt har undersøkt dette (e.g., Vilá & D'Antonio 1998; Drummond 2005; Spotswood et al. 2013), men de gir ingen entydig konklusjon (se f.eks. Aslan & Rejmánek 2012). Fuglene foretrekker neppe fremmede arter per se; de går heller etter fruktmengde, -synlighet og næringsinnhold (se Mokotjomela et al. 2013), hvorav fruktmengde og -synlighet er egenskaper som ofte har gjort de fremmede buskene og trærne populære i utgangspunktet.

 • G. Effekter på øvrige naturtyper på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens negative effekter på naturtyper (ikke trua eller sjelden). Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) som påvirkes av den fremmede arten nå eller i framtida. Type tilstandsendring, hvor stor del av naturtypearealet som påvirkes og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype. Se retningslinjene for beskrivelse av tydelig tilstandsendring.
  naturtype Tidshorisont tydelig
  tilstandsendring
  tydelig
  påvirka
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  åpen grunnlendt mark
  • artsgruppesammensetning
  0–2
  • kun observasjoner fra Norge
  fastmarksskogsmark
  • artsgruppesammensetning
  0–2
  • kun observasjoner fra Norge
  sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng
  • artsgruppesammensetning
  0–2
  • kun observasjoner fra Norge
  fastmarksskogsmark fremtidig
  • artsgruppesammensetning
  2-5
  • annet
 • Økologiske effekter etter kriterium H, I er vurdert som fraværende (usannsynlige)

Endring av risikokategori fra 2018

Denne arten er vurdert til samme risikokategori som i Fremmedartslista 2018 (forrige revisjon).

Effekt av klimaendringer

Hverken delkategori for økologisk effekt eller invasjonspotensial ville vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

Arten kunne ikke ha fått lavere risikokategori enn svært høy risiko SE i deler av sitt potensielle forekomstareal.

Utbredelse i Norge

Forekomstareal

Forekomstarealet til en art tilsvarer antallet forekomster (2 km x 2 km ruter) der arten lever. Les mer om forekomstareal her.

Artens forekomstareal. Tabellen viser artens kjente og antatte forekomstareal i dag og i fremtiden. Kjent forekomstareal er basert på perioden 1950 til 2021.
Forekomstareal I dag Fremtidig (50 år)
Forekomstareal: Kjent I dag: 2808 km2
Forekomstareal: Antatt lavt anslag I dag: 5616 km2 Fremtidig (50 år): 11000 km2
Forekomstareal: Antatt beste anslag I dag: 8424 km2 Fremtidig (50 år):16000 km2
Forekomstareal: Antatt høyt anslag I dag: 11232 km2 Fremtidig (50 år):22000 km2

Andel av kjent forekomstareal i sterkt endra natur er på fra og med 25 % til og med 75 %.

Regionvis utbredelse

Utbredelse i dag


Kjent utbredelse
Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland.

Antatt utbredelse
Arten er antatt å kun finnes i de kjente områdene

Kjent utbredelse
Antatt utbredelse
Ikke kjent eller antatt
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen
Antatt utbredelse om 50 år

Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms.
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen

Potensielt utbredelsesområde omfatter hele landet nord til og med deler av Troms. Vi anslår en dobling i forekomstareal de kommende 50 år. Dette er et svært konservativt anslag; økningen fra risikovurderingen i 2018 (1896 km2) fram til i dag (2808 km2) er på 50 % alene, men samtidig kan vi også tenke oss at økningen kommer til å gå litt ned etter hvert som det potensielle arealet fylles..

Naturtypetilhørighet

Naturtyper arten er observert i og/eller som er potensielle habitater for arten i Norge. Hvis arten fører til endringer i naturtypen er det angitt.

Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper arten er observert i. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten er observert i, samt artens påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som blir påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:åpen grunnlendt mark kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:fastmarksskogsmark kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:sanddynemark kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:myr- og sumpskogsmark kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:semi-naturlig eng kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge
naturtype:åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone kolonisert <br>areal (%):5-10 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
 • kun observasjoner fra Norge

Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper som er potensielle habitater for arten i Norge. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten regnes med å observeres i innen 50 år eller 5 generasjoner (det av tallene som er størst), samt artens framtidige påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som vil bli påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:fastmarksskogsmark kolonisert <br>areal (%):2-5 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):2-5 Vurderings<br>grunnlag:
 • annet
naturtype:åpen grunnlendt kalkrik mark i boreonemoral sone kolonisert <br>areal (%):10-20 tydelig <br>tilstandsendring:
 • artsgruppesammensetning
tydelig <br>påvirka <br>areal (%):5-10 Vurderings<br>grunnlag:
 • annet

Regional naturvariasjon

Regional naturvariasjon omfatter variasjon i makroklimatiske forhold og/eller andre miljøforhold som gir opphav til mønstre på stor romlig skala (les mer her). Her inngår bioklimatiske soner og seksjoner og/eller kystvannssoner og -seksjoner hvor arten finnes i dag, eller antas å kunne finnes i framtiden (innenfor vurderingsperioden).

Utbredelse i bioklimatiske soner og seksjoner:

 • Boreonemoral sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.
 • Sørboreal sone: klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.
 • Mellomboreal sone: svakt oseanisk seksjon, overgangsseksjon og svakt kontinental seksjon.

Spredningsmåter

Til innendørs- eller produksjonsareal

Spredningsmåter til innendørs- eller produksjonsareal omfatter artens spredningsmåter til Norge eller Svalbard, og ikke artens spredningsmåter til norsk natur.

Herunder tilfaller enhver (a) tilsikta eller utilsikta innførsel av en art fra utlandet og til 'Innendørs-Norge' (f.eks. butikker, privathus, lagerbygninger) og (b) tilsikta innførsel av en art fra utlandet og til artens eget produksjonsareal.

Artens importveier til innendørs- eller produksjonsareal. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige importveier til innendørs- eller produksjonsareal er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:direkte import kategori:til kommersiell plantehandel hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:direkte import kategori:til grøntanlegg (inkl. parker, rabatter o.l.) hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Introduksjon til natur

Introduksjon til natur omfatter artens spredningsmåter til norsk natur fra utland, innendørsareal eller artens produksjonsareal. Med introduksjon menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel til norsk natur. Introduksjon kan altså enten skje uten eller etter en separat importhendelse.

Artens introduksjonsveier til norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige introduksjonsveier til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:fra kommersiell plantehandel hyppighet:ukjent antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:fra grøntanlegg (inkl. parker, rabatter o.l.) hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:rømning/forvilling kategori:fra hager hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Videre spredning i natur

Artens videre spredning i norsk natur omfatter spredning innad i naturen, altså fra norsk natur til norsk natur.

Artens videre spredning i norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige spredningsveier fra norsk natur til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:egenspredning kategori:naturlig hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Artens første observasjoner. Tabellen viser årstall for første observasjonen av arten for hver aktuelle etableringsstatus.
Etableringsstatus Årstall for første observasjon Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år)
individ på artens eget produksjonsareal Årstall for første observasjon:1897 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei
individ i norsk natur Årstall for første observasjon:1904 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei
etablering i norsk natur Årstall for første observasjon:1909 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei

Arten kom til Norge fra: annet sted (utlandet)

Hagebusk, trolig introdusert til Norge fra naboland i Europa.

Global utbredelse

Artens naturlige utbredelse.

Naturlig utbredelse omfatter de områdene arten forekommer i uten at det ligger menneskelig transport bak (dvs. alle former for tilsikta eller utilsikta forflytning av arten).

Terrestrisk utbredelse:

 • Ukjent klimasone: Nord- og Mellom-Amerika

Arten har vært angitt som hjemlig i østlige Nord-Amerika (se Elven mfl. 2022), men det som er forvillet hos oss skal være en hagehybrid som er oppstått i Europa (se Stalažs 2021).

Artens nåværende utbredelse

Nåværende utbredelse viser artens totale utbredelse. Det vil si områder der arten finnes naturlig (se naturlig utbredelse) og områder som er et resultat av menneskelig forflytning, tilsikta eller utilsikta, av arten. 

Terrestrisk utbredelse:

 • Temperert boreal: Europa
 • Temperert nemoral: Oseania og Europa

Reproduksjon og generasjonstid

Arten har både seksuell og aseksuell reproduksjon.

Generasjonstid (i år): 20.

Filvedlegg

Filvedlegg til vurderingen. Tabellen viser filer som inngår som datagrunnlag for vurderingen av den fremmede arten. Hvert vedlegg inkluderer en lenke for nedlasting.
Filnavn Beskrivelse Lenke for nedlasting
Amelanchier spicata script fra zip 2022.csv Script-fil Last ned
ArtskartData.zip Datagrunnlag fra Artskart Last ned

Referanser

 • Aslan, C. og Rejmánek, M. (2012). Native fruit traits may mediate dispersal competition between native and non-native plants. NeoBiota 12: 1-24.
 • Campbell, C.S., Burgess, M.B., Cushman, K.R., Doucette, E.F., Dibble, A.C. & Fryer, C.T. (2014). Amelanchier Medikus. I: Flora of North America Editorial Committee (utg.), Flora of North America North of Mexico. 9. Magnoliophyta: Picramniaceae to Rosaceae:. 646-661.
 • Drummond, B.A. (2005). The Selection of Native and Invasive Plants by Frugivorous Birds in Maine. Northeastern Naturalist 12(1): 33-44.
 • Mokotjomela, T.M., Musli, C.F., og Esler, K.J. (2013). Do frugivorous birds concentrate their foraging activities on those alien plants with the most abundant and nutritious fruits in the South African Mediterranean-climate region?. Plant Ecology 214: 49-59.
 • Plants of the World Online. https://powo.science.kew.org/
 • Spotswood, E.N., Meyer, J.-Y., & Bartolome, J.W. (2012). Preference for an invasive fruit trumps fruit abundance in selection by an introduced bird in the Society Islands, French Polynesia. Biol. Invasions 15(10): 2147-2156.
 • Stalažs A (2021). ×Sorbaronia mitschurinii: from an artificially created species to an invasion in Europe: repeating the fate of invasive Amelanchier ×spicata, a review. Journal of Plant Research 134: 497-507.
 • Vila, M. & D'Antonio, C.M. (1998). Fruit choice and seed dispersal of invasive vs. noninvasive Carpobrotus (Aizoaceae) in coastal California. Ecology 79(3): 1053-1060.

Sitering

Hegre H, Solstad H, Alm T, Fløistad IS, Pedersen O, Schei FH, Vandvik V, Vollering J, Westergaard KB og Skarpaas O (2023). Planter: Vurdering av blåhegg Amelanchier spicata for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/2483