Arten er en regionalt fremmed art som er etablert.


Arten er vurdert til høy risiko. Den har moderat invasjonspotensial og middels økologisk effekt.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen


Økologisk effekt (y-aksen)

y = 4
 • Økologisk effekt: 4stor
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori PH er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori SE er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 3
 • Økologisk effekt: 3middels
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 2
 • Økologisk effekt: 2liten
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori HI er verdien: ikke gjeldende

y = 1
 • Økologisk effekt: 1ingen kjent
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori NK er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori PH er verdien: ikke gjeldende

Tallforklaring for x-aksen:
 • 1lite
 • 2begrensa
 • 3moderat
 • 4stort
Invasjonspotensial: 3, Økologisk effekt: 3

Arten har høy risiko HI, med usikkerhet til svært høy risiko SE. Risikoen er den samme i hele artens potensielle utbredelse.

Arten har en forventet levetid i Norge på minimum 650 år og en ekspansjonshastighet på mellom 50 og 159 m/år. Dette tilsvarer moderat invasjonspotensial (risikomatrisens x-akse).

Arten har negative interaksjoner med stedegne arter. Dette tilsvarer middels økologisk effekt (risikomatrisens y-akse).

Ekspertenes oppsummering

Generelt om arten

Livsmiljø: limnisk

Mort Rutilus rutilus er en ferskvannsfisk innen karpefamilien. Sammen med sørv er de eneste av våre karpefisker som har øyne med rød iris (Pethon 2005). Mort skiller seg fra sørv ved at bukfinnene er festet rett under forkanten av ryggfinnen, mens bukfinnene hos sørven sitter foran ryggfinnen. Gytingen foregår når vanntemperaturen har steget til 10-12 grader i april-juni. I innsjøer foregår den plaskende gytingen på grunt vann i strandnære områder. Mort kan også gyte i elver og bekker med hurtigstrømmende vann. Under gytingen utvikler begge kjønn hvite gytevorter på hode og rygg. Eggene fester seg til planter og steiner og klekker etter fire til ti døgn, avhengig av vanntemperaturen. Føden til mort består for det meste av insektslarver og ulike vannplanter, men kan også ernære seg av krepsdyr, snegler og muslinger der disse forekommer.

Utbredelse i Norge

Mort tilhører de såkalte Mjøsa – (Odals) Storsjøfiskene, og deres naturlige utbredelse er følgelig begrenset til Østfold, Akershus og sørlige deler av Hedmark (Huitfeldt-Kaas 1918). I Hedmark fantes det mort i lokaliteter på ei linje mellom Lillehammer- Hamar-Elverum-Halsjøen (298 moh.). I tillegg var det mort i enkelte innsjøer lengre nord, som Osensjøen i Trysil og Storsjøen i Rendalen. Den hadde også spredt seg til noen vann i Trysilvassdraget. Morten har også spredt seg naturlig vest for Oslofjorden, der den finnes i nedre deler av Drammensvassdraget (Buskerud) og i en del innsjøer i Vestfold. De første kjente utsettingene av mort er fra tidlig på 1880-tallet, da den ble satt ut i minst ett vann i Bymarka i Trondheim (Huitfeldt-Kaas 1918, Sandlund og Hesthagen 2021). I «Ørretfiskevandene» i Nittedal ble det satt ut mort i 1887. Seinere har det blitt satt ut mort i en rekke innsjøer i Sør-Trøndelag. I løpet av 1900-tallet omfatter det ytterligere seks vann i Bymarka i Trondheim. Høsten 2016 ble alle disse sju vannene rotenonbehandlet, og morten ble da fjernet. Mort har også blitt satt ut i Midtdammen og Vikarauntjønna øst for Trondheim. Disse bestandene ble fjernet med rotenon i henholdsvis 1998 og 2014. I 2007 ble det påvist mort i Ålmotjønna i Rissa kommune. Også den ble utryddet med rotenon (Bardal & Sandodden 2009). Det ble også satt ut mort i Sørvikvatnet i Rissa, men uten at den etablerte seg. I Sør-Norge er det satt ut mort i en rekke innsjøer i løpet av de siste årene (Sandlund og Hesthagen 2021). Dette omfatter Mæna og Bergstjern (Viggavassdraget) ved Brandbu i Oppland en gang før 1980. På 1990-tallet spredte morten seg til Randsfjorden og videre til Tyrifjorden/Steinsfjorden. Det er også satt ut mort i Hermanstjernet i sørenden av Randsfjorden på Hadeland. Det har også kommet inn mort i Jarenvannet i Gran kommune. Det er nylig rapportert om mort i Heddalsvatnet i Telemark, og er dermed blitt en regionalt fremmed art i dette fylket. Det er også meldt om mort i flere lokaliteter i Hamar, Stange og Nord-Odal i Hedmark (Hesthagen & Sandlund 2016a, b, 2022). Det er også satt ut mort i fire innsjøer i Trysil i Hedmark, men trolig uten å ha etablert seg. Høsten 2016 ble det fanget mort i Geittjønna i nærheten av Røros sentrum i Sør-Trøndelag. Denne lokaliteten ble rotenonbehandlet høsten 2017 og morten ble da fjernet. I perioden 2013-2021 er det rapporter tom 14 spredningshendelser med mort (Hesthagen og Sandlund 2022). Det er rundt 750 innsjøer med mort her i landet er (Rask mfl. 2000).

Spredningsmåter

Utsetting av mort i 1880-årene i Bymarka i Trondheim var en bevisst handling fra det offentlige (Sandlund og Hesthagen 2021). Seinere spredninger av mort skyldes mest sannsynlig at fiskere har hatt den med som agn og satt ut resterende individer. Dette dreier seg trolig både om fiske med stang, dorgefiske og isfiske. I det siste ti-årene har det vært flere spredningstilfeller med mort (Sandlund og Hesthagen 2021). I perioden 2013-2021 ble det registrert 14 slike hendelser (Hesthagen og Sandlund 2022). Mort er også lett å holde som akvariefisk og dumping av slik fisk kan trolig også forekomme.

Mort har liten evne til å forsere strøm og vil normalt bare være i stand til å spre seg nedstrøms (Garner 1999).

Invasjonspotensial

Invasjonspotensialet til mort vurderes som moderat, med usikkerhet til stort. Spredningen av mort skyldes at den blir brukt som agn ved fiske. Den er lett å fange og flytte, og muligheten for overføring til nye vann er derfor stor. Mort har liten evne til å forsere elver med noe strøm av betydning (Garner 1999). Mort vil trolig kunne etablere seg i de fleste lavereliggende innsjøer i Sør-Norge. Mort har svært stor formeringsevne, og noen få gytemodne individ vil gi høy rekruttering (Faafeng & Brabrand 1990).

Økologisk effekt

Den økologisk effekten ved introduksjon av mort vurderes som middels (jf. Sandlund og Hesthagen 2021). Mort trives både i små og store innsjøer, og i stilleflytende partier av elver. Den er mest knyttet til strandsona, gjerne i områder med mye vannvegetasjon. I tette bestander og i mer næringsrike innsjøer utnytter den også de frie vannmassene (pelagialen). Dette synes imidlertid å variere med lysforholdene. Under turbide forhold oppholder morten seg i pelagialen gjennom hele døgnet, mot bare morgen og kveld i klarvannssjøer (Jacobsen mfl. 2004). I Gjersjøen, en eutrof innsjø i Akershus, er mort dominerende fiskeart i de frie vannmassene (Brabrand mfl. 1990). Dietten kan omfatte både zooplankton, bunndyr, plantemateriale og detritus (Kottelat og Freyhof 2007). Det er som oftest ungfisken som spiser zooplankton, mens eldre og større individ spiser bunndyr, detritus og plantemateriale (Garcia-Berthou 1999). Morten kan ernære seg av bunnlevende organismer vår og høst, mens dyreplankton er viktig om sommeren når planktonmengden er høyest (Volta & Jepsen 2008). Morten har altså stor formeringsevne og det kan gi en svært rask bestandsutvikling etter en utsetting (jf. Faafeng og Brabrand 1990). Dette skjedde Tyrifjorden, der mort nå dominerer i strandsona (Sandlund 2016 red.). I Lago Maggiore i Italia utviklet også den introduserte morten seg til dominerende fiskeart i løpet av få år (Volta & Jepsen 2008). Også introdusert mort i Windermere, England, har etablert en relativt tett bestand, samtidig har den stedegne røyebestanden gått markert tilbake (Winfield mfl. 2011). I Haukvatnet i Sør-Trøndelag skjedde det en radikal endring i dyreplanktonsamfunnet i løpet av åtte år etter at mort ble introdusert (Nøst & Langeland 1994). Her var sik tidligere eneste planktonspisende fiskeart (Nøst 1979). Sik blir betraktet som en effektiv predator på dyreplankton, men resultatene fra Haukvatnet viser at mort er enda mer effektiv. Denne konkurransen om føden mellom de to artene førte til en nedgang i mengden sik, og til slutt døde bestanden ut. At mort er en effektiv predator på dyreplankton, bidrar til at de store og mest effektive algespisende artene blir beitet ned (Vøllestad 1985, Hessen 1985). Dette fører til mer algevekst som i sin tur gir dårligere vannkvalitet. Mort kan også desimere amfibiepopulasjoner ved konkurranse om mat og predasjon på larver (van der Kooij og Redford 2012). Tette bestander av mort kan også bidra til intern gjødsling av vannmassene ved at den spiser bunnorganismer og sedimenter og slipper ut ekskrementer (Boros mfl. 2009). I den relativt dype Gjersjøen (maks. 63 m) kan den mengden fosfor som tilføres fra fisken i løpet av sommeren (mai-oktober) tilsvare mengden fosfor fra nedbørfeltet (Brabrand mfl. 1990). I en grunn finsk innsjø med et middeldyp på 3,1 m var derimot tilførselen av fosfor gjennom mortens ekskresjon svært liten sammenlignet med direkte tilførsel fra sedimentene (Tarvainen mfl. 2002).

Konklusjon

Mort Rutilus rutilus har opp gjennom tiden blitt satt ut i en rekke innsjøer på Østlandet og i Trøndelag og denne spedningen er pågående. Ved et hardt beitetrykk kan mort påføre stedegne arter store negative effekter. Selv relativt spesialiserte planktonspisende arter som sik og røye taper i konkurransen med mort. Invasjonspotensialet til mort er moderat (til stort), og den lar seg lett overføre til nye lokaliteter. Mort er vurdert til kategorien høy risiko.

Hva forklarer artens risikokategori

Artens risikokategori bestemmes av artens høyeste skår på invasjonspotensial (x-aksen i risikomatrisa) og på økologisk effekt (y-aksen i risikomatrisa). Kriteriet(ene) arten skårer høyest på for hver av aksene i matrisa er artens avgjørende kriterier. Les mer om kriteriene.

Artens invasjonspotensial bestemmes av tre kriterier: Artens mediane levetid i Norge (A-kriteriet), artens ekspansjonshastighet (B-kriteriet) og størrelsen på naturtypeareal som arten koloniserer (C-kriteriet).

Artens økologiske effekt bestemmes av seks kriterier: Artens effekter på stedegne arter (D- og E-kriteriet), artens effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), genetisk forurensning av stedegne arter (H-kriteriet) og overføring av parasitter eller patogener til stedegne arter (I-kriteriet).

Invasjonspotensial

Arten har moderat invasjonspotensial (skår 3)

Avgjørende kriterier
 • A. Median levetid på minimum 650 år (med usikkerhet ned mot mellom 60 og 649 år). Dette tilsvarer skår 4.
  Estimeringsmetode: forenklet anslag

  Basert på de beste anslagene på forekomstareal i dag (3 388 km²) og om 50 år (3 728 km²) er A-kriteriet skåret som 4 (med usikkerhet: 3 – 4). Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er på under 5%.

 • B. Ekspansjonshastighet på mellom 50 og 159 m/år (med usikkerhet opp mot mellom 160 og 499 m/år). Dette tilsvarer skår 2.
  Estimeringsmetode: datasett med tid- og stedfesta observasjoner

  Modell og parametere. Tabellen viser hvilke parametere og antagelser som er brukt for estimering av ekspansjonshastighet. Les mer om metoden her: ekspansjon.
  Parameter Verdi
  forekomstarealets mørketall 38416
  modell konstant ekspansjon og oppdagbarhet
  lokalitetene i datafila er oppført bare første året de har blitt observert

  Artens ekspansjonshastighet. Tabellen viser artens estimerte ekspansjonshastighet (m/år) med bakgrunn i parametervalgene angitt over, samt datasett med tid- og stedfesta observasjoner av arten.
  Ekspansjonshastighet Estimert verdi (m/år)
  beste anslag 112
  lavt anslag 60
  høyt anslag 254

Økologisk effekt

Arten har middels økologisk effekt (skår 3)

Avgjørende kriterier
 • D. Effekter på truede arter eller nøkkelarter på svak styrke og storskala omfang ELLER moderat styrke og begrenset omfang. Dette tilsvarer skår 3.
  Artens negative effekter på trua arter eller nøkkelarter. Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med stedegne trua arter eller nøkkelarter, samt interaksjonens styre og omfang. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Stedegen art Kategori
  Rødlista 2021
  Nøkkelart? Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  røye
  Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
  LC - Livskraftig ja moderat begrenset konkurranse om mat
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  sik
  Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
  LC - Livskraftig ja moderat begrenset konkurranse om mat
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  ørret
  Salmo trutta Linnaeus, 1758
  LC - Livskraftig ja moderat begrenset konkurranse om mat
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  storsalamander
  Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
  NT - Nær truet ja moderat begrenset konkurranse om mat
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  storsalamander
  Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
  NT - Nær truet ja moderat begrenset predasjon
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  abbor
  Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
  LC - Livskraftig ja moderat begrenset konkurranse om plass
  • ikke valgt
  Stedegen art: røye Salvelinus alpinus (Linnaeus, 1758)
  Kategori
  Rødlista 2021
  LC - Livskraftig
  Nøkkelart? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om mat
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Stedegen art: sik Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758)
  Kategori
  Rødlista 2021
  LC - Livskraftig
  Nøkkelart? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om mat
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Stedegen art: ørret Salmo trutta Linnaeus, 1758
  Kategori
  Rødlista 2021
  LC - Livskraftig
  Nøkkelart? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om mat
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Stedegen art: storsalamander Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
  Kategori
  Rødlista 2021
  NT - Nær truet
  Nøkkelart? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om mat
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Stedegen art: storsalamander Triturus cristatus (Laurenti, 1768)
  Kategori
  Rødlista 2021
  NT - Nær truet
  Nøkkelart? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon predasjon
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Stedegen art: abbor Perca fluviatilis Linnaeus, 1758
  Kategori
  Rødlista 2021
  LC - Livskraftig
  Nøkkelart? ja
  interaksjonens styrke moderat
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon konkurranse om plass
  vurderingsgrunnlag
  • ikke valgt

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter:

  Mort har en tydelig effekt på planktonsamfunnet gjennom selektiv beiting på de største artene og de største individene (Lanestedt 1984). Det gjør at de mest effektive algespisende planktonartene beites ned. Nærværet av mort gjør en innsjø blir mer sårbar for selv moderate tilførsler av næringssalter. Tette bestander av mort kan også bidra med intern gjødsling av vannmassene ved at fisken spiser bunnorganismer og sedimenter og slipper ut ekskrementer i vannmassene (Boros mfl. 2009). Morten har stor formeringsevne, som gir en svært rask utvikling hos bestander som er utsatt (Faafeng & Brabrand 1990). Det gjelder Tyrifjorden, der mort nå er dominerende art i strandsona (Sandlund 2016 red.). I Lago Maggiore i Italia utviklet også den introduserte morten seg til dominerende fiskeart i løpet av få år (Volta & Jepsen 2008). Også introdusert mort i innsjøen Windermere i England har etablert en relativt tett bestand, samtidig har den stedegne røyebestanden gått markert tilbake (Winfield mfl. 2011). I Haukvatnet i Sør-Trøndelag skjedde det en radikal endring i dyreplanktonsamfunnet studert åtte år etter at mort ble introdusert (Nøst & Langeland 1994). Her var sik tidligere eneste planktonspisende fiskeart (Nøst 1979). Sik blir betraktet som en effektiv predator på dyreplankton, men resultatene fra Haukvatnet viser at mort er enda mer effektiv. Næringskonkurransen førte til en nedgang i sikbestanden, og den døde til slutt ut. At mort er en effektiv predator på dyreplankton, bidrar til at de store og mest effektive algespisende artene blir beitet ned (Vøllestad 1985, Hessen 1985). Dette fører til mer algevekst som i sin tur gir dårligere vannkvalitet. Mort er også i stand til å desimere amfibiepopulasjoner. I 2009 ble det gjennomført rotenonbehandling av tjern i Nittedal kommune nettopp med det formål å redde bestanden av storsalamander, og de andre amfibieartene registret der (https://www.nittedal.kommune.no/om-nittedal/organisasjonskart/miljo-og-samfunnsutvikling/miljovern/rotenonbehandling-av-wurthepytten-pa-gjellerasen.35728.aspx).

  Tette bestander av mort kan også bidra til intern gjødsling av vannmassene ved at den spiser bunnorganismer og sedimenter og slipper ut ekskrementer (Boros mfl. 2009). I den relativt dype Gjersjøen (maks. 63 meter) kan den mengden fosfor som tilføres fra fisken i løpet av sommeren (mai-oktober) tilsvare mengden fosfor fra nedbørfeltet (Brabrand mfl. 1990). I en grunn finsk innsjø (middeldyp på 3,1 meter) var derimot tilførselen av fosfor gjennom mortens ekskresjon svært liten sammenlignet med direkte tilførsel fra sedimentene (Tarvainen mfl. 2002).

Invasjonspotensial

Øvrige kriterier
 • Invasjonspotensial etter C er vurdert som fraværende (usannsynlig).

Økologisk effekt

Øvrige kriterier
 • G. Effekter på øvrige naturtyper på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter: Mort kan påvirke vannkvaliteten fordi den beiter hardt på dyreplanktonet slik at planteplanktonet blomstrer opp.

 • Økologiske effekter etter kriterium E, F, H, I er vurdert som fraværende (usannsynlige)

Endring av risikokategori fra 2018

Denne arten er vurdert til samme risikokategori som i Fremmedartslista 2018 (forrige revisjon).

Effekt av klimaendringer

Hverken delkategori for økologisk effekt eller invasjonspotensial ville vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Geografisk variasjon i risiko

Arten kunne ikke ha fått lavere risikokategori enn høy risiko HI i deler av sitt potensielle forekomstareal.

Utbredelse i Norge

Forekomstareal

Forekomstarealet til en art tilsvarer antallet forekomster (2 km x 2 km ruter) der arten lever. Les mer om forekomstareal her.

Artens forekomstareal. Tabellen viser artens kjente og antatte forekomstareal i dag og i fremtiden. Kjent forekomstareal er basert på perioden 1950 til 2021.
Forekomstareal I dag Fremtidig (50 år)
Forekomstareal: Kjent I dag: 72 km2
Forekomstareal: Antatt lavt anslag I dag: 80 km2 Fremtidig (50 år): 88 km2
Forekomstareal: Antatt beste anslag I dag: 3388 km2 Fremtidig (50 år):3728 km2
Forekomstareal: Antatt høyt anslag I dag: 38416 km2 Fremtidig (50 år):22000 km2

Andel av kjent forekomstareal i sterkt endra natur er på under 5 %.

Regionvis utbredelse

Kjent utbredelse
Antatt utbredelse
Ikke kjent eller antatt utbredelse
Naturlig utbredelse

Ångermanälven Ångermanälven Ångermanälven Øyeren Øst Telemark Ytre Sogn Ytre Namsen Ytre Namdal Vrangselva - Byälven Voss - Osterfjorden Vesterålen Vest Vefsnfjorden - Leirfjorden Varangerhalvøya Vannområde Oslo Valdres Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Tyrifjorden Tovdal Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Tokke-Vinje Tana Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland Sør-Salten Søre Sunnmøre Søre Nordmøre Søndre Fosen Sunnhordland Sunnfjord Stjørdalsvassdraget Skjerstadfjorden Skien - Grenlandsfjordene Skellefteälven Skellefteälven Skellefteälven Skellefteälven Sira-Kvina Simoa Siljan - Farrisvassdraget Senja Røgden - Nordsälven Rødøy - Lurøy Ryfylke Romsdal Ranfjorden Randsfjorden Piteälven Piteälven Piteälven Pasvik Pasvik Pasvik Otra Orklavassdraget Ofotfjorden Numedalslågen Nord-Salten Nordreisa - Kvænangen Nordre Sunnmøre Nordre Nordmøre Nordre Fosen Nordhordaland Nordfjord Nidelva Neiden Nea-Nidelva Namsen Måsøy og Magerøya Morsa Mjøsa Midtre Telemark Mandal - Audna Lyngen - Skjervøy Lygna Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Lofoten Ljusnan Ljusnan Ljusnan Ljusnan Ljusnan Leirelva Leira - Nitelva Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden Laksefjorden/Norkinnhalvøya Kragerøvassdraget Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Jæren Jan Mayen Inn-Trøndelag Indre Varangerfjord Indre Sogn Indre Oslofjord Vest Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Hurdalsvassdraget/Vorma Horten - Larvik Haugaland Harstad - Salangen Hardanger Hallingdal Haldenvassdraget Glomma sør for Øyeren Glomma Gjerstad - Vegård Gaulavassdraget Femund/Trysilvassdraget - Klaraälv Enningdalen Eikeren Drammenselva Dalälven Dalälven Dalälven Dalälven Dalane Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Breiangen Vest Bindalsfjorden-Velfjorden Bardu - Målselv Torneälven Balsfjord - Karlsøy Aulivassdraget Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya
Utbredelse i dag
Ångermanälven Ångermanälven Ångermanälven Øyeren Øst Telemark Ytre Sogn Ytre Namsen Ytre Namdal Vrangselva - Byälven Voss - Osterfjorden Vesterålen Vest Vefsnfjorden - Leirfjorden Varangerhalvøya Vannområde Oslo Valdres Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Upperudsälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Umeälven Tyrifjorden Tovdal Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Tornionjoki Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Torneälven Tokke-Vinje Tana Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland Sør-Salten Søre Sunnmøre Søre Nordmøre Søndre Fosen Sunnhordland Sunnfjord Stjørdalsvassdraget Skjerstadfjorden Skien - Grenlandsfjordene Skellefteälven Skellefteälven Skellefteälven Skellefteälven Sira-Kvina Simoa Siljan - Farrisvassdraget Senja Røgden - Nordsälven Rødøy - Lurøy Ryfylke Romsdal Ranfjorden Randsfjorden Piteälven Piteälven Piteälven Pasvik Pasvik Pasvik Otra Orklavassdraget Ofotfjorden Numedalslågen Nord-Salten Nordreisa - Kvænangen Nordre Sunnmøre Nordre Nordmøre Nordre Fosen Nordhordaland Nordfjord Nidelva Neiden Nea-Nidelva Namsen Måsøy og Magerøya Morsa Mjøsa Midtre Telemark Mandal - Audna Lyngen - Skjervøy Lygna Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Luleälven Lofoten Ljusnan Ljusnan Ljusnan Ljusnan Ljusnan Leirelva Leira - Nitelva Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden Laksefjorden/Norkinnhalvøya Kragerøvassdraget Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Kemijoki Jæren Jan Mayen Inn-Trøndelag Indre Varangerfjord Indre Sogn Indre Oslofjord Vest Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Indalsälven Hurdalsvassdraget/Vorma Horten - Larvik Haugaland Harstad - Salangen Hardanger Hallingdal Haldenvassdraget Glomma sør for Øyeren Glomma Gjerstad - Vegård Gaulavassdraget Femund/Trysilvassdraget - Klaraälv Enningdalen Eikeren Drammenselva Dalälven Dalälven Dalälven Dalälven Dalane Bunnefjorden med Årungen- og Gjersjøvassdraget Breiangen Vest Bindalsfjorden-Velfjorden Bardu - Målselv Torneälven Balsfjord - Karlsøy Aulivassdraget Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya
Antatt utbredelse om 50 år

I Sør-Norge er mort en regional fremmed art i Telemark og Buskerud, bortsett for at den forekommer naturlig i nedre del av Drammenselva og Lierelva. Den er nå utryddet sju innførte betander Sør-Trøndelag (Bymarka i Trondheim). I 2016 ble det påvist mort i Geittjønna på Røros, men lokaliteten ble rotenonbehandlet i 2017. I 2022 ble det oppdaget mort ved Frei like utenfor Kristiansund. Den mest sannsynlige videre spredningen av mort vil være til Sør-Trøndelag, Nord-Møre og til nye vassdrag på Østlandet. Med ny forekomst av mort i Telemark, er det økt fare for spredning vestover. I perioden 2013-2021 ble det påvist 14 introduksjoner av mort i Sør-Norge. Basert på samme spredningshyppighet framover, blir økningen i forekomstareal i løpet av de neste 50 åra anslått til 10 %.

Vannregioner hvor arten har enten kjent utbredelse, antatt utbredelse i dag eller antatt utbredelse om 50 år.
Vannregion Vannområde Kjent utbredelse Antatt utbredelse i dag Antatt utbredelse om 50 år
Agder Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Agder Vannområde:Tovdal Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Agder Vannområde:Sira-Kvina Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Agder Vannområde:Nidelva Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Agder Vannområde:Mandal - Audna Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Agder Vannområde:Lygna Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Agder Vannområde:Gjerstad - Vegår Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Bottenhavet Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Bottenhavet Vannområde:Indalsälven Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Innlandet og Viken Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:doneJa Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Innlandet og Viken Vannområde:Valdres Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Innlandet og Viken Vannområde:Randsfjorden Kjent utbredelse:doneJa Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Innlandet og Viken Vannområde:Hallingdal Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Møre og Romsdal Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:doneJa Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Møre og Romsdal Vannområde:Søre Sunnmøre Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Møre og Romsdal Vannområde:Søre Nordmøre Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Møre og Romsdal Vannområde:Romsdal Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Møre og Romsdal Vannområde:Nordre Sunnmøre Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Møre og Romsdal Vannområde:Nordre Nordmøre Kjent utbredelse:doneJa Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Nordland og Jan Mayen Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Vesterålen Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Vefsnfjorden - Leirfjorden Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Sør-Salten Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Skjerstadfjorden Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Rødøy - Lurøy Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Ranfjorden Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Nord-Salten Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Lofoten Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Nordland og Jan Mayen Vannområde:Bindalsfjorden-Velfjorden Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Norsk-finsk Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Norsk-finsk Vannområde:Tana Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Norsk-finsk Vannområde:Pasvik Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Norsk-finsk Vannområde:Neiden Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Rogaland Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Rogaland Vannområde:Ryfylke Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Rogaland Vannområde:Jæren Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Rogaland Vannområde:Haugaland Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Varangerhalvøya Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Sørøya/Seiland/Kvaløya med innland Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Senja Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Nordreisa - Kvænangen Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Måsøy og Magerøya Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Lyngen - Skjervøy Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Lakselvvassdraget og Porsangerfjorden Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Indre Varangerfjord Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Harstad - Salangen Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Bardu - Målselv Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Balsfjord - Karlsøy Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Troms og Finnmark Vannområde:Alta, Kautokeino, Loppa og Stjernøya Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Trøndelag Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Trøndelag Vannområde:Ytre Namsen Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Trøndelag Vannområde:Ytre Namdal Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Trøndelag Vannområde:Søndre Fosen Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Trøndelag Vannområde:Stjørdalsvassdraget Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Trøndelag Vannområde:Orklavassdraget Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Trøndelag Vannområde:Nordre Fosen Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Trøndelag Vannområde:Nea-Nidelva Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Trøndelag Vannområde:Namsen Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Trøndelag Vannområde:Inn-Trøndelag Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Trøndelag Vannområde:Gaulavassdraget Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestfold og Telemark Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:doneJa Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Vestfold og Telemark Vannområde:Øst Telemark Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestfold og Telemark Vannområde:Tokke-Vinje Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestfold og Telemark Vannområde:Skien - Grenlandsfjordene Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestfold og Telemark Vannområde:Numedalslågen Kjent utbredelse:doneJa Antatt utbredelse i dag:doneJa Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Vestfold og Telemark Vannområde:Midtre Telemark Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestfold og Telemark Vannområde:Kragerøvassdraget Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:doneJa
Vestland Utvid  Alle vannområder Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Ytre Sogn Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Voss - Osterfjorden Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Vest Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Sunnhordland Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Sunnfjord Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Nordhordland Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Nordfjord Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Indre Sogn Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei
Vestland Vannområde:Hardanger Kjent utbredelse:closeNei Antatt utbredelse i dag:closeNei Antatt utbredelse om 50 år:closeNei

Arten har naturlig utbredelse i vannområder innenfor følgende vannregioner: Agder, Bottenhavet, Bottenviken, Innlandet og Viken, Kemijoki, Nordland og Jan Mayen, Rogaland, Torneå, Tornionjoki, Troms og Finnmark, Vestfold og Telemark, Västerhavet.

Naturtypetilhørighet

Det er ikke angitt noen naturtypetilhørighet for arten.

Spredningsmåter

Introduksjon til natur

Introduksjon til natur omfatter artens spredningsmåter til norsk natur fra utland, innendørsareal eller artens produksjonsareal. Med introduksjon menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel til norsk natur. Introduksjon kan altså enten skje uten eller etter en separat importhendelse.

Artens introduksjonsveier til norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige introduksjonsveier til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:tilsiktet utsetting kategori:til fiske hyppighet:flere ganger pr. 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Videre spredning i natur

Artens videre spredning i norsk natur omfatter spredning innad i naturen, altså fra norsk natur til norsk natur.

Artens videre spredning i norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige spredningsveier fra norsk natur til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:tilsiktet utsetting kategori:til fiske hyppighet:flere ganger pr. 10. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Global utbredelse

Artens naturlige utbredelse.

Naturlig utbredelse omfatter de områdene arten forekommer i uten at det ligger menneskelig transport bak (dvs. alle former for tilsikta eller utilsikta forflytning av arten).

Limlisk utbredelse:

 • Temperert boreal: Asia og Europa
 • Temperert nemoral: Asia og Europa
 • Temperert tørt: Asia og Europa
 • Subtropisk uspesifisert: Asia og Europa

Artens nåværende utbredelse

Nåværende utbredelse viser artens totale utbredelse. Det vil si områder der arten finnes naturlig (se naturlig utbredelse) og områder som er et resultat av menneskelig forflytning, tilsikta eller utilsikta, av arten. 

Limlisk utbredelse:

 • Temperert boreal: Asia og Europa
 • Temperert nemoral: Asia og Europa
 • Temperert tørt: Asia og Europa
 • Subtropisk uspesifisert: Oseania, Asia og Europa
 • Subtropisk Middelhavsklima: Afrika

Reproduksjon og generasjonstid

Arten har seksuell reproduksjon.

Generasjonstid (i år): 3.

Filvedlegg

Filvedlegg til vurderingen. Tabellen viser filer som inngår som datagrunnlag for vurderingen av den fremmede arten. Hvert vedlegg inkluderer en lenke for nedlasting.
Filnavn Beskrivelse Lenke for nedlasting
ArtskartData.zip Datagrunnlag fra Artskart Last ned

Referanser

 • Boros, G., Tatrai, I., Gyorgy, A.I., Vari, A. & Nagy, A.S (2009). Changes in internal phospho-rus loading and fish population as possible causes of water quality decline in a shallow, biomanipulated lake. International Review of Hydrobiology 94: 326-337.
 • Brabrand, Å., Faafeng, B. A. & Nilssen, J.P.M (1990). Relative importance of phosphorous supply to phytoplankton production: Fishogy excretion versus external loading. Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences 47: 364-372.
 • Faafeng, B.A. & Brabrand, Å. (1990). Biomanipulation of a small, urban lake – removal of fish exclude bluegreen blooms. Verh. International Verein. Limnology 24: 597-602.
 • Garcia-Berthou, E. (1999). Spatial heterogeneity in roach (Rutilus rutilus) diet among con-trasting basins within a lake. Archiv für Hydrobiologie 146: 239-256.
 • Garner, P. (1999). Swimming ability and differential use of velocity patches by 0+ cyprinids. Ecology of Freshwater Fish 8: 55–58. doi:10.1111/j.1600-0633.1999.tb00053.x
 • Hessen, D. (1985). Selective zooplankton predation by pre-adult roach (Rutilus rutilus); the size-selective hypothesis versus the visibility-selective hypothesis. Hydrobiologia 124: 73-79.
 • Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. (2016b). Spredning av ferskvannsfisk i Norge. En fylkesvis oversikt og nye registreringer i 2015. NINA Rapport 1205. 54 s.
 • Hesthagen, T. & Sandlund, O.T. (2022). Spredning av nasjonalt og regionalt fremmed ferskvannsfisk i perioden 2013-2021. NINA Rapport 2099.
 • Hesthagen,T. & Sandlund, O.T. (2016a). Tiltaksrettet kartlegging og overvåking av fremmed ferskvannsfisk - en tilstandsvurdering av spredningen pr. 2016. NINA Rapport 1302. 49 s.
 • Huitfeldt-Kaas, H. (1918). Ferskvannsfiskenes utbredelse og indvandring i Norge med et tillæg om krebsen . Centraltrykkeriet- Kristiania. 106 s.
 • Jacobsen, L., Berg, S., Jepsen, N. & Skov, C. (2004). Does roach behaviour differ between shallow lakes of different environmental state?. Journal of Fish Biology 65: 135-147
 • Nøst, T. (1979). Ernæring hos sik, Coregonus lavaretus L., i Haukvatnet, Trondheim. Cand. real oppgave ved Universitetet i Trondheim.
 • Nøst, T. & Langeland, A. (1994). Introduction of roach (Rutilus rutilus) in an oligohumic lake: 2.Selective predation impacts on the zooplankton. Verh. International Verein. Limnology 25: 2118-2122.
 • Pethon, P. (2005). Aschehougs store fiskebok. Aschehoug & Co.
 • Rask, M.,Appelberg, M., Hesthagen, T., Tammi, J., Beier, U. & Lappalainen, A. (2000). Fish status survey of Nordic lakes - species composition, distribution, effects of environmetal changes. TemaNord Report 2000:508
 • Sandlund, O.T. (red). (2016). Overvåking av fiskebestander i store innsjøer. Metodeutprøving og anbefalinger. NINA Rapport 1274 64 s.
 • Sandlund, O.T. & Hesthagen, T. (2021.). Pågående spredning av mort med store økologiske konsekvenser. Fauna 74: 112-121.
 • Tarvainen, M., Sarvala, J. & Helminen, H. (2002). The role of phosphorous release by roach (Rutilus rutilus (L.)) in the water quality changes of a biomanipulated lake. Freshwater Biology 47: 2325-2336
 • van der Kooij J. & Redford K. (2012). Rotenonbehandling av amfibietjern på Holumskog. Overvåkning av dyrelivet. 24 s.
 • Volta, P. & Jepsen, N. (2008). The recent invasion of Rutilus rutilus (L.) (Pisces: Cyprinidae) in a large South-Alpine lake: Lago Maggiore. Journal of Limnology 67: 163-170.
 • Winfield, I.J., Fletcher, J.M. & James, J.B. (2011). Invasive fish species in the largest lakes of Scotland, Northern Ireland, Wales and England: the collective UK experience. Hydrobiologia 660: 93-103

Sitering

Forsgren E, Bærum KM, Finstad AG, Gjelland KØ, Hesthagen T, Knutsen H og Wienerroither R (2023). Fisker: Vurdering av mort Rutilus rutilus for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/1766