Arten er etablert.


Arten er vurdert til høy risiko. Den har stort invasjonspotensial og liten økologisk effekt.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen


Økologisk effekt (y-aksen)

y = 4
 • Økologisk effekt: 4stor
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori PH er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori SE er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 3
 • Økologisk effekt: 3middels
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori HI er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori SE er verdien: ikke gjeldende

y = 2
 • Økologisk effekt: 2liten
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori HI er verdien: ikke gjeldende

y = 1
 • Økologisk effekt: 1ingen kjent
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 1: kategori NK er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 2: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 3: kategori LO er verdien: ikke gjeldende
 • For Invasjonspotensial (x-aksen) = 4: kategori PH er verdien: ikke gjeldende

Tallforklaring for x-aksen:
 • 1lite
 • 2begrensa
 • 3moderat
 • 4stort
Invasjonspotensial: 4, Økologisk effekt: 2

Arten har høy risiko HI, med usikkerhet til lav risiko LO. Risikoen er lavere i deler av artens potensielle utbredelse.

Arten har en forventet levetid i Norge på minimum 650 år og en ekspansjonshastighet på mellom 160 og 499 m/år. Dette tilsvarer stort invasjonspotensial (risikomatrisens x-akse).

Arten har negative interaksjoner med stedegne arter. Dette tilsvarer liten økologisk effekt (risikomatrisens y-akse).

Ekspertenes oppsummering

Generelt om arten

Livsmiljø: limnisk og terrestrisk

Phytophthorsa megasperma har et vidt vertplantespekter (Ristaino 2017). Alt fra grønsaker (e.g. Hamm & Koepsell 1984) til store tre (både bartrær og løvtrær) kan få angrep. Mellom anna har denne skadegjøreren i lang tid gjort skade i epledyrkinga på New Zealand (Robertson & Dance 1971). I Europa er P. megasperma sjelden forbundet med alvorlig sykdom på skogtrær (Jung et al. 2016), men den er oppdaga i både frukt- og bærproduksjon, grønnsaksproduksjon og på skogstrær. I Norge har P. megasperma blitt funnet mange ganger, bl.a. i et epletrefelt (Magnusson et al. 2020), i rotsonen fra trær i en planteskole (Pettersson et al. 2021), i planteprøver (Thuja sp.) som ankom til planteklinikken NIBIO, i jord fra et jordgjenvinningsanlegg, i et hagesenter på barlind (Taxus sp.) (Talgø et al. 2010) og på fjelledelgran (Abies lasiocarpa) i et juletrefelt på Hurum i Buskerud (Talgø et al. 2007). I juletrefeltet hadde mange tre gått ut på grunn av denne skadegjøreren. På garden der juletrefeltet låg, var det tilsig av vatn fra en åker der det tidligere hadde vært et problem med Phytophthora (ikke bestemt til art) på kinakål. Sedan P. megasperma er kjent for å angrepa kålvekster (Brassica spp.), regner vi med at dette var smittekilden for juletrea.

Utbredelse i Norge

Funnet av P. megasperma på juletre (Abies sp.) på Hurum og lind (Tilia sp.) i Ås var de er de første dokumenterte på friland i Norge. Etter de er P. megasperma funnet i konvensjonelle frukthager, i rotsonen fra trær i en planteskole (trærne selges og plantes rundt i Oslo), i planteprøver som ankom til planteklinikken NIBIO, samt i jord fra et jordgjenvinningsanlegg (Pettersson et al. 2021). I tillegger er den funnen flere ganger i jord fra rotsonen på importerte grøntanleggsplanter til Norge (Talgø et al. 2019, Pettersson et al. 2020, Pettersson et al. 2022 - under utarbeidelse).

Phytophthora megasperma ble funnet i et hagesenter i 2003. Etter det har den blitt funnet mange ganger både ute i naturen, grøntanlegg, hager, samt frukt- og bærproduksjon og grønnsaksproduksjon.

Spredningsmåter

Som mange andre fremmede invaderende arter innen slekten Phythophthora spres P. megasperma over lange avstander gjennom handel med infiserte planter og jord (følger med plantene som blindpassasjerer i rotklumpen). Phytophthora megasperma er funnen i jord fra rotsonen på importerte grøntanleggsplanter til Norge flere ganger (Talgø et al. 2019, Pettersson et al. 2020, Pettersson et al. 2022 - under utarbeidelse).

Phythophthora megasperma kom sannsynligvis til Norge med importerte grøntanleggsplanter. Spredning mellom land skjer først og fremst gjennom handel med planter og jord (blindpassasjerer i rotklumpen). Innen et land spres den over lange avstander med infiserte planter, planterester (f.eks. hageavfall) og jord (danner hvilesporer [oosporer og klamydosporer]). Den lokale spredningen skjer naturlig med svermsporer (zoosporer) i fuktig jord og spredning kan skje over store avstander når svermsporerne følger med vann i vassdrag. Phytophthora-smitte kan også enkelt spres mellom ulike områder med jord og planterester som blir med på f.eks. fottøy, kjøretøy, maskiner og redskaper, eller spres av dyr som fører med seg jord. 

Phytophthora megasperma sprer seg naturlig med svermsporer i fuktig jord og vann (overflate avrenning og via vassdrag). Ved ferdsel, f.eks. turgåing, kan Phytophthora dras med til nye områder med hvilesporer (oosporer og chlamydosporer) i jord på fottøy.

Invasjonspotensial

Arten er vurdert til å ha et stort invasjonspotensial med usikkerhet mot moderat. Den har mange vertsplanter på verdensbasis (inkludert furu og gran) og det er sannsynlig at P. megasperma kan årsake rotråte på forskjellige planter i Norge då dette har skjedd rundt om i Europa. På grunn av spredning i vann og vassdrag kan patogenet i princip spre seg langt og raskt med vann. Vi regner med at P. megasperma har mye større utbredelse i Norge enn de tilfellene som er oppdaga per 2022 tilsier. Nye introduksjoner skjer trolig kontinuerlig ettersom importerte planter ofte bærer på dette patogenet.

Økologisk effekt

Den økologiske effekten er vurdert til liten. Det er vanskelig å estimere den økologiske effekten av P. megasperma da det mangler informasjon om norske vertsplanter og aggressiviteten på disse under norske forhold, men P. megasperma er assosiert med sykdom her i landet på trær og busker i grøntanlegg, hager, samt frukt- og bærproduksjon og grønnsaksproduksjon. Dersom dette patogenet sprer seg til naturlig vegetasjon, kan det få økologiske konsekvenser, ikke minst på skog.

Konklusjon

Phytophthora megasperma er vurdert til Høy risiko HI (LO). Invasjonspotensialet er vurdert til stort (med usikkerhet mot moderat) og liten økologiske effekt av arten.

Hva forklarer artens risikokategori

Artens risikokategori bestemmes av artens høyeste skår på invasjonspotensial (x-aksen i risikomatrisa) og på økologisk effekt (y-aksen i risikomatrisa). Kriteriet(ene) arten skårer høyest på for hver av aksene i matrisa er artens avgjørende kriterier. Les mer om kriteriene.

Artens invasjonspotensial bestemmes av tre kriterier: Artens mediane levetid i Norge (A-kriteriet), artens ekspansjonshastighet (B-kriteriet) og størrelsen på naturtypeareal som arten koloniserer (C-kriteriet).

Artens økologiske effekt bestemmes av seks kriterier: Artens effekter på stedegne arter (D- og E-kriteriet), artens effekter på naturtyper (F- og G-kriteriet), genetisk forurensning av stedegne arter (H-kriteriet) og overføring av parasitter eller patogener til stedegne arter (I-kriteriet).

Invasjonspotensial

Arten har stort invasjonspotensial (skår 4)

Avgjørende kriterier
 • A. Median levetid på minimum 650 år. Dette tilsvarer skår 4.
  Estimeringsmetode: forenklet anslag

  Basert på de beste anslagene på forekomstareal i dag (200 km²) og om 50 år (500 km²) er A-kriteriet skåret som 4 (med usikkerhet: 4 – 4). Dette innebærer at artens mediane levetid er minimum 650 år eller at sannsynligheten for utdøing innen 50 år er på under 5%.

 • B. Ekspansjonshastighet på mellom 160 og 499 m/år (med usikkerhet ned mot mellom 50 og 159 m/år). Dette tilsvarer skår 3.
  Estimeringsmetode: anslått økning i artens forekomstareal

  Artens endring i forekomstareal. Tabellen viser artens kjente forekomstareal ved to ulike år.
  År Kjent forekomstareal (km2) Kjent forekomstareal (km2)
  korrigert for tiltak
  År: 2004 Kjent forekomstareal (km2): 4 Kjent forekomstareal (km2)
  korrigert for tiltak:
  4
  År: 2022 Kjent forekomstareal (km2): 40 Kjent forekomstareal (km2)
  korrigert for tiltak:
  40

  Kommentar til datagrunnlaget:

  Basert på økningen i artens forekomstareal i perioden fra 2004 til 2022 og et mørketall på 5 er ekspansjonshastigheten estimert til 303 m/år. med usikkerhet 135 m/år (mørketall på 1) – 428 m/år (mørketall på 10).

Økologisk effekt

Arten har liten økologisk effekt (skår 2)

Avgjørende kriterier
 • D. Effekter på truede arter eller nøkkelarter på svak styrke og begrenset omfang. Dette tilsvarer skår 2.
  Artens negative effekter på trua arter eller nøkkelarter. Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med stedegne trua arter eller nøkkelarter, samt interaksjonens styre og omfang. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Stedegen art Kategori
  Rødlista 2021
  Nøkkelart? Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  barlind
  Taxus baccata L.
  VU - Sårbar nei svak begrenset parasittering
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Stedegen art: barlind Taxus baccata L.
  Kategori
  Rødlista 2021
  VU - Sårbar
  Nøkkelart? nei
  interaksjonens styrke svak
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon parasittering
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter:

  Phytophthora megasperma er kjent for å ha et vidt vertplantespekter. I Norge er arten funnen på både bartre - fjelledelgran (Abies lasiocarpa) og barlind (Taxus baccata), og på løvtre – lind (Tilia sp.). Linden vart ikke artsbestemt - det var importerte tre i en allee, men trolig vil det kunne vare angrep på lind generelt. Phytophthora megasperma er også funnet i jord fra trær i en planteskole, i planteprøver som ankom til planteklinikken NIBIO, i konvensjonelle frukthager på Øst- og Vestlandet, samt i jord fra et jordgjenvinningsanlegg (Magnusson et al. 2020), Pettersson et al. 2021). I tillegger er den funnen flere ganger i jord fra rotsonen på importerte grøntanleggsplanter til Norge (Talgø et al. 2019, Pettersson et al. 2020, Pettersson et al. 2022 - under utarbeidelse).

Invasjonspotensial

Øvrige kriterier
 • C. Kolonisering av naturtype på mindre enn 5%. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens koloniserte naturtypeareal. Tabellen viser hvilke(n) naturtype(r) den fremmede arten koloniserer nå eller i framtida. Andel kolonisert areal (%) av totalt naturtypeareal og vurderingsgrunnlag er gitt for hver naturtype.
  naturtype Tidshorisont kolonisert
  areal (%)
  Vurderings
  grunnlag
  naturtype:sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:treplantasje Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:høgstaude edelløvskog Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:lågurtedellauvskog Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt
  naturtype:fastmarksskogsmark Tidshorisont: kolonisert <br>areal (%):0–2 Vurderings<br>grunnlag:
  • ikke valgt

Økologisk effekt

Øvrige kriterier
 • E. Effekter på øvrige stedegne arter på svak styrke ELLER moderat styrke og begrenset omfang. Dette tilsvarer skår 1.
  Artens negative effekter på stedegne arter (ikke trua eller sjelden). Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med stedegne arter, samt interaksjonens styre og omfang. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Stedegen art Kategori
  Rødlista 2021
  Nøkkelart? Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  lind
  Tilia cordata Mill.
  NT - Nær truet nei svak begrenset parasittering
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  plomme
  Prunus domestica L.
  LC - Livskraftig nei svak begrenset parasittering
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Stedegen art: lind Tilia cordata Mill.
  Kategori
  Rødlista 2021
  NT - Nær truet
  Nøkkelart? nei
  interaksjonens styrke svak
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon parasittering
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Stedegen art: plomme Prunus domestica L.
  Kategori
  Rødlista 2021
  LC - Livskraftig
  Nøkkelart? nei
  interaksjonens styrke svak
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon parasittering
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Artens negative effekter på grupper av stedegne arter. Tabellen viser hvilken type interaksjon den fremmede arten har med grupper av stedegne arter, samt interaksjonens styre og omfang. Den negative interaksjonen med stedegne arter er gitt for hver naturtype. Kun effekter som er dokumentert i Norge eller i utlandet (for arten selv eller en sammenlignbar art), eller som sannsynlig vil opptre i Norge i løpet av 50 år, er inkludert.
  Påvirkede
  arter i
  Nøkkelarter
  eller truede
  arter?
  Interaksjonens styrke Geografisk omfang Type interaksjon Vurderings
  grunnlag
  Sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg nei svak begrenset parasittering
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Treplantasje nei svak begrenset parasittering
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Høgstaude edelløvskog nei svak begrenset parasittering
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Lågurtedellauvskog nei svak begrenset parasittering
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Fastmarksskogsmark nei svak begrenset parasittering
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke svak
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon parasittering
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Treplantasje
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke svak
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon parasittering
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  • skriftlig dokumentasjon fra Norge
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Høgstaude edelløvskog
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke svak
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon parasittering
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Lågurtedellauvskog
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke svak
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon parasittering
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet
  Berørt naturtype (med gruppen av påvirkede arter): Fastmarksskogsmark
  påvirkes nøkkelarter eller truede arter? nei
  interaksjonens styrke svak
  geografisk omfang begrenset
  type interaksjon parasittering
  vurderingsgrunnlag
  • skriftlig dokumentasjon fra utlandet

  Utfyllende informasjon rundt artens negative effekter:

  Phytophthora megasperma er kjent for å ha et vidt vertplantespekter. I Norge er arten funnen på både bartre - fjelledelgran (Abies lasiocarpa) og barlind (Taxus baccata), og på løvtre – lind (Tilia sp.). Linden vart ikke artsbestemt - det var importerte tre i en allee, men trolig vil det kunne vare angrep på lind generelt. Phytophthora megasperma er også funnet i jord fra trær i en planteskole, i planteprøver som ankom til planteklinikken NIBIO, i konvensjonelle frukthager på Øst- og Vestlandet, samt i jord fra et jordgjenvinningsanlegg (Magnusson et al. 2020), Pettersson et al. 2021). I tillegger er den funnen flere ganger i jord fra rotsonen på importerte grøntanleggsplanter til Norge (Talgø et al. 2019, Pettersson et al. 2020, Pettersson et al. 2022 - under utarbeidelse).

 • Økologiske effekter etter kriterium F, G, H, I er vurdert som fraværende (usannsynlige)

Endring av risikokategori fra 2018

Kategorien for denne arten er endret fra lav risiko LO til høy risiko HI siden Fremmedartslista 2018 (forrige revisjon). Dette skyldes:

 • Ny kunnskap

Effekt av klimaendringer

Både delkategori for økologisk effekt og invasjonspotensial ville vært lavere i fravær av pågående eller fremtidige klimaendringer.

Betydningen av klimaendringer:

En økt temperatur i Norge vil trolig øke både invasjonspotensiale og økologisk effekt til Phytophthora megasperma. Dette sammen med det store vertsplantespekter som P. megasperma har, utgjør den en alvorlig trussel. Med klimaendringer vil P. megasperma spre seg til kaldere områder en der funn er gjort i dag per 2022.

Geografisk variasjon i risiko

Arten kunne ha fått lavere risikokategori enn høy risiko HI i deler av sitt potensielle forekomstareal.

Årsak til geografisk variasjon i risiko

 • Artens evne til reproduksjon og/eller spredning er begrenset til visse kystvannssoner eller seksjoner
 • Artens økologiske effekter er begrenset til visse kystvannssoner eller seksjoner

Det er ikke trolig at arten vil kunne etablere seg høgt til fjells eller langt nord.

Utbredelse i Norge

Forekomstareal

Forekomstarealet til en art tilsvarer antallet forekomster (2 km x 2 km ruter) der arten lever. Les mer om forekomstareal her.

Artens forekomstareal. Tabellen viser artens kjente og antatte forekomstareal i dag og i fremtiden. Kjent forekomstareal er basert på perioden 2004 til 2022.
Forekomstareal I dag Fremtidig (50 år)
Forekomstareal: Kjent I dag: 40 km2
Forekomstareal: Antatt lavt anslag I dag: 40 km2 Fremtidig (50 år): 200 km2
Forekomstareal: Antatt beste anslag I dag: 200 km2 Fremtidig (50 år):500 km2
Forekomstareal: Antatt høyt anslag I dag: 400 km2 Fremtidig (50 år):1000 km2

Andel av kjent forekomstareal i sterkt endra natur er på under 5 %.

Regionvis utbredelse

Utbredelse i dag


Kjent utbredelse
Oslo og Akershus, Buskerud.

Antatt utbredelse
Østfold, Hedmark, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal.

Kjent utbredelse
Antatt utbredelse
Ikke kjent eller antatt
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen
Antatt utbredelse om 50 år

Østfold, Oslo og Akershus, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder, Vest-Agder, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag.
Oslo og Akershus kyst Buskerud kyst Jan Mayen kyst Finnmark kyst Vest-Agder kyst Aust-Agder kyst Telemark kyst Troms kyst Møre og Romsdal kyst Rogaland kyst Nord Trøndelag kyst Sør Trøndelag kyst Nordland kyst Hordaland kyst Vestfold kyst Østfold kyst Sogn og Fjordane kyst Finnmark Troms Nordland Nord Trøndelag Sør Trøndelag Møre og Romsdal Hedmark Oppland Østfold Sogn og Fjordane Hordaland Vest-Agder Rogaland Aust-Agder Telemark Buskerud Oslo og Akershus Vestfold Jan Mayen

Konvensjonelle frukthager på Øst- og Vestlandet er også rammede (Magnusson et al. 2020). Rimeleg å anta at det har skjedd/vil skje ei spreiing til fylke som grensar opp mot der dei første funna vart gjort og at ein får spreiing til nabofylka innan 50 år.

Naturtypetilhørighet

Naturtyper arten er observert i og/eller som er potensielle habitater for arten i Norge. Hvis arten fører til endringer i naturtypen er det angitt.

Truede, sjeldne eller øvrige naturtyper arten er observert i. Tabellen viser anslått kolonisert areal (C-kriteriet) i de naturtypene arten er observert i, samt artens påvirkning i naturtypen og anslått andel av naturtypens areal som blir påvirket (F- og G-kriteriet).

naturtype kolonisert
areal (%)
tydelig
tilstandsendring
tydelig
påvirka
areal (%)
Vurderings
grunnlag
naturtype:sterkt endret, varig fastmark med intensivt hevdpreg kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:treplantasje kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:høgstaude edelløvskog kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:lågurtedellauvskog kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt
naturtype:fastmarksskogsmark kolonisert <br>areal (%):0–2 tydelig <br>tilstandsendring: tydelig <br>påvirka <br>areal (%):0 Vurderings<br>grunnlag:
 • ikke valgt

Livsmedium

For noen arter er det mer riktig å angi livsmedium enn naturtyper. Et eksempel er parasittiske arter som lever i og på dyr, eller arter som lever i dyremøkk, og hvor naturtypen dyret eller møkka befinner seg i betyr lite. Livsmedium har ingen effekter på artens risikokategori.

Artens livsmedier. Tabellen viser hvilke livsmedier den fremmede arten bruker nå eller i framtida. Hvis arten bruker en annen art som livsmedium er dette gitt.
Livsmedium Art/Takson Tidshorisont
Levende planter på land Tilia cordata Mill. lind
Levende planter på land Abies lasiocarpa (Hook.) Nutt. fjelledelgran
Levende planter på land Malus domestica (Suckow) Borkh. eple
Levende planter på land Taxus baccata L. barlind
Levende planter på land Thuja occidentalis L. tuja

Regional naturvariasjon

Regional naturvariasjon omfatter variasjon i makroklimatiske forhold og/eller andre miljøforhold som gir opphav til mønstre på stor romlig skala (les mer her). Her inngår bioklimatiske soner og seksjoner og/eller kystvannssoner og -seksjoner hvor arten finnes i dag, eller antas å kunne finnes i framtiden (innenfor vurderingsperioden).

Utbredelse i bioklimatiske soner og seksjoner:

 • Boreonemoral sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.
 • Sørboreal sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon, svakt oseanisk seksjon og overgangsseksjon.
 • Mellomboreal sone: sterkt oseanisk seksjon, klart oseanisk seksjon og svakt oseanisk seksjon.

Spredningsmåter

Til innendørs- eller produksjonsareal

Spredningsmåter til innendørs- eller produksjonsareal omfatter artens spredningsmåter til Norge eller Svalbard, og ikke artens spredningsmåter til norsk natur.

Herunder tilfaller enhver (a) tilsikta eller utilsikta innførsel av en art fra utlandet og til 'Innendørs-Norge' (f.eks. butikker, privathus, lagerbygninger) og (b) tilsikta innførsel av en art fra utlandet og til artens eget produksjonsareal.

Artens importveier til innendørs- eller produksjonsareal. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige importveier til innendørs- eller produksjonsareal er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:forurensning av vare kategori:av habitatmateriale som sand, torv, jord og kompost hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:forurensning av vare kategori:som smitte/parasitter på/i planter hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Introduksjon til natur

Introduksjon til natur omfatter artens spredningsmåter til norsk natur fra utland, innendørsareal eller artens produksjonsareal. Med introduksjon menes enhver tilsikta eller utilsikta form for antropogen innførsel til norsk natur. Introduksjon kan altså enten skje uten eller etter en separat importhendelse.

Artens introduksjonsveier til norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige introduksjonsveier til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:forurensning av vare kategori:av habitatmateriale som sand, torv, jord og kompost hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:forurensning av vare kategori:som smitte/parasitter på/i planter hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:egenspredning kategori:naturlig hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Videre spredning i natur

Artens videre spredning i norsk natur omfatter spredning innad i naturen, altså fra norsk natur til norsk natur.

Artens videre spredning i norsk natur. Følgende aktuelle, fortidige og sannsynlig fremtidige spredningsveier fra norsk natur til norsk natur er angitt for arten.

hovedkategori kategori hyppighet antall
individer
tidsrom
hovedkategori:forurensning av vare kategori:som smitte/parasitter på/i planter hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:forurensning av vare kategori:av habitatmateriale som sand, torv, jord og kompost hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående
hovedkategori:egenspredning kategori:naturlig hyppighet:tallrike ganger pr. år antall <br>individer:ukjent tidsrom:pågående

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Phytophthora megasperma ble funnet i et hagesenter i 2003. Etter det har den blitt funnet mange ganger både ute i naturen, grøntanlegg, hager, samt frukt- og bærproduksjon og grønnsaksproduksjon.

Artens første observasjoner. Tabellen viser årstall for første observasjonen av arten for hver aktuelle etableringsstatus.
Etableringsstatus Årstall for første observasjon Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år)
individ innendørs Årstall for første observasjon:2003 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei
individ i norsk natur Årstall for første observasjon:2004 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei

Arten kom til Norge fra: ukjent

Truleg med importerte planter til grøntanlegg frå eit anna europeisk land.

Global utbredelse

Artens naturlige utbredelse.

Naturlig utbredelse omfatter de områdene arten forekommer i uten at det ligger menneskelig transport bak (dvs. alle former for tilsikta eller utilsikta forflytning av arten).

Limlisk og terrestrisk utbredelse:

 • Ukjent klimasone: Oseania, Afrika, Asia, Europa, Nord- og Mellom-Amerika og Nord- og Mellom-Amerika

Opphavsområde ikkje kjent.

Artens nåværende utbredelse

Nåværende utbredelse viser artens totale utbredelse. Det vil si områder der arten finnes naturlig (se naturlig utbredelse) og områder som er et resultat av menneskelig forflytning, tilsikta eller utilsikta, av arten. 

Limlisk og terrestrisk utbredelse:

 • Temperert nemoral: Europa, Nord- og Mellom-Amerika og Nord- og Mellom-Amerika
 • Subtropisk uspesifisert: Oseania, Asia, Nord- og Mellom-Amerika og Nord- og Mellom-Amerika
 • Subtropisk Middelhavsklima: Europa
 • Tropisk: Asia

Sjå utbreiingskart her: https://www.cabi.org/isc/datasheet/40974

Reproduksjon og generasjonstid

Arten har både seksuell og aseksuell reproduksjon.

Generasjonstid (i år): 0,01.

Filvedlegg

Filvedlegg til vurderingen. Tabellen viser filer som inngår som datagrunnlag for vurderingen av den fremmede arten. Hvert vedlegg inkluderer en lenke for nedlasting.
Filnavn Beskrivelse Lenke for nedlasting
Ph_trees_A3.tiff Plakat som nemner dei to funna av Ph. megasperma på friland i Noreg Last ned

Referanser

 • https://hdl.handle.net/11250/2712047 Pettersson, M., Brurberg, M. B. & Talgø, V. 2021c. Omfattende kartlegging av Phytophthora i Bymiljøetatens planteskole, Oslo Bytrær, i Sørkedalen 2021. NIBIO Rapport 7(170), 1-21. https://hdl.handle.net/11250/2833475
 • Magnusson, C., Krogstad, T., Pettersson, M., Brurberg, M.B., Huseby, S., Rasmussen, I., Schaller, B., Talgø, V., Tangvik, M.P. & Gilpin, L.H. 2020. Jordtrøtthet i eple - forskjell mellom økologiske og konvensjonelle hager? NIBIO rapport, 6(58), 1-30. Tilgjengelig fra: https://hdl.handle.net/11250/2650295
 • Pettersson, M., Brurberg, M. B. & Talgø, V. 2020. Phytophthora. Delrapport for 2019 i OK-programmet «Nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter”. NIBIO Rapport 6(39), 1-22. https://hdl.handle.net/11250/2657510
 • Talgø V, Herrero ML, Brurberg MB, Stensvand A (2010). Phytophthora Alvorleg trugsmål mot buskar og tre i grøntanlegg og naturområde. Bioforsk Tema 5 (20): 8.
 • Talgø V, Herrero ML, Brurberg MB, Stensvand A (2010). Phytophthora Alvorleg trugsmål mot buskar og tre i grøntanlegg og naturområde. Bioforsk Tema 5 (20): 8.
 • Talgø, V., Herrero, M. L., Toppe, B., Klemsdal, S. S., & Stensvand, A. (2007). Phytophthora root rot and stem canker found on Nordmann and subalpine fir in Norwegian Christmas tree plantations. Plant Health Progress, 8(1), 29.
 • Talgø, V., Pettersson, M. & Brurberg, M. B. 2019. Phytophthora. Delrapport for 2018 i OK-programmet «Nematoder og Phytophthora spp. i jord på importerte planter”. NIBIO Rapport 5(62), 1-24. https://hdl.handle.net/11250/2712047

Sitering

Pettersson M, Andreasen M, Børja I, Nordén B, Nordén J, Perminow JIS og Talgø V (2023). Eggsporesopper: Vurdering av Phytophthora megasperma for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/1538