Arten er ikke risikovurdert fordi den er etablert per år 1800.

 • NR
  Ikke risikovurdert
 • NK
  Ingen kjent risiko
 • LO
  Lav risiko
 • PH
  Potensielt høy risiko
 • HI
  Høy risiko
 • SE
  Svært høy risiko
Alt om kategoriskalaen

Begrunnelse

Svarthyll Sambucus nigra har trolig vært dyrket som medisin- og bærplante i Norge siden vikingtid og middelalder. Arten er kjent subfossilt fra Rogaland (Stavanger) fra denne tida (Griffin & Sandvik 2000). Flere historier fra middelalderen og senere nevner svarthyll. Gartner (1694) angir den som dyrket i Trondheim. Arten har mest sannsynlig vært i utstrakt bruk i Norge før 1700 og det er sannsynlighetsovervekt for at den har vært forvillet i norsk natur før 1800. Strøm (1762) angir den som dyrket på Sunnmøre, men at den sjelden eller aldri bærer modne bær. Krogh (1813) angir den fra Nordfjord som: "Sambucus Nigra, hyld, haves i de fleste Hauger, voxer også nogle faa Steder vild." Svarthyll unntas derfor fra risikovurdering.

Mer om arten

Etableringsstatus i Norge

Artens etableringsstatus bestemmes av den høyeste etableringsklassen arten har i Norge i dag, fra å kun finnes utenlands til å være etablert i naturen med videre spredning.

Den vurderte arten er etablert. Etter introduksjon har arten selv spredd seg til minst ti forekomster der den er etablert.

Artens første observasjoner. Tabellen viser årstall for første observasjonen av arten for hver aktuelle etableringsstatus.
Etableringsstatus Årstall for første observasjon Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år)
individ på artens eget produksjonsareal Årstall for første observasjon:1694 Usikkerhet i årstall
(> ± 5 år):
nei

Innført som hagebusk, uvisst hvorfra.

Filvedlegg

Filvedlegg til vurderingen. Tabellen viser filer som inngår som datagrunnlag for vurderingen av den fremmede arten. Hvert vedlegg inkluderer en lenke for nedlasting.
Filnavn Beskrivelse Lenke for nedlasting
Sambucus nigra.xlsx Sambucus nigra.xlsx Last ned

Referanser

 • Griffin, K. & Sandvik, P.U. (2000). Analysar av plantemakrofossilar i jordprøver frå den arkeologiske utgravinga på Skeie gnr. 5, bnr. 10 og 36, Stavanger kommune, Rogaland i 1997 og 1998. Universitetet i Stavanger, Arkeologisk museum. Oppdragsrapport 2000/2.
 • Gunnerus, J.E. (1766-76). Flora norvegica. I-II.
 • Krogh, J.A, (1813). Efterretninger om Provstiet Nordfjord. Topogr.-statist. Saml. 1813, Andel Deels Første Bind: 204-291.
 • Plants of the World Online. https://powo.science.kew.org/
 • Strøm, H. (1762). Physisk og oeconomisk Beskrivelse over Fogderiet Søndmør, beliggende i Bergens Stift, i Norge. I. Om Søndmørs Væxter. 62-140.

Sitering

Skarpaas O, Hegre H, Solstad H, Alm T, Fløistad IS, Pedersen O, Schei FH, Vandvik V, Vollering J og Westergaard KB (2023). Planter: Vurdering av svarthyll Sambucus nigra for Fastlands-Norge med havområder. Fremmedartslista 2023. Artsdatabanken. http://www.artsdatabanken.no/lister/fremmedartslista/2023/1031