Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T21-C-2 kvite og grå dyner
s-[SS∙d|c]
T21-C-3 brune dyner og dynehei
t¤[SS∙gh]
T21-C-4 dynetrau
m*, v
T34-C-2 kalkfattige kystlyngheier
v