Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T19-C-2 kalkrike finjordsflekker
v
T22-C-1 kalkfattig og intermediær fjellgrashei
v
T9-C-1 fattig-intermediær mosetundra
v
T14-C-1 kalkfattig og intermediær rabbe
T7-C-4 intermediært seint snøleie
s-[SV·d|e]