Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
L4-C-2 Litt kalkfattig til intermediær helofyttsump
s*[KA·c|b]
L4-C-3 Kalkrik helofyttsump
v*
V8-C-1 kalkfattig og intermediær strand- og sumpskogsmark
v
V10-C-2 kalkrik våteng
s-[KA·f|e]