Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T12-C-1 strandenger i nedre og midtre geolitoral
t*
V7-C-1 kalkfattig og intermediær permafrost-våtmark
t*
V7-C-2 kalkrik permafrost-våtmark