Beskrivelse

Kunnskapsstatus ikke angitt

Bilder
Kart

Prikkene markerer registrerte funn av arten/artsgruppen.

Klassifisering
Diagnostisk rolle

Arten kjennetegner disse naturtypene. Forklaring på "Kategori" finner du her.

Kartleggingsenhet Kategori
T1-C-11 svakt intermediært og kalkfattig snøleieberg
v
T1-C-12 sterkt intermediært til ekstremt kalkrikt snøleieberg
v
T27-C-2 kalkfattig og intermediær snøleie-blokkmark
v