Søstermarihand. T32 Semi-naturlig eng.

Om ein finn ei marihand med gule blomar i norsk natur, er det ei søstermarihand. Ingen andre norske eller nordiske artar av marihand har gule blomar, og det er heller ikkje andre norske orkidéar med klårt gule blomar. Det at ein berre finn plantar med gule blomar i Noreg, er eit mysterium, fordi søstermarihand elles i verda har om lag like mange plantar med gule og med purpurraude blomar i populasjonane. Kvifor det berre er gulbloma plantar i Noreg, treng ei forklåring, men vi har førebels berre ein hypotese (sjå nedanfor).

Søstermarihand Dactylorhiza sambucina (L.) Soó
Creative Commons Attribution | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.