Artsdatabanken legger om arbeidet med Fremmedartslista. Arbeidet fordeles nå over fem år, mot tidligere ett år, og vurderingene oppdateres når ny kunnskap er tilgjengelig.

Gul skunkkala Lysichiton americanus er vurdert til svært høy risiko SE i Fremmedartslista 2023.

– Endringene i naturen skjer raskt. Skal Norge nå nasjonale og internasjonale mål om å redusere spredningen av fremmede arter, må vi ha oppdatert kunnskap til enhver tid, sier Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken.

Fra å publisere Fremmedartslista hvert sjette år, skal Artsdatabanken nå oppdatere de økologiske risikovurderingene når ny kunnskap er tilgjengelig. Endringene skjer fra 2025.

Risikovurdering over flere år

Til forskjell fra tidligere, da alle arter ble risikovurdert i løpet av en periode på rundt ett år, fordeles vurderingene nå over flere år.

– Dette er et grep som vil gi større rom for kunnskapsinnhenting og kvalitetssikring når vi jobber med vurderingene av artene, sier Heide.

Artsgruppene flatormer, rundormer, fugler, sopper, kromister og terrestriske invertebrater er først ute i denne omleggingen. Deretter følger nye grupper hvert år fram til og med 2028. Hver enkelt artsgruppe blir revidert hvert sjette år, slik praksisen er i dag.

Se vedlagt pdf for mer informasjon.

Artsdatabanken vil fortsatt publisere en helhetlig sammenstilling av alle artsgrupper slik praksisen er i dag. Neste fremmedartsliste, med en samlet oppdatert oversikt blir publisert i 2029 – Fremmedartslista 2029.

Vurderingene oppdateres ved ny kunnskap

Artsdatabanken ønsker til enhver tid å kunne tilby samfunnet oppdaterte risikovurderinger. Det betyr at vurderingene revideres når ny relevant kunnskap foreligger – for eksempel når en ny fremmed art blir rapportert i landet.

Med økende global handel og et varmere klima får stadig flere fremmede arter fotfeste i Norge. Dette, samt større fokus på dørstokkarter, øker behovet for å oppdatere vurderingene oftere enn hvert sjette år. Flere tidligere dørstokkarter, som havnespy, fikk godt fotfeste mellom to revideringer av Fremmedartslista.

Løpende innsyn

Artsdatabanken arrangerer offentlig innsyn når en hel artsgruppe, eller enkeltarter, er ferdigstilt. Dermed blir det årlige offentlige innsyn, og det første innsynet blir i 2025 når vurderingene av flatormer, rundormer og fugler er klare. Under innsynet kan alle som har utfyllende informasjon om artene bidra med denne. Slik sikrer vi oss at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for vurderingene blir så godt som mulig.

I etterkant av det offentlige innsynet publiseres resultatet av vurderingene på artsdatabanken.no.