Artsdatabanken har mottatt 21 søknader fra forskere i hele landet som ønsker å lete etter nye arter gjennom Artsprosjektet.

Prosjektet "Flerbørstemarker i norske havneområder - PolyPort" løp over to år, og ble avsluttet i 2020. Denne flerbørstemarken i slekten Platynereis var en av mange arter som ble funnet i løpet av prosjektet.
Foto: Arne Nygren, Institutionen för marina vetenskaper, Göteborgs Universitet. Lisens: CC BY-SA 4.0

– Vi er svært fornøyde med at det er søknader fra mange ulike institutt. Vi har søkere fra alle de fire universitetsmuseene, Høgskolen i Innlandet til Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet. I tillegg er det stor variasjon i hvilke artsgrupper man søker midler til, sier Stine Svalheim Markussen i Artsdatabanken.

Etter at søknadsfristen gikk ut 15. november var det kommet inn 21 søknader, som til sammen søkte om 69,8 millioner kroner.

Relevante søknader

Det anslås at det fortsatt er over 20.000 arter vi har ingen eller lite kjennskap til her til lands. Årlig lyser Artsdatabanken ut midler til forskningsmiljø for å kunne kartlegge arter vi vet for lite om. Dette arbeidet er bedre kjent som Artsprosjektet. Årets utlysning er på 21 millioner kroner.

Artsprosjektet har de senere årene hatt flere prosjekter på dårlig kjente arter innen marine invertebrater (som krepsdyr, bløtdyr og leddormer) og sopp. Av de 21 søknadene er det fem prosjekter på sopp og like mange på marine invertebrater.

– Dette er artsgrupper vi ønsker å vite mer om, så det er flott at vi ser dette igjen i søknadene, sier Markussen som leder arbeidet med Artsprosjektet.

Den langsiktige ambisjonen til Artsprosjektet er å kartlegge alle flercellede arter i Norge. I dag finner forskerne som er engasjert i kartleggingsprosjektene i gjennomsnitt rundt fem nye arter i uka.

Offentliggjøring i februar

Det er siden sist oppnevnt et nytt ekspertpanel. Panelet starter nå jobben med å gå gjennom søknadene. Offentliggjøringen om hvilke prosjekter som får midler etter årets utlysning, skjer i februar 2024.

Her er oversikt over årets søknader:

Tittel Institusjon Artsgruppe

Species Mapping, delimitation and Description – cryptic Norwegian Amphipods (MADAM)

Universitetsmuseet i Bergen, UiB Amfipoder

Alpine microfungi in Norway

Norsk institutt for naturforskning Sopp

Wood-inhabiting fungi in widely spread Rosaceae trees

Norsk institutt for bioøkonomi Sopp

MeioSkag - Meiofauna and interstitial fauna of four lophotrochozoan groups of the Skagerrak

Naturhistorisk museum, UiO Marine invertebrater

The cryptic biodiversity of terrestrial gastropods in northern Norway

UiT Norges arkitske universitetsmuseum Bløtdyr

Four dipteran families, one region - superfamily Chironomoidea of Northern Norway

UiT Norges arktiske universitetsmuseum Tovinger

Alpine bryophytes of Norway, exploring new areas and barcoding the species diversity II

NTNU Vitenskapsmuseet Moser

Molluscs from chemosynthesis-based ecosystems in Norwegian waters (CheMo)

Universitetet i Bergen Bløtdyr

Unravelling the species diversity and distribution of Norwegian Grass Flies (Diptera: Chloropidae) with Integrative Methods

NTNU Vitenskapsmuseet Tovinger

ICHNOR – A survey of selected subfamilies of Darwin wasps in Norway (Hymenoptera: Ichneumonidae)

NTNU Vitenskapsmuseet Vepser

Mapping unchartet diversity 2: Arthoniomycetes, Leotiomycetes and Sordariomycetes

Naturhistorisk museum, UiO Sopp

Mesostigmata of Important Norwegian Forest Types (MesoINFO)

Høgskolen i Innlandet Midd

CHILL: Charting Hidden Invertebrates: Locating Less-known aquatic diversityin the Arctic

Naturhistorisk museum, UiO Marine invertebrater

Unveiling the rich hidden diversity of microfilamentous marine green algae (Chlorophyta) in Norway

Norges miljø- og biovitenskapelige Universitet Grønnalger

Scalidophora of Norway

UiT Norges arktiske universitetsmuseum Marine invertebrater

Gall midges phase II

Naturhistorisk museum, UiO Tovinger

Discovering the Hidden World: Cataloging Norway's Hyperbenthic Invertebrates (HYPERS)

Akvaplan-NIVA Marine invertebrater

Challenging taxa of gelatinous zooplankton (CHANGEZ)

Universitetsmuseet i Bergen, UiB Marine invertebrater

Delimitation, diversity and distribution of species in the enigmatic fungal genus Scutellinia

Universitetet i Oslo Sopp

Caddisflies in neglected habitats

NTNU Vitenskapsmuseet Vårfluer

NeoDeer: Mapping the diversity of Neocallimastigomycota anaerobic fungi within the digestive tract of wild deer

Universitetet i Oslo Sopp