For å sikre en god forankring i de vitenskapelige fagmiljøene ble det ved oppstart av revideringen av NiN, fram mot NiN versjon 3.0, etablert et vitenskapelig råd for NiN.

Vitenskapelig råd for NiN hadde sin arbeidsperiode fra 2018 til 2022. Rådet har hatt ansvar for å ta stilling til forslag om endringer i systemet og i prinsippene som ligger bak. Dette har bidratt til at NiN 3.0 er oppdatert med gjeldende kunnskap om naturtypevariasjon. 

Rådet bestod av representanter fra den nasjonale fagkompetansen knyttet til naturvariasjon og økologi, og medlemmene ble valgt på bakgrunn av kunnskapen de hadde innenfor disse fagområdene. Rådet sin sammensetning har dekket bredden av de ulike fagområdene med relevans for å beskrive og typeinndele norsk natur. Professor Rune Halvorsen ved Naturhistorisk Museum, Universitetet i Oslo har ledet rådet.

En mer detaljert beskrivelse av hvordan rådet har fungert finnes i rådets mandat som du kan laste ned her.

For å jobbe mest mulig effektivt med å forbedre Natur i Norge, ble det i tillegg til vitenskapelig råd etablert egne ekspertgrupper for ferskvann, hav, semi-naturlig natur, landformer, arktisk natur og kartlegging. Ekspertgruppene sin hovedoppgave har vært å videreutvikle systemet innenfor hvert sitt felt. 

Artsdatabanken er ansvarlig for arbeidet med NiN i henhold til framdrift og føringer gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet.