Mangfoldet av moser i fjellet er stort, men dårlig kjent. I denne videoen kan du se Kristian Hassel forteller om hvordan prosjektet han ledet har jobbet med å kartlegge moser i fjellet - med vekt på å finne sjeldne og nye arter.

Moser (Bryophyta) er viktig del av floraen vår, og spesielt er de dominerende i fjellet der det mange steder er lite karplanter til stede. Ca. 40 % av det norske landarealet er fjell. Likevel er det rike mangfoldet av mose i mellomalpin sone veldig dårlig kjent. Dette skyldes at fjellområder gjerne er utilgjengelige og derfor tidkrevende å utforske.

Økt kunnskap var målet

Professor Kristian Hassel, ved NTNU Vitenskapsmuseet, har ledet et kartleggingsprosjekt i regi av Artsprosjektet, der formålet var å kartlegge mosefloraen i norske fjellområder, og å finne sjeldne og nye arter. Det har også vært et mål å få bedre kunnskap om de mange rødlistede moseartene i fjellet, og å undersøke mosefloraen i rødlistede naturtyper som for eksempel snøleier.

- Vi har dessuten hatt fokus på å få rekruttering til fagfeltet, for det synes vi er viktig. Dette gjør vi gjennom å ha studenter med, sier Kristian Hassel.

Utfordrende kartlegging med suksess

Kartleggingen har foregått i seks fjellområder fra sør til nord i landet. Nemlig i Ryfylkeheiane, Hardangervidda, Vang i Valdres, Filefjellområdet, Trollheimen, Indre Troms og Altaområdet.

- Å kartlegge moseflora i fjellområder er ikke alltid en enkel oppgave. Det krever lange turer i bratt terreng, og ofte i dårlig vær. Men når sola skinner er det et fantastisk fint arbeid, sier Hassel

- Gjennom prosjektet er det oppdaget mange nye arter for Norge, og faktisk også seks-sju arter som er nye for vitenskapen. Det vil si at de er funnet for første gang i verden, så det er veldig spennende, avslutter Kristina Hassel

Se hele intervjuet med Kristian Hassel i videoen over.

Hva er Artsprosjektet?

I denne serien med videointervjuer ser vi nærmere på de ulike kartleggingsprosjekter som pågår nå i regi av Artsprosjektet. Artsprosjektet er Artsdatabankens satsning for å støtte kartlegging av artsgrupper vi har for lite kunnskap om. I denne videoen forteller leder for Artsprosjektet Stine Svalheim Markussen om hvordan Artsprosjektet oppstod, og hvordan det er organisert.