Mange fremmede arter påvirker naturen negativt, men det gjelder på langt nær alle. For å finne ut hvilke arter som kan skade naturen gjør Artsdatabanken økologiske risikovurderinger, og resultatene av disse presenteres i Fremmedartslista.

Å lage en ny, revidert fremmedartsliste for Norge er en prosess som gjerne tar to år. Under kan du lese om hvordan arbeidet organiseres, fra oppstart og frem til det ferdige produktet foreligger.

Ekspertene

Før risikovurderingen starter oppnevner Artsdatabanken eksperter som skal utføre vurderingeneI arbeidet med Fremmedartslista 2023 ble det oppnevnt 58 eksperter fordelt på 12 komiteer, som oftest en komite for hver artsgruppe. Vurderingene utføres i samråd med Artsdatabanken.

Artene

I arbeidet med en ny fremmedartsliste revideres artene som ble vurdert i forrige liste. I tillegg risikovurderes mange arter som ikke er vurdert tidligere.

Artene som vurderes omfatter både fremmede arter som er godt etablert i naturen og de som fortsatt ikke reproduserer utendørs i Norge. Sistnevnte gruppe utgjør det vi kaller dørstokkarter.

Noen fremmede arter blir av ulike årsaker ikke risikovurdert. Slike arter blir gitt kategorien ikke vurdert NR.

Risikovurdering

Når den økologiske risikoen til en fremmed art vurderes er det egentlig to risikofaktorer som vurderes: artens invasjonspotensial og artens økologiske effekt.

Invasjonspotensialet bestemmes av kriterier som måler artens evne til å overleve i naturen og til å øke sin utbredelse i Norge.

Artens økologiske effekt bestemmes av kriterier som viser i hvor stor grad arten påvirker naturen negativt.

Det er kombinasjonen av artens skår på invasjonspotensial og økologiske effekt som bestemmer hvilken risikokategori den ender opp i. Risikovurderingene plasserer artene i en av følgende kategorier: ingen kjent risiko NK, lav risiko LO, potensielt høy risiko PH, høy risiko HI eller svært høy risiko SE. Dette kan du lese mer om i artikkelen om kriterier og kategorier.

Risikovurderingene følger protokollen Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species GEIAA.  Denne metoden blir også brukt til å risikovurdere fremmede arter i Sverige.

Når ekspertene er ferdig med å vurdere artene, kvalitetssikres vurderingene av Artsdatabanken. Medlemmer i ekspertkomiteen kvalitetssikrer også hverandres vurderinger.

Offentlig innsyn

Det siste steget i prosessen frem mot en ny fremmedartsliste er at offentligheten får innsyn i de foreløpige resultatene, inkludert datagrunnlaget som ligger til grunn for vurderingene. Artsdatabanken legger til rette for at alle som har utfyllende informasjon om artene kan gi tilbakemelding. Slik blir kunnskapsgrunnlaget for risikovurderingene så godt som mulig.

Innspill som kommer inn i løpet av perioden med offentlig innsyn vil i en del tilfeller bidra til at vurderinger endres, slik at arter ender opp i en annen risikokategori. Det er ekspertene som avgjør dette for hvert enkelt tilfelle.

Publisering

Fremmedartslista revideres hvert 6. år. Det vil være mulig å oppdatere enkeltarters vurdering mellom publiseringsårene, dersom ny kunnskap tilsier at det er nødvendig. Fremmedartslista publiseres bare digitalt.

Illustrasjonen viser flyten i arbeidet med økologisk risikovurdering av fremmede arter. Risikovurderingene utføres av eksperter oppnevnt av Artsdatabanken, som oftest en komite for hver artsgruppe. Ekspertene gjør en revisjon av tidligere vurderte arter, samt en gjennomgang av arter som ikke er vurdert tidligere. Fremmede arter som faller utenfor avgrensningene, vurderes ikke og settes til ikke riskikovurdert NR. Arter som skal risikovurderes blir testet mot ulike kriterier som beskriver artens invasjonspotensial (evne til spredning og etablering) og økologiske effekt (negativ påvirkning på naturmangfoldet). Det er hvor stort invasjonspotensial og hvor stor økologisk effekt arten har som sammen bestemmer artens risikokategori. Etter kvalitetssikring av vurderingene åpner Artsdatabanken for offentlig innsyn i foreløpige resultater.  Alle innspill som blir gitt på vurderingene behandles av ekspertkomiteene. Den endelige Fremmedartslista publiseres på Artsdatabanken.no.

Siteres som:

Artsdatabanken (2023). Slik blir Fremmedartslista til. Fremmede arter i Norge - med økologisk risiko 2023. https://www.artsdatabanken.no/Pages/342815 Nedlastet dag/måned/år