Marine eggsporesopper (oomycetes) er en gruppe "soppliknende" organismer som faktisk er nærmere beslektet med tang (brunalger) og diatomer enn de er med sopp. Til tross for deres økologiske betydning som saprotrofer (nedbrytere) og patogener (sykdomsfremkallende), er deres diversitet og utbredelse i stor grad ukjent. Per dags dato er over 1200 arter beskrevet globalt, men estimater tyder på at dette utgjør bare 10% av diversiteten, og vi vet hittil lite om mangfoldet av marine oomyceter i Norge.

Prosjektet har som mål å kartlegge diversiteten og utbredelsen av eggsporesopper som lever assosiert med tre økologisk betydningsfulle brunalger langs norskekysten; blæretang (Fucus vesiculosus), sagtang (F. serratus), og grisetang (Ascophyllum nodosum). Slike tangsamfunn er viktige oppvekst- og leveområder for et stort mangfold av dyr og alger i kystsonen. Ettersom tangsamfunnene i kystnære økosystem også i økende grad blir sett på som økonomisk verdifulle er det viktig å forstå hvordan saprotrofe og patogene eggsporesopper påvirker disse økosystemene. En bedre forståelse av deres vertspesifisitet kan derfor anses som svært viktig både fra et økologisk, evolusjonært og et økonomisk perspektiv.

Ved å samle inn prøver langs norskekysten, samt kombinere DNA strekkoding, dyrkningsforsøk og mikroskopiteknikker for å kartlegge diversiteten ønsker prosjektet å heve kunnskapen på denne artsgruppen, både nasjonalt og internasjonalt. En bedre forståelse av samspillet mellom eggsporesopper og tang vil bidra til å øke vår forståelse av tangøkologien, og vil på den måten også kunne bistå til å fremme mer bærekraftig høsting.