Siden 2009 har over 3800 nye arter blitt funnet gjennom Artsdatabankens støtte til kartlegging arter. Årets frist for å søke nye midler til kartleggingsprosjekter har utløpt.

Feltarbeid i Mjøntjern for kartleggingsprosjektet "Vannmidd og fjærmygg i kalkrike vassdrag".

Artsdatabanken jobber kontinuerlig med å styrke kunnskapen om arter i norsk natur. Gjennom Artsprosjektet gir vi årlig støtte til taksonomisk kartlegging av artsgrupper vi har for lite kunnskap om. Nå lyser vi ut nye midler det kan søkes om, til kartleggingsprosjekter med oppstart i 2023.

Les mer på Artsprosjektets nettsider

Søknadsfristen har utløpt!