Fremmedartslista og forbudslista - to lister med fremmede arter, men der stopper likheten. De to listene er laget for ulike formål og av forskjellige institusjoner.

Artsdatabanken opplever ofte at formålet med Fremmedartslista blir misforstått, og at den også blir blandet sammen med forbudslista. Det er på tide å greie ut hva som er hva. La oss rydde i begrepene.

Vi begynner oppryddingen med de involverte aktørene. Det er Artsdatabanken som har ansvaret for å utgi Fremmede arter i Norge - med økologisk risiko, populært kalt Fremmedartslista. Forbudslista derimot, blir fastsatt av Klima- og miljødepartementet og er en del av Forskrift om fremmede organismer.

Hva er Fremmedartslista?

Tidligere ble Fremmedartslista kalt Fremmede arter i Norge - med norsk svarteliste, i dagligtale bare "Svartelista". Begrepet svartelista ble avskaffet i 2018, blant annet for å gjøre skillet mellom denne og forbudslista tydeligere.

Fremmedartslista er en oversikt over hvilke fremmede arter som finnes i Norge, eller som kan tenkes å komme til Norge innen de neste 50 år (sistnevnte kalles "dørstokkarter").

Fremmedartslista 2018 omfattet 1485 arter for Fastlands-Norge og 47 arter for Svalbard. For hver av disse er det gjort en vurdering av hvilken risiko de utgjør i norske økosystemer. Fremmedartslista sier ingenting om hva som er lov eller ikke lov. Den inneholder ingen anbefalinger, regler, lovverk eller tiltak.

Det er med andre ord lov å sette ut arter som er på Fremmedartslista, så sant de ikke står på forvaltningens såkalte forbudsliste, eller er regulert på annen måte. Men vær oppmerksom på at du plikter å bidra til å hindre spredning av alle fremmede arter, jfr. aktsomhetsplikten i Forskrift om fremmede organismer.

Så hva er da forbudslista?

Forbudslista er det folkelige navnet på Vedlegg 1 til Forskrift om fremmede organismer. Dette er en liste over arter det er forbudt å innføre, selge eller bruke i Norge. Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for forskriften og dermed også forbudslista. Risikovurderingene fra Artsdatabankens Fremmedartsliste er en del av kunnskapsgrunnlaget når miljøforvaltningen lager forbudslista.

Les mer om regulering av fremmede arter gjennom lover og forskrifter (Regjeringen.no)

Fra 1. januar 2021 omfatter forbudslista 30 arter av karplanter, samt amerikansk hummer Homarus americanus. Mange av artene på forbudslista er i kategoriene høy eller svært høy risiko på Artsdatabankens Fremmedartsliste, men ikke alle. Forbudslista inneholder også arter som av Artsdatabanken blir vurdert til kategorien lav risiko.

Ikke to sider av samme sak

Det er viktig å ha klart for seg at Fremmedartslista kun tar høyde for økologisk risiko, og at den er en nøytral kunnskapssammenstilling om fremmede arter. Forbudslista derimot tar høyde for andre aspekter enn bare de rent økologiske.  

De to listene er altså laget på forskjellige grunnlag og tjener ulike formål – navnene høres kanskje like ut, men de er ikke to sider av samme sak. 

Kontaktperson:

Olga Hilmo, Artsdatabanken
Epost: olga.hilmo@artsdatabanken.no
Mobil: 992 94 563

Alpegullregn Laburnum alpinum er i Fremmedartslista vurdert til å kategorien svært høy risiko. Arten står også på miljøforvaltningens forbudsliste.