Lavere Heterobranchia er det uformelle navnet på en gruppe med bløtdyr som har veldig små skjell. Historisk sett har man vært usikker på hvordan artene i denne gruppen er beslektet til hverandre og andre taksonomiske grupper, og mangfoldet i gruppen er lite kjent både i Norge og på verdensbasis.

Heterobranchia er en av de evolusjonære linjene til bløtdyrene (Gastropoda), og lavere Heterobranchia omfatter lungesnegler, de tidligere bakgjellesneglene, og en ufullstendig (parafyletisk) gruppe med skallbærende bløtdyr (2-3 mm i lengde). Mange av artene i denne gruppen lever på grunt vann blant alger og sjøgress, med unntak av Pyramidelloidea som i stor grad lever som ektoparasitter på flerbørstemarker og andre bløtdyr.

Dette prosjektet er en oppfølgning av ett tidligere prosjekt om artsmangfoldet av nakensnegler i Sør-Norge. Prosjektets hovedfokus er å etablere en omfattende katalog for de lavere Heterobranchia bløtdyrene som beskriver artsmangfoldet av gruppen i Norge, utbredelsen og artenes økologi. Grunnlaget for dette vil være museumskolleksjoner og innsamling av nytt materiale. Disse bløtdyrene har små skjell som er vanskelige å skille fra hverandre fordi skjellene er så like. Dette har gjort det utfordrende å avgrense artene og forstå deres taksonomiske plassering. Materiale skal samles inn fra båt ved bruk av skarpe og grab, samt ved hjelp av snorkling/dykking for direkte plukking eller substratskraping. De innsamlede artene vil bli fotografert og bli samlet i ett omfattende bildebibliotek. Artene skal artsbestemmes og tildeles en taksonomisk plassering basert på DNA strekkoding, anatomiske studier og andre genetiske analyser. 
Prosjektet skal også samle inn og vurdere mangfoldet av alle Heterobranchia gruppene i de minst studerte naturtypene som for eksempel sjøgress og ruglbunn (se «Norsk rødliste for naturtyper»).