Utslipp av næringssalter, f.eks. avrenning fra gjødslete jordbruksarealer