Gikk du glipp av Artsdatabankens "dagens rødlistearter"? 

Fra 25. oktober, og frem til lansering av den nye Rødlista for arter 24 november, presenterte Artsdatabanken hver ukedag en "dagens rødlisteart" på sosiale media. Nå har vi samlet dem alle her, til glede for alle som ikke er på sosiale media og som dermed ikke fikk med seg disse vakre og interessante artene.

Visste du at det i Norge vokser "trær" på havbunnen, som kan bli 2-4 meter høye? Koralldyret sjøtre Paragorgia arborea er førstemann ut som #dagensrodlisteart. Sjøtre er rapportert fra store deler av norskekysten, gjerne i tilknytning til korallrev. Et begrenset forekomstareal og pågående nedgang gjør at sjøtre blir vurdert til nær truet NT på #rodlista21. Rødlistevurderingen er gjort av eksperter fra Havforskningsinstituttet og Universitetsmuseet i Bergen.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Ingen arter i klassen hydrozoer har blitt rødlistevurdert ... før nå! Eksperter fra Universitetet i Bergen har nå vurdert de tre artene av hydrozoer i familien Stylasteridae for #rodlista21. Disse tre er de eneste norske hydrozoene som har kalkskjelett, og de refereres gjerne til som "hydrokoraller". Men selv om likheten med "ekte" koraller er slående, er #dagensrodlisteart - en art i slekten Stylaster - nærmere beslektet med kolonimaneter, som f.eks. portugisisk krigsskip, enn med koraller! Denne arten er vurdert til nær truet NT på grunn av begrenset forekomstareal og pågående nedgang av artens habitat, som er kaldtvannskorallrev.

Foto modifisert av Artsdatabanken

På mer enn 2000 meters dyp, i varmt vann som strømmer ut fra varme havbunnskilder, lever #dagensrodlisteart, tangloppen Exitomelita sigynae. Arten er opptil 3 cm lang, har et spennende sosialt liv, og bærer på bakterier som gjør jobben med å spise for seg. E. sigynae finnes bare i tilknytning til de varme kildene, så hvis habitatet forsvinner eller de særegne forholdene endres, vil arten kunne dø ut. Siden arten bare finnes i et svært begrenset område, og området kan bli åpnet for marin gruvedrift, blir E. sigynae vurdert til sårbar VU i #rodlista21 av eksperter fra blant annet Universitetet i Bergen. VU i #rodlista21 av eksperter fra blant annet Universitetet i Bergen

Foto modifisert av Artsdatabanken

Bruskfisken nebbskate Leucoraja fullonica er #dagensrodlisteart. Historiske kilder fra 1800- og tidlig 1900-tall beskriver arten som vanlig langs norskekysten nord til Trondheimsfjorden. Det er funnet svært få individer de siste tiårene på tross av stor leteinnsats, noe som tyder på at det har skjedd en kraftig nedgang. Nebbskate blir derfor vurdert som kritisk truet CR på #rodlista21. Rødlistevurderingen er gjort av eksperter fra blant annet UiT Norges arktiske universitet.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Fugler er blant de best kjente artsgruppene i Norge, og selv folk med liten naturinteresse kan gjerne kjenne igjen noen fuglearter. #dagensrodlisteart, stormsvale Hydrobates leucorhous, er neppe en av dem, for den lever et godt bortgjemt liv ute til havs og på øyer. Vi er ikke helt sikre på hvor mange stormsvaler som hekker på øyer langs norskekysten, men tror det er mellom 1000 og 2000 individer. Arten er i tilbakegang globalt, og ting tyder på at det er tilbakegang også i Norge. Dette gjør at ekspertene fra blant annet Norsk institutt for naturforskning har vurdert arten til sårbar VU i #rodlista21.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Havniøye Petromyzon marinus tilbringer barndomsårene sine i elver, vandrer deretter til sjøs for å feite seg opp, for så å gå opp i elvene igjen hvor de reproduserer og dør. Arter med en slik livssyklus kalles anadrome. Det er mye vi ikke vet om #dagensrodlisteart, men alt tyder på at det er ganske få individer som reproduserer i de drøyt femti norske elvene der arten er påvist. Derfor har eksperter fra Norsk institutt for naturforskning i #rodlista21 vurdert havniøye til nær truet NT.

Foto modifisert av Artsdatabanken

En av de største edderkoppene i Norge lever på åpne flommarker på elvebreddene - møt #dagensrodlisteart, stor elvebreddedderkopp Arctosa cinerea. Stor elvebreddedderkopp sliter når elvebreddene gror igjen med fremmede arter, og når store flommer som "rydder i heimen” uteblir. Arten er etter alt å dømme en trøndersk “spesialitet” som har sine største forekomster langs elva Gaula. Begrenset geografisk utbredelse og forekomstareal i kombinasjon med fragmenterte delbestander og pågående nedgang gjør at arten blir vurdert til sterkt truet EN for #rodlista21 av eksperter fra blant annet Norsk institutt for naturforskning.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Rødlista for arter 2021 inneholder også noen nykommere, som for eksempel #dagensrodlisteart nordflaggermus Eptesicus nilssonii. Nordflaggermus har tidligere blitt ansett som livskraftig LC, men kommer nå inn på #rodlista21 som sårbar VU. Dette fordi populasjonen trolig har minket med over 30 % siden årtusenskiftet. Arten yngler i nesten hele Norge, som oftest i hus. Arealendringer, nye typer gatelys, tynnere snødekke og tettere bygninger foreslås i vurderingen som mulige årsaker til nedgangen. Hvordan det henger sammen kan du lese i vurderingen når Rødlista legges ut den 24. november. Vurderingen er gjort av eksperter fra bl.a. Norges miljø- og biovitenskapelige universitet.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Rødlistekategorien regionalt utdødd RE brukes når det er svært liten tvil om at en art har dødd ut fra Norge. På #rodlista21 finner man i denne kategorien #dagensrodlisteart, sommerfuglen dovrejordfly Euxoa adumbrata. Arten ble funnet i Dovre, Sel og Lom på starten av 1900-tallet, men har aldri blitt funnet igjen senere på tross av gjentatte leteaksjoner. Arten er vurdert av eksperter fra bl.a. Naturhistorisk museum, Oslo.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Klimaendringer som påvirkningsfaktor gjør seg for alvor gjeldende i den nye Rødlista for arter. En av artene som merker effekten av klimaendringer er #dagensrodlisteart issoleie Ranunculus glacialis. Issoleie er en av karplantene som er funnet høyest opp på fjellet i Norge. Arten er ventet å oppleve en nedgang på over 30 % de neste 45 årene når klimaendringer gjør at skoggrensa kryper høyere og høyere opp. Issoleie blir derfor vurdert til kategorien sårbar VU i #rodlista21, av eksperter fra blant annet Multiconsult.

Foto modifisert av Artsdatabanken

 

I Artsdatabankens “Arter på nett” blir #dagensrodlisteart huldretorvmose Sphagnum wulfianum beskrevet slik: “sjelden og mystisk som huldra, og dukker opp når en minst venter det!” Befinner du deg i en sumpskog på Østlandet bør du med andre ord holde øynene åpne for denne relativt lett gjenkjennelige torvmosen. Få individer og pågående nedgang gjør at huldretorvmose blir vurdert til å være sterkt truet EN i #rodlista21, av eksperter fra bl.a. Biofokus.

Foto modifisert av Artsdatabanken

En liten, men karakteristisk og kravstor lav er #dagensrodlisteart, nemlig furuskjell Cladonia parasitica. Denne arten trives der det er mye død furu (og i noen tilfeller også gran og eik), for dét er substratet den vokser på. Hogst og fjerning av død ved både i fortid, nåtid og fremtid fører til reduksjon i populasjonsstørrelsen, slik at furuskjell i #rodlista21 blir vurdert av ekspertkomiteen for lav til å være nær truet NT.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Du har kanskje kjennskap til skogens og myras gull, men kjenner du gullkorallsopp Ramaria brunneicontusa? Denne vakre soppen er #dagensrodlisteart, og det er enkelt å forstå grunnen til navnet. Det er få individer av gullkorallsopp i Norge, og det blir stadig færre, noe som blant annet skyldes arealendringer. Arten blir derfor i #rodlista21 vurdert til å være nær truet NT, av eksperter fra blant annet Norsk institutt for naturforskning.

Foto modifisert av Artsdatabanken

#dagensrodlisteart er lodden som en bjørn og minner ved første øyekast om ei humle. Men gulstripet bjørneblomsterflue Arctophila bombiformis hører til en helt annen orden enn humlene, nemlig til den artsrike insektordenen tovinger. Vår lodne venn blir vurdert som sårbar VU i #rodlista21 på grunn av begrenset geografisk utbredelse, trolig kraftig fragmenterte delbestander og nedgang i artens habitat.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Løvgresshoppen vortebiter Decticus verrucivorus er #dagensrodlisteart. Den finnes spredt i sørlige deler av Østlandet, og trives bare i semi-naturlige naturtyper, som det stadig blir mindre areal av. I tillegg er eggene og larvene avhengig av høy jordvarme om våren, og ved gjengroing synker jordvarmen. Eggene overvintrer fra to til syv sesonger, deretter er det seks til syv nymfestadier før en voksen vortebiter er på plass. Vortebiter blir i #rodlista21 vurdert til sårbar VU, av blant annet eksperter fra Biofokus.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Larvene til #dagensrodlisteart strandmaurløve Myrmeleon bore er strandas store skrekk for maur og andre småkryp. Uheldigvis for strandmaurløva er strendene i ytre Oslofjord også veldig populære hos mennesker. Begrenset utbredelse og forekomst, fragmenterte delbestander og pågående nedgang gjør at arten i #rodlista21 blir vurdert som sterkt truet EN, av eksperter fra blant annet Biofokus.

Foto modifisert av Artsdatabanken

I Norge har vi tre viltlevende slangearter, og nå skal en av de mindre kjente vies oppmerksomhet. I dag er nemlig slettsnoken Coronella austriaca #dagensrodlisteart. Slettsnoken trives på Øst- Sør- og Vestlandet, der det er sol og varme. Slettsnokens spesifikke krav til leveområde gjør at den har kraftig oppdelt populasjon og begrenset utbredelse. Den holder seg mest i nærheten av hjemmeområdet sitt, og påvirkes derfor i sterk grad av lokale arealendringer. Slettsnok blir i #rodlista21 vurdert til nær truet NT, av eksperter fra blant annet UiA - Universitetet i Agder.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Det er ikke bare enkelt å være spesialist i naturen, noe #dagensrodlisteart edelgullveps Pseudochrysis neglecta trolig har fått erfare. Edelgullveps er nemlig parasitt på et par murerveps-arter som er i tilbakegang. Arten har kun blitt funnet på én lokalitet i nyere tid, i Eidskog kommune, og det har blitt lett etter den uten at den har blitt funnet. I #rodlista21 blir edelgullveps vurdert til kritisk truet CR, og gitt merkelappen "trolig utdødd" av eksperter fra blant annet NTNU Vitenskapsmuseet.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Møt vår største vårflue: storflekket kongevårflue Semblis phalaenoides. Arten vi i dag løfter fram som #dagensrodlisteart er kun funnet i og ved noen få bekker og elver i Oslofjordområdet, og mangelen på funn siden 2013 tolkes som at arten er i tilbakegang. Storflekket kongevårflue blir derfor vurdert til å være nær truet NT i #rodlista21, av eksperter fra blant annet Biofokus.

PS: Har du sett denne arten? Husk at du kan rapportere funn av arter på www.artsobservasjoner.no!

 

Foto modifisert av Artsdatabanken

Mengde og tilgjengelighet av kalk har ofte stor betydning for den lokale sammensetningen av arter. Enkelte arter, som #dagensrodlisteart kirkelav Calogaya pusilla, kan simpelthen ikke få nok av kalk. Kirkelav vokser på kalksteinsberg og -murer, og på veggene av gamle kirker som er behandlet med kalkmørtel. Samtidig er Oslofjordområdet på arten sin klimatiske nordgrense. Dette gjør at det er veldig lite kirkelav i Norge. Ekspertene, fra blant annet Naturhistorisk museum, Oslo, har derfor vurdert arten til å være sårbar VU i #rodlista21.

 

Foto modifisert av Artsdatabanken

#dagensrodlisteart, smaragdbladmåler Thetidia smaragdaria, er kun kjent fra et lite område innerst i Oslofjorden. Der larven lever hovedsakelig på ryllik. Siden den tidligere fantes flere steder enn den gjør nå, synes den gjenlevende populasjonen å være en rest av en tidligere større populasjon. Utbygging og gjengroing er de viktigste påvirkningsfaktorene. Den svært begrensede utbredelsen, i kombinasjon med kraftig fragmentering og nedgang i artens habitater, gjør at den iøynefallende smaragdbladmåleren i #rodlista21 blir vurdert til å være kritisk truet CR av eksperter fra Naturhistorisk museum, Oslo.

Foto modifisert av Artsdatabanken

Nå er vi på plass i Oslo for lansering av #rodlista21 i morgen! En annen som holder til i nærheten, mer spesifikt i hovedstadsområdets kalklindeskoger, er #dagensrodlisteart osloslørsopp Cortinarius osloensis. Faktisk er osloslørsopp kun registrert to andre steder i verden, og arten vurderes som sterkt truet EN både i Norge og på Den globale rødlista. Rødlistevurderingen er gjort av eksperter fra blant annet Norsk institutt for naturforskning.

Foto modifisert av Artsdatabanken