For å finne ut hvilke endringer som skjer i naturen, må en først vite hva som faktisk er der. Prosjektet ForTuneE skal kartlegge insekter nordpå.

I Nord-Norge er det forventet store endringer i vegetasjon og artsmangfold på grunn av global oppvarming. Artssammensetningen av insekter er forskjellig i de tre viktigste vegetasjonstypene i nord: fjellbjørkeskog, vierdominert buskvegetasjon og åpen tundra. For å vite hvordan insektene blir påvirket, må man først vite hvilke insekter som finnes der nå.

YouTube video: Finnmarkvideo ForTunE

Støttet av Artsdatabanken

Målet med prosjektet er å sammenligne artsmangfoldet av insekter i forskjellige vegetasjonstyper, og hvilke habitater og planter som er foretrukket av forskjellige insektarter. Av resultatene fra DNA-strekkoding skal det opprettes et strekkode-bibliotek av planteetende insektlarver og parasittiske veps og fluer. Resultatene av studiet kan senere brukes i miljøovervåking og til å forutsi effekter av endring i habitat som følge av global oppvarming.

Prosjektet kalles ForTuneE, drives av Norsk institutt for bioøkonomi og er støttet av Artsdatabanken gjennom Artsprosjektet.