Artsdatabanken takker for de mange nyttige tilbakemeldingene som kom inn i løpet av perioden med offentlig innsynet i de foreløpige vurderingene til Rødlista for arter 2021. Nå starter arbeidet med å ta innspillene videre.

Den foreløpige vurderingen av hummer Homarus gammarus er at arten er sårbar VU. Foto: Wikimediabruker H. Zell. Lisens: CC BY-SA 3.0

Den 25. mars åpnet Artsdatabanken for offentlig innsyn i de foreløpige vurderingene som er gjort til Norsk rødliste for arter 2021, for å få tilbakemeldinger på det kunnskapsgrunnlaget som er lagt til grunn for vurderingene.  

Da innsynsperioden ble avsluttet 2. mai, hadde det kommet inn 250 tilbakemeldinger på i alt 200 arter. De fleste tilbakemeldingene Artsdatabanken mottok kom fra ulike interesseorganisasjoner og vitenskapelige fagmiljø. I tillegg kom det noen tilbakemeldinger fra andre, som f.eks. privatpersoner.

Flest tilbakemeldinger på hummer  

Arter fra 38 ulike artsgrupper er vurdert i arbeidet med Rødlista for arter 2021. Av disse var det gruppen karplanter det kom inn flest tilbakemeldinger på.  

- De fleste som kommer med innspill bidrar med sin lokalkunnskap om artene, sier Snorre Henriksen i Artsdatabanken. Han er prosjektleder for arbeidet med den nye Rødlista.  

- Vi er svært glade for alle tilbakemeldingene, sier Henriksen. Det er tydelig at mange, både profesjonelle biologer og dyktige frivillige, har mye kunnskap å bidra med inn i rødlistearbeidet.  

Den enkeltarten som fikk flest tilbakemeldinger var imidlertid ikke en karplante, men derimot et krepsdyr. Hummer Homarus gammarus ble i 2015 vurdert til å være livskraftig LC, men er i år foreslått rødlistet som sårbar VU. 

- Artsdatabanken merker godt på tilbakemeldingene at det er over 35 000 registrerte hummerfiskere i Norge, sier Henriksen, og fortsetter: 

- Hummerfiske er for mange en viktig næring eller fritidsaktivitet, og nå som hummer er foreslått rødlistet er det nok endel som er bekymret for hvilke konsekvenser dette vil kunne få for hummerfisket.  

Det er Fiskeridirektoratet som fastsetter regler for hummerfiske i Norge. Artsdatabanken har ingen oppgaver knyttet til forvaltning av arter.  

Alle innspill blir tatt i betraktning  

Det blir nå opp til lederne av de 19 ekspertkomitéene å sammenstille informasjonen som har kommet inn, med kunnskapen de har lagt til grunn i rødlistevurderingene for artene. Det blir deretter tatt stilling til om det er grunnlag for en revisjon av de foreløpige vurderingene. Hva den endelige konklusjonen blir, får vi vite når Rødlista lanseres i november i år.  

Frem til den endelige versjonen av Rødlista 2021 lanseres, er det fremdeles Rødlista 2015 som er gjeldende.