Starrmose er en variabel art, og den har i tillegg få gode karakterer egnet til å skille den fra aktuelle forvekslingsarter i felt. Starrmose er imidlertid større enn mange lignende arter. Den vokser i næringsrike, fuktige miljøer.

Kjennetegn

Starrmose vokser krypende i lyst til mørkt grønne matter. Skuddene varierer i størrelse, og kan bli opptil 10 cm lange. Forgreiningen er for det meste uregelmessig. Merk at greinene ofte er noe sammentrykt, men ikke så ekstremt som for eksempel hos jamnemosene Plagiothecium. Både stengelblader og blader i greinspissene kan være svakt ensidig bøyd. Bladene har en tydelig nerve som når godt over halvveis opp i bladet. Sporofytter forekommer av og til.

Forvekslingsarter

Starrmose kan likne på flere arter i klomoseslekta Drepanocladus, men disse artene har tydeligere utviklete hjørneceller. Starrmose er anonym og har få karakterer som kan brukes til bestemmelse.

Økologi

Arten vokser i næringsrike miljøer langs vann og vassdrag, fuktenger og i sumpskoger. Den kan også vokse nedsenket i innsjøer og stilleflytende vassdrag. Substrat kan være stein, jord, ved eller annet dødt organisk materiale.

Utbredelse

Starrmose er utbredt i store deler av landet. Den har en vid utbredelse på både den nordlige og sørlige halvkule.