Artsdatabanken lyser no ut tilskot til arbeid med å kvalitetssikra innhald og funksjonalitet i tenesta Artsobservasjonar, òg til å yta brukarstøtte i denne tenesta. Tilskotet, som gjeld perioden 2021-2023, rettar seg mot landsdekkande, frivillige organisasjonar. Søknadsfrist 9. april 2021 kl. 15.00. 

Artsobservasjoner er Artsdatabanken si rapporteringsteneste for artar, tilrettelagt for å kunne brukast av vanlege naturinteresserte folk.  

Å ha frivillige organisasjonar med på laget som støttespelarar er viktig for innhenting og kvalitetssikring av artsfunn i Artsobservasjoner − og også for brukarstøtta. No lyser Artsdatabanken ut tilskot til landsdekkande frivillige organisasjonar eller foreiningar for å arbeide med Artsobservasjonar.  

Kva type arbeid gjer me tilskot til? 

Artsdatabanken vil gje tilskot til arbeid som handlar om å sikre god kvalitet på observasjonar publiserte i tenesta (validering), for å kome med innspel på teknisk funksjonalitet og for gje hjelp og støtte til brukarar av tenesta.  

Les heile utlysinga

Søknadsfristen er 9. april 2021 kl. 15.00. 

Søknaden sendes til postmottak@artsdatabanken.no  

Hassel Corylus avellana. Biletet er lasta opp til Artsobservasjoner av brukar Helene Lind Jensen. Hun har gjeve bildetet ein so kalla open lisens, slik at me kan bruke det her. Takk til Helene!