I november 2021 lanserer Artsdatabanken en ny Norsk rødliste for arter. Fra 25. mars til 2. mai åpner vi for innsyn i de foreløpige rødlistevurderingene, slik at alle som ønsker det kan se disse. Samtidig inviteres du som har utfyllende informasjon om artene til å melde dette inn til Artsdatabanken.

Sibirstjerne Eurybia sibirica har bare en underart i Norge, Eurybia sibirica subintegerrima, og har lenge vært av en av de mest fåtallige planteartene vi har i Norge. Den ble vurdert til kritisk truet CR i 2015. Foto: Randi Hausken. Lisens: CC BY-SA 2.0

Artsdatabanken har siden høsten 2019 arbeidet med en ny og oppdatert rødliste, som skal legges frem i november 2021. Den forrige Rødlista kom i 2015.

Innsynet åpner 25. mars

Artsdatabanken åpner den 25. mars for offentlig innsyn i de vurderingene av arter som er gjort for den nye Rødlista. Det betyr at alle som ønsker det kan se disse foreløpige resultatene.

Artsdatabanken gjør dette for at alle som måtte ha utfyllende informasjon om artene får mulighet til å bidra med denne. Slik vil vi forsøke å sikre at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for rødlistevurderingene blir så godt som mulig.

Informasjon Artsdatabanken mottar i løpet av innsynsperioden, og som vi finner relevant, vil bli lagt til grunn i det avsluttende arbeidet med rødlistevurderingene fram mot lansering av den endelige Rødlista for arter i november.

Presentasjon av foreløpige vurderinger (webinar)

Den offisielle åpningen av innsynet skjer kl. 10.00 den 25. mars, på et webinar som er åpent for alle.

På webinaret får du møte de ansvarlige for arbeidet med Rødlista i Artsdatabanken, og noen av ekspertene som har bidratt i prosessen. Ekspertene vil presentere noen foreløpige resultater og fortelle om rødlistevurderingene som er gjort. Det blir også mulig å stille spørsmål til ekspertene som er til stede, og til Artsdatabanken.

Programmet for webinaret:

10:00:

Velkommen! Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken

10:10:

Om innsynet. Siri Hånes Langen og Snorre Henriksen, Artsdatabanken

10:20:

Vurderingene for rein, store rovdyr og hare. Katrine Eldegard, komitéleder pattedyr, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

10:30:

Effekter av klimaendringer på moser og karplanter. Torbjørn Høitomt, komitéleder moser og komitémedlem karplanter, BioFokus

10:40:

Arter i faresonen ved eventuell mineralutvikling til havs. Endring av vurderingen for hummer. Anne Helene Solberg Tandberg, komitéleder marine invertebrater, Universitetet i Bergen

10:50:

Vurderingen for laks. Peder Fiske, komitémedlem limniske fisker, Norsk institutt for naturforskning

11:00:

Vurderingene for pigghå og uer. Rupert Wienerroither, komitéleder marine fisker, Havforskningsinstituttet

11:10:

Vurderingene for lirype, fjellrype og storskarv. Bård Stokke, komitéleder fugler, Norsk institutt for naturforskning

11:20:

Spørsmål fra publikum til ekspertene og Artsdatabanken, moderert av Kristine Lund Bjørnås, Artsdatabanken

11:45:

Takk for oppmøtet.

Artsdatabanken ønsker alle velkommen på webinar!

 

Populasjonen av vipe Vanellus vanellus har lenge vært i markant tilbakegang. Hovedårsaken synes å være intensivert jordbruksdrift. I 2010 ble arten vurdert til kategorien nær truet NT, og i 2015 til sterkt truet EN. Hvordan vil vipa bli vurdert i Rødlista for arter 2021?