Artsdatabanken starter nå prosessen med å revidere Fremmedartslista. Til dette arbeidet søker vi eksperter – både økologer og taksonomer med interesse for fremmede arter er velkommen til å ta kontakt.  

Fremmedartslista viser hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet, og er ett av flere kunnskapsgrunnlag forvaltningen legger til grunn i sitt arbeid med fremmede arter. Fremmedartslista er også en viktig kilde til kunnskap for næringsaktører, for forskningen og for andre som har interesse i fremmede arter. Artsdatabanken har nå startet arbeidet mot en ny og revidert utgave av Fremmedartslista 2018. Etter planen skal en ny liste publiseres i 2023. 

Vi søker eksperter på fremmede arter

Arbeidet med å vurdere hvilken økologisk risiko fremmede arter kan utgjøre for naturmangfoldet blir gjort av eksperter organisert i ekspertkomitéer – som oftest én komité for hver artsgruppe. Tiden har nå kommet for å rekruttere gode eksperter som kan sitte i ekspertkomitéene og bidra i arbeidet med Fremmedartslista 2023.

Har du ekspertkompetanse på én eller flere artsgrupper, og ønsker å bidra til å få på plass en viktig del av kunnskapsgrunnlaget om fremmede arter i Norge, ønsker Artsdatabanken å høre fra deg.  

Krav til ekspertene

Komitémedlemmene bør komme fra relevante vitenskapelige institusjoner. Medlemmene skal ikke representere interesseorganisasjoner, næringsorganisasjoner eller forvaltningen. Dette for å unngå mulige interessekonflikter.  

Det er Artsdatabanken som oppnevner alle ekspertene. Følgende kvalifikasjoner blir lagt vekt på når vi skal oppnevne medlemmer til komitéene: 

  • relevant kompetanse i økologi, populasjonsbiologi og/eller taksonomi
  • oversikt over fremmede arter i Norge 
  • dokumentert kunnskap om hvilken påvirkning fremmede arter kan ha på naturmangfoldet 
  • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner 
  • leveringsdyktighet med hensyn til kontraktfrister 

Egen "kvote" for nyutdanna eksperter

Artsdatabanken ønsker at det i fremtiden skal finnes tilstrekkelig god kompetanse på risikovurdering av fremmede arter i Norge. For å sikre rekruttering til feltet har vi derfor som mål at det i hver ekspertkomite skal være ett kvalifisert yngre nyutdanna, medlem. Som nyutdanna regner vi personer som har avlagt mastereksamen for inntil 6 år siden. Posisjonen kan dermed også være relevant for PhD-studenter og personer i postdoktorstillinger. 

Personer som søker på kvoten for nyutdanna eksperter vil ikke konkurrere med de eldre, mer erfarne søkerne, men kun med andre nyutdanna.  

Arbeidet med Fremmedartslista er todelt

Arbeidet med Fremmedartslista 2023 vil skje i to trinn, men alle ekspertkomiteene vil være involvert i begge.

I første trinn – forprosjektet – revideres og oppdateres taksonomien, og nye arter som er aktuelle for risikovurdering legges til. I denne fasen fastsettes også, ved hjelp av bestemte kriterier, hvilke dørstokkarter som skal risikovurderes. En liste over potensielle dørstokkarter for Norge blir tilgjengelig for ekspertene ved oppstart. Forprosjektet starter etter planen 1. oktober 2021, og avsluttes i desember 2021. I trinn to gjennomføres risikovurderingen. Planlagt oppstart er 1. januar 2022. Målet er at vurderingene skal ferdigstilles og være klar for offentlig innsyn høsten 2022. 

Meld din interesse til Artsdatabanken

Artsdatabanken ønsker at fagpersoner som mener å ha den ekspertisen vi ser etter melder sin interesse til oss, i samråd med sin institusjon. For å bli vurdert kreves en kort CV med maksimum 10 relevante publikasjoner, samt en halv side om hvilken kompetanse du har på fremmede arter. Kandidater i kategorien nyutdanna bes merke sin henvendelse med "nyutdanna". CV sendes til olga.hilmo@artsdatabanken.no innen 1. januar 2021.

Det er et mål at komiteene skal ha en bred faglig sammensetning som dekker populasjonsbiologi, taksonomi og økologi – medlemmene må utfylle hverandres kompetanse. Dette blir tatt hensyn til ved oppnevning av komiteene. Artsdatabanken vil utnevne en leder for hver ekspertkomité. Når komitéen er oppnevnt vil Artsdatabanken be om at hvert enkelt komitémedlem signerer en habilitetserklæring, for blant annet å sikre at mulige interessekonflikter eller private hensyn ikke skal kunne påvirke risikovurderingen.