Gode kartdata er viktig når tiltak i naturen skal planlegges. Nå er naturmangfold på kart samlet og presentert på ett sted – i en mer brukervennlig oversikt over hvor naturverdiene finnes. Det nye nasjonale verktøyet ble lansert 3. desember 2020. 

 

Klikk her for å gå til Portal for økologiske grunnkart

Se hele lanseringswebinaret på YouTube.

Hvem er portalen for?

Hensikten med tjenesten er å gi et bedre kunnskapsgrunnlag for forvaltnings- og planleggingsarbeid nettopp ved å samle kartlagene i én brukervennlig portal. 

Kartportalen er en del av satsningen på å øke kunnskapen om naturen. Den viser stedfestet informasjon om arter, naturtyper og landskap - og miljøvariablene som påvirker disse. Dette er relevant når man for eksempel planlegger bevaringstiltak, inngrep, arealbruk eller næringsvirksomhet. Spesielt nyttig er det for nettopp planleggere og forvaltere i offentlige institusjoner eller privat næringsliv. Politikere, organisasjoner og innbyggere vil også nå lettere kunne få oversikt over naturverdiene rundt seg.

Eksempler fra portalen er kart over gyteområder (Fiskeridirektoratet), kalkinnhold berggrunn (NGU), livsmiljø (NIBIO), naturtyper (Miljødirektoratet), nedbørsfelt (NVE) og rødlistede arter (Artsdatabanken). Dette er nå tilgjengelig – på ett sted. Flere av kartlagene viser informasjon som ikke tidligere har vært tilgjengelig på denne måten.

Les pressemelding fra Klima- og miljødepartementet her.

Åpent og tilgjengelig

Kartportal for økologiske grunnkart er utviklet av Artsdatabanken, med god hjelp fra flere samarbeidspartnere.

Åpenhet er vært viktig i dette prosjektet. Ikke bare er all data i portalen åpen for alle, men det er også kildekoden – altså selve programmeringen av portalen.

Satsingen på Økologisk grunnkart startet i 2015, med Stortingsmeldingen Natur for livet — Norsk handlingsplan for naturmangfold. I etterkant av meldingen besluttet Stortinget å sette i gang arbeidet for å øke kunnskapen om forekomsten av arter, naturtyper og landskapstyper. 

Slik bruker du portalen

Kart som vises i portalen, er tilgjengelig i den nasjonale kartkatalogen Geonorge. Der finner du "Portal for økologiske grunnkart" som egen emneknagg. Der ligger også mer informasjon om kartene og muligheten til å laste ned kartene til bruk i egne verktøy.

I selve portalen kan du navigere, sortere og se ulike lag. Du finner stedfestet informasjon ved å klikke hvor som helst kartet eller søke på fylker, kommuner, eiendommer eller i fritekst.

Det ble tidlig laget flere kriterier for hvilke kart som skal være med; Kartene må vise stedfestet informasjon om arter, naturtyper, landskap eller miljøvariabler. De kartene som har høyest nytteverdi for brukerne ble prioritert. Kartlagene må ha god nok faglig og geografisk kvalitet, kunne oppgi kilder og tilfredsstille kravene i Geonorge.

Stadig flere kartlag

Flere kartlag fra ulike faginstitusjoner og sektormyndigheter kommer i tiden fremover.

Slike kartdata finnes i mange ulike systemer hos ulike fagmiljøer og sektormyndigheter. Noe av det viktigste med den nye portalen er at den skal være ett felles innsyn for alle naturmangfoldtemaene og de kartene som kan være en støtte for disse temaene (administrative støttekart - se faktaboks).

Etter hvert som flere kartlag blir gjort tilgjengelige og lagt til, vil verktøyet bli enda bedre. Artsdatabanken samarbeider med Kartverket slik at også de kommende kartene blir tilgjengelige i Geonorge.

Mange bidragsytere bak omfattende arbeid

Direktoratsgruppa for økologisk grunnkart er en rådgivende gruppe, etablert i 2017. Gruppen ledes av Miljødirektoratet og består av flere sektorer (se faktaboks). Artsdatabanken deltar i sekretariatet.

Gruppas hovedoppgave er å peke ut kart til portalen etter de fastsatte kriteriene, og å klargjøre hvem som har ansvar for å kvalitetssikre og forvalte kartene. Gruppa er en viktig rådgiver i arbeidet med økologiske grunnkart og bidrar til bedre samordning og dialog på tvers av sektorer om kartlagene i portalen og bruken av disse.