Artsprosjektet gir støtte til fem institusjoner som søkte om tilskudd til nettverkstiltak. Tiltakene skal bidra til å styrke faglige nettverk, og øke kompetansen på dårlig kjente artsgrupper.

Artsdatabanken mottok sju søknader før søknadsfristen gikk ut 26. mars 2020, og det ble totalt søkt om tilskudd på 680 000 kroner. Fem av søknadene ble innvilget støtte på til sammen 481 000 kroner. Søknadene ble vurdert etter kriteriene relevans til utlysingen, faglig kvalitet og gjennomførbarhet.

Søknadene ble behandlet i styremøte 5. mai. Alle søkere har fått tilsendt vurdering og begrunnelse for vedtatt støtte eller avslag.

Viktige møteplasser

Artsprosjektets nettverkstiltak handler om å skape møteplasser for forskere, fagfolk, amatører og studenter, der disse får mulighet til å bli kjent med andre fagfolk og lære mer om artsgruppen de jobber med. Flere av tiltakene drar ut i felt, eller de studerer allerede innsamlet materiale. Et resultat av nettverkstiltakene er ofte at det produseres mer kunnskap om norsk artsmangfold.

Nettverkstiltak som får støtte fra Artsprosjektet

Artsgruppene det skal fokuseres på i 2020 er moser, lavboende sopp, hjuldyr, blekkspruter og vepser. Fem grupper fra fem forskjellige rekker – stor variasjon med andre ord!

Tiltakene som får støtte er:

Institusjon Artsgruppe Nettverkstiltak
BioFokus Moser Workshop moser i ferskvann og sumpmark på kalkgrunn
NTNU Vitenskapsmuseet Lavboende sopp Lichenicolous fungi in Norway – field inventory and workshop at Dovre
NTNU Vitenskapsmuseet Hjuldyr Rotifers in small coastal ponds, taxonomic workshop
Havforskningsinstituttet Blekkspruter Hva er akkar og hvor er de?
Stavanger Museum Vepser Internasjonal workshop på Icheumonidae