I siste kvartal av 2021 vil Artsdatabanken legge fram en ny utgave av Norsk rødliste for arter. Ekspertene som skal revidere Rødlista er alt i gang med det omfattende arbeidet.

Norsk rødliste for arter er en oversikt over arter som har en risiko for å dø ut fra Norge. Lista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med eksperter på de forskjellige artsgruppene. 

Arbeidet er nå i gang

Den Rødlista som er gjeldende i dag ble lagt fram i 2015. Artsdatabanken er nå godt i gang med å revidere denne, med mål om å kunne presentere en ny liste i siste kvartal av 2021. Ekspertkomitéer for de ulike artsgruppene er etablert, og oppstartsmøter for disse gjennomført.  I løpet av 2020 skal det arrangeres flere arbeidsmøter med komitéene, der vurderingsmetoden og retningslinjer vil bli gjennomgått, kunnskapsgrunnlaget diskutert og erfaringer utvekslet.

Ekspertene vil jobbe seg systematisk gjennom 21 000 arter i små og store artsgrupper. Til grunn for dette arbeidet legges all tilgjengelig og relevant kunnskap. Vurderingene som gjøres vil i etterkant bli kvalitetssikret av komitéene selv og av Artsdatabanken.

Offentlig innsyn – du kan bidra

Da Rødlista for arter 2015 ble utarbeidet åpnet Artsdatabanken for offentlig innsyn underveis i vurderingene. Det vil vi også gjøre denne gangen, slik at du kan se vurderingene som er gjort, og komme med dine innspill. På denne måten blir rødlistevurderingene en åpen prosess der all relevant kunnskap blir tatt hensyn til. Offentlig innsyn er planlagt i 2021.

87 kompetente eksperter

Vi i Artsdatabanken er stolte over å kunne presentere ekspertkomitéene for Norsk rødliste for arter 2021. Komitéene består hovedsakelig av eksperter tilknyttet vitenskapelige institusjoner, men noen frittstående personer med ekspertkompetanse på artsgrupper er også med i arbeidet.

Se oversikt over komiteene med medlemmer

Kontaktperson:

Snorre Henriksen, prosjektleder Artsdatabanken

E-post: Snorre.Henriksen@artsdatabanken.no
Telefon: 90 99 00 97