Landskapsgradient som indikerer grad av menneskelig påvirkning og arealbruksintensitet i landskapet over tid, uttrykt gjennom mengde og tetthet av bygninger, infrastruktur og andre utbygde områder. Gradienten omfatter variasjon fra naturområder med liten menneskelig påvirkning/ekstensiv arealbruk, via områder med spredt bosetting og spredt infrastruktur til utbygde og urbaniserte områder som tettsteder og byer.