Gradient som angir variasjon i vegetasjonsdekke fra områder under skoggrensen, via heilandskap til områder dominert av bart fjell og blokkmark. Variasjonen i vegetasjonsdekke gjenspeiler til dels regional klimatisk variasjon fra lavland til fjell (og arktiske strøk), men også klimatisk variasjon fra indre til ytre kyst, der den ytterste og mest eksponerte kysten normalt er uten skog og med sparsomt vegetasjonsdekke. Gradienten gjenspeiler også variasjon i grad av menneskelig påvirkning i form av husdyrbeite, slått og annen høsting av utmarksressurser.