Bunnlevende polyppdyr, også kjent som hydroider, er en gruppe nesledyr. Til tross for at de er både økonomisk og økologisk viktige komponenter i marine miljøer, blir hydroider ofte neglisjert i biodiversitetsstudier.

Bunnlevende hydroider utgjør den største gruppen av hydrozoer funnet i Norge: mer enn 90% av norske hydrozoer har et bunnlevende stadium i sitt livssyklus, og nesten 60 % av alle hydrozoer kjent fra Norge er utelukkende bentiske. Man har per i dag mindre kunnskap om taksonomi, utbredelse og mangfold av bunnlevende polyppdyr enn pelagiske hydrozoer som småmaneter og kolonimaneter. Nyere forskning antyder at diversiteten av bentiske polyppdyr er blitt underestimert, selv i relativt godt studerte områder som Nord-Atlanteren.

Prosjektet NORHYDRO skal kartlegge den dårlig kjente diversiteten av bunnlevende polyppdyr i Norge, samt bidra til enklere artsidentifisering av hydroider for fagfolk og ikke-spesialister. Dette skal de gjøre ved å bruke både eksisterende og nyinnsamlet materiale fra flere lokaliteter langs norskekysten. Prosjektet vil bruke en integrert tilnærming som kombinerer DNA strekkoding og nøye morfologiske observasjoner av levende og fikserte dyr for å produsere en oppdatert artsliste av norske bunnlevende polyppdyr. Dette vil gi et solid grunnlag for videre studier på polyppdyr.

Basert på nyere analyser av artsrikdom i polyppdyrslekter fra andre tempererte og polare områder, forventes det at NORHYDRO vil resultere i beskrivelsen av nye arter for vitenskapen, og et enda høyere antall nye arter registrert for første gang i Norge. NORHYDRO skal etablere et samarbeidsnettverk mellom norske og internasjonale partnere, og bygge opp taksonomisk kompetanse på polyppdyr.