Den 17. oktober hadde Vitenskapelig råd for NiN sitt første møte for perioden 2018-2022. Rådet skal sikre høy vitenskapelig kvalitet og god faglig forankring av NiN-arbeidet.

Vitenskapelig råd for NiN. Fra venstre: Harald Bratli, Olav Skarpaas, Ivar Gjerde, Lars Erikstad, Frode Ødegaard, Virve Ravolainen, Margaret Dolan, Rune Halvorsen, Hanne Sickel, Pål Buhl-Mortensen, Anne-Kristin Schartau, Ingrid Ertshus Mathisen, Anders Lyngstad, Trine Bekkby og Anne Britt Storeng (Anders Bryn var ikke til stede da bildet ble tatt).

Natur i Norge (NiN) er Artsdatabankens type- og beskrivelsessystem for naturvariasjon. Systemet skal kunne benyttes til å beskrive og kartlegge all variasjon man finner i naturen. Stortinget har bestemt at NiN (Meld.St.14 Natur for livet) skal legges til grunn for all kartlegging av naturtyper i offentlig regi. NiN skal være vitenskapelig basert og revideres på grunnlag av gjeldende kunnskap.

Artsdatabanken er ansvarlig for arbeidet med NiN i henhold til framdrift og føringer gitt av Stortinget og Klima- og miljødepartementet.

–Rådets formål er å sikre høy vitenskapelig kvalitet og god faglig forankring av NiN-arbeidet. Vi er glade for at så mange dyktige fagfolk har sagt ja til å delta, sier Ingrid Ertshus Mathisen, teamleder i Artsdatabanken og prosjektansvarlig for rådet.

Medlemmene i Vitenskapelig råd for NiN er personlig oppnevnt for fire år. Rådet representerer den nasjonale fagkompetansen knyttet til naturvariasjon og økologi, og medlemmene innehar vitenskapelig kompetanse innenfor disse fagområdene. Sammensetningen dekker bredden av ulike fagområder med relevans for beskrivelse og typeinndeling av norsk natur. Rådet ledes av professor Rune Halvorsen ved Naturhistorisk Museum ved Universitetet i Oslo.

På denne nettsiden kan du følge arbeidet i Vitenskapelig råd for NiN. Her finner du informasjon om rådets arbeid, inkludert mandat, sammensetning, møtereferater med mer:

Vitenskapelig råd for NiN, 2018-2022

 

Kontaktperson:

Ingrid Ertshus Mathisen, Artsdatabanken
Mobil: 909 18 277
E-post: ingrid.mathisen@artsdatabanken.no