Naturtypene er vurdert med utgangspunkt i Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) sine kategorier, kriterier og retningslinjer. Basert på vurderingene, er naturtypene gruppert og rangerst i ulike kategorier som viser naturtypenes risiko for å gå tapt. 

Kategorier

På grunnlag av vurderingene blir naturtypene gruppert og rangert etter hvor stor risiko de har for å gå tapt. Naturtypene grupperes til en av følgende åtte kategorier:

Rødlistekategorier:

CO gått tapt: En naturtype er gått tapt fra Norge hvis den med stor sikkerhet har mistet sine abiotiske og biotiske egenskaper, og den opprinnelige typen ikke finnesNaturtypen er tapt når den ikke lengre kan gjennoppstå naturlig. 

CR kritisk truet: En en naturtype er kritisk truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at minst ett av kriteriene A til E for kritsk truet er oppfylt. Risikoen for at naturtypen skal gå tapt i Norge i er ekstremt høy.

EN sterkt truet: En naturtype er sterkt truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at minst et av kriteriene A til E for sterkt truet er oppfylt. Risikoen for at naturtypen skal gå tapt i Norge er svært høy.

VU sårbar: En naturtype er sårbar når best tilgjengelig informasjon indikerer at minst ett av kriteriene A til E for sårbar er oppfylt. Risikoen for at naturtypen skal gå tapt i Norge er høy.

NT  nær truet: En naturtype er nær truet når best tilgjengelig informasjon indikerer at minst ett av kriteriene A til E for nær truet er oppfylt. Naturtypen oppfyller ingen av kriteriene A til E for CR, EN eller VU, men er nær ved å oppfylle disse kriteriene. 

DD datamangel: En naturtype settes til kategorien datamangel når usikkerhet om naturtypens korrekte kategoriplassering er svært stor og klart inkluderer hele spekteret av mulige kategorier fra og med CR til og med LC. 

Øvrige kategorier:

LC intakt: En naturtype tilhører kategorien intakt  når den ikke oppfyller noen av kriteriene for kategoriene CR, EN, VU eller NT, og ikke er satt til kategoriene DD eller NE. Kategorien intakt sier ikke noe om den historiske utbredelsen av naturtypen. Kategorien sier heller ikke at naturtypen er urørt.

NE ikke vurdert: En naturtype tilhører kategorien ikke vurdert når det ikke er gjort noen rødlistevurdering for naturtypen. Dette kan skyldes svært dårlig kunnskapsgrunnlag eller mangel på tilgjengelig kompetanse. 

Kategoriene gått tapt CO, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT og datamangel DD utgjør rødlistekategoriene. Naturtyper vurdert til kritisk truet, sterkt truet eller sårbar omtales som truete naturtyper.

Kategoriene gått tapt CO, kritisk truet CR, sterkt truet EN, sårbar VU, nær truet NT og datamangel DD utgjør rødlistekategoriene. Intakt LC er naturtyper der reduksjon i areal eller grad av forringelse er under terskelverdiene for rødlisting.

Kriteriene

Et kriteriesett bestående av fem kriterier er brukt for å rødlistevurdere alle naturtypene i Norge. Metoden, utarbeidet av Den internasjonale naturvernunionen IUCN, vektlegger objektivitet og etterprøvbarhet i vurderingene. 

Alle arter vurderes mot alle fem kriteriene, og det kriteriet eller de kriteriene som gir høyeste risiko for at typen skal gå tapt, blir utslagsgivende. Vurderingene etter A-, C-, og D-kriteriene blir gjort ut i fra naturtypens utvikling i en 50-års periode; siste 50 år, 50 år frem i tid, eller i hvilken som helst 50-årsperiode som krysser 2018. 

De fem kriteriene kan kort oppsummeres slik:

A - Reduksjon i totalarealet

Reduksjon av naturtypens totalareal i løpet av en 50-årsperiode

B - Begrenset geografisk utbredelse

Naturtypens utbredelsesareal (B1) og/eller antall 10 × 10 km2 ruter (B2) hvor typen finnes i dag. I tillegg må minst ett av tre underkriterier være oppfylt.

C - Abiotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av abiotiske faktorer, og graden av forringelse, i løpet av en vurderingsperiode på 50 år.

D - Biotisk forringelse

Andel av totalarealet som er forringet av biotiske faktorer, og graden av forringelse, i løpet av en vurderingsperiode på 50 år.

E-  Kvantitativ analyse

Angir den estimerte sannsynligheten for at en naturtype går tapt.

Rødlistevurderinger er i utgangspunktet kvantitative. Endringer i naturtypers areal; hvor mye av arealet som har gått tapt eller er forringet, og graden av forringelse, tallfestes. Kriterienes terskelverdier bestemmer hvilken kategori arten tilhører. Tilstrekkelig kvantitativ informasjon finnes bare for et fåtall naturtyper, og derfor må vurderingene også basere seg på mindre presis kunnskap i kombinasjon med ekspertenes egne vurderinger. 

Det er gjort noen nasjonale tilpasninger av metoden. En oversikt over disse finnes i Norsk Rødliste for naturtyper - Veileder til rødlistevurdering.