Mange fremmede arter etablerer seg i rødlista naturtyper slik at naturtypen endrer karakter. Det er imidlertid i natur som er sterkt endret av mennesker de fleste fremmede artene etablerer seg.

Endrer sammensetningen av arter i rødlista naturtyper

Hele 96 fremmede arter er oppgitt å kunne forårsake endringer i trua- eller sjeldne naturtyper.  Dette kan innebære endring i sammensetningen av arter, i sandenes stabilitet eller i vannmetningen eller nitrogeninnhold i jorda. En  slik fremmed art er pollpryd Codium fragile som flekkvis kan dominere i områder som normalt er okkupert av sagtang Fucus serratus og/eller sukkertare Saccharina latissima. Over 5% av den rødlista naturtypen sukkertareskog i Skagerak, eller sukkertareskog i Nordsjøen, påvirkes negativt av pollpryd. Et annet eksempel er blåhegg Amelanchier spicata som kan utkonkurrere arter som naturlig hører hjemme i den rødlista naturtypen grunnlendt kalkmark i boreonemaoral sone.

Åpne naturtyper under tregrensa er mest påvirket

En art kan kolonisere mange natursystemer, og enkelte fremmede arter kan kolonisere flere rødlista naturtyper. Åpne truede naturtyper under tregrensa har flest fremmede arter.  Åpen grunnlendt kalkmark i boreonemoral sone er den truede naturtypen flest fremmede arter har kolonisert, 74 arter er etablert i denne naturtypen. Andre åpne, truede naturtyper i lavlandet som kystlynghei og sanddynemark har også et relativt høyt antall etablerte fremmede arter (hhv. 21 og 13 arter).

Antall vurderte arter i rødlistede naturtyper. Naturtyper der mindre enn fem fremmede arter er angitt er ikke inkludert i figuren.

De fleste fremmede arter etablerer seg i sterkt endret natur

Fremmede arter koloniserer et bredt utvalg av økosystemer. Det er hele 1008 (85%) av de vurderte etablerte artene i Fastlands-Norge som har deler av, eller hele, forekomsten knyttet til sterkt endra natur. Av disse godt og vel 1000 artene har 548 arter over 75 % av forekomstarealet knyttet til sterkt endret natur.

Sterkt endra natur finnes i alle hovedøkosystemer, og omfatter 21 ulike naturtyper. Koloniseringen av fremmede arter i sterkt endra natur er først og fremst knyttet til fastmarkssystemer. Det er særlig de åpne, sterkt endra natursystemene i en suksesjonsfase fremmede arter koloniserer. Flest fremmede arter finnes i naturtypene sterkt endret åpen fastmark med løsmassedekke (f.eks. grustipp) og sterkt endret fastmark med preg av semi-naturlig eng (f.eks. vegkanter og flyplasser). Henholdsvis 583 og 574 fremmede arter koloniserer slike naturtyper.

Veitiriltunge Lotus sativus er kun observert i sterkt endret natur. Denne arten er strengt knyttet til veikanter og etablert i store deler av landet. Veitiriltunge har trolig kommet inn som blindpassasjer med jernbane og som såfrø for veikanter. Arten har så spredt seg videre med biler og forflytning av grusmasser. Arten er vurdert til å ha høy ekspansjonshastighet. En mulig økologisk effekt er hybridisering med vår hjemlige tiriltunge L. corniculatus, spesielt med bakketiriltunge subsp. corniculatus. Hvis det skjer en tilbakekrysning med den hjemlige foreldrearten vil det medføre genetisk forurensning, såkalt introgresjon. Veitiriltunge er vurdert til å utgjøre potensielt høy risiko.

Hele 803 fremmede karplanter er etablert i sterkt endret natur. Sopp (37), biller (60) og nebbmunner (24) er andre artsgrupper hvor relativt mange fremmede arter har kolonisert sterkt endret natur i Fastlands-Norge.

Antall registrerte arter som er etablert i ulike typer av sterkt endret natur. Naturtyper av sterkt endret natur der det er registrert mindre enn 10 fremmede arter er ikke inkludert i figuren.