I underkant av 1500 arter er risikovurdert for Fastlands-Norge med havområder. Dette omfatter både etablerte arter og dørstokkarter. I tillegg er 12 regionalt fremmede arter vurdert.

Antall risikovurderte arter

Ekspertene har vurdert 1473 arter for for Fastlands-Norge med havområder, derav 283 dørstokkarter. Dørstokkarter er per idag ikke etablert i Norge, men antas å kunne bli det innen 50 år. Antallet vurderte arter inkluderer også to arter som ikke er etablert i Norge, men som likevel har en negativ økologisk effekt: åkervikke Vicia sativa segetalis og flekkvingefruktflue Drosophila suzukii.

I tillegg er 12 regionalt fremmede arter vurdert. Dette er arter som hører naturlig hjemme i deler av Norge, men har (etter 1800) blitt spredt av mennesker til steder i Norge der de ikke naturlig forekommer. 

Arter utenfor definisjon og avgrensning

De resterende 1529, faller utenfor definisjon og avgrensning og er av ulike årsaker ikke risikovurderte: 1219 arter vil sannsynligvis ikke etablere seg i Norge innen 50 år, f.eks. daddelpalme Phoenix dactylifera. Andre, 39 arter, er etablert med fast reproduserende bestand i Norge før 1800 og er derfor ikke risikovurdert, f.eks. nyseryllik Achillea ptarmica. Noen produksjonsarter, 36 arter, faller også utenfor avgrensningen fordi de var i utstrakt bruk allerede på 1700-tallet. Dette gjelder bl.a honningbie Apis mellifera og en del eldre kulturplanter som f.eks. hagerips Ribes rubrum og lin Linum usitatissimum. 86 arter er ikke vurdert fordi de ikke lengre ansees som fremmede, og 47 arter utgår på grunn av at arten ikke finnes i Norge. De er feilbestemt eller feilangitt. Resultatene viser også at 26 taxa er rangert under artsnivået og deler moderartens status. Inkludert i de 1529 artene som ikke er risikovurdert er også i overkant av 70 dørstokkarter.

Noen arter vil oppfylle flere av de nevnte årsakene, f.eks. vil en produksjonsart som var i utstrakt bruk på 1700-tallet også sannsynligvis være etablert før 1800. Det er imidlertid kun haket av for en årsak for hver art. I slike tilfeller har ekspertene i hovedsak prioritert i den rekkefølgen årsakene er nevnt i teksten over.