Slik foregår en risikovurdering

Det er komitéer av eksperter som vurderer hvilken økologisk risiko fremmede arter eventuelt utgjør. Hver av disse ekspertkomitéene har ansvar for én artsgruppe. Selve risikovurderingen følger en objektiv og kvantitativ metode, GEIAA (Generic Ecological Impact Assessment of Alien Species), som er utviklet ved NTNU i samråd med Artsdatabanken og andre fageksperter. GEIAA blir også brukt til å risikovurdere fremmede arter i Sverige.

Figuren viser flyten i arbeidet med økologisk risikovurdering av fremmede arter. Arbeidet utføres av flere ekspert-komitéer som er spesialister på hver sine artsgrupper. Ekspertene gjør først en gjennomgang av hvilke arter som faller utenfor definisjon og avgrensning (NR), og som dermed ikke skal risikovurderes. Arter som skal risikovurderes blir testet mot ni ulike kriterier (A-I). Utfallet av denne vurderingen bestemmer artens risikokategori. Du kan søke i fremmede arter å finne ut hvilken risikokategori en art har. 

Komiteer av eksperter står bak

Artsdatabanken oppnevner ekspertkomiteer som risikovurderer fremmede arter. Komiteene består av fageksperter på de ulike artsgruppene. Underveis i risikovurderingsprosessen arrangerer vi samlinger for ekspertene der vi går gjennom retningslinjene, og der ekspertene kan utveksle erfaringer.

Hvilke arter risikovurderes?

Ikke alle fremmede arter i Norge blir risikovurdert. Vurderingen omfatter i hovedsak fremmede arter som er etablert i Norge etter 1800. I tillegg kommer et utvalg fremmede arter som trolig vil etablere seg i Norge innen 50 år.

Det geografiske området

Risikovurderinga omfatter norske arealer på den nordlige halvkule. Det er gjort separate risikovurderinger for Fastlands-Norge og Svalbard.

Kategorier og kriterier

Arten vurderes mot ni ulike kriterier. Det er utfallet av denne vurderingen som bestemmer artens risikokategori og dermed hvilken økologisk risiko den kan ha for naturmangfoldet.

Den norske metoden

I mangel av en omforent internasjonal metode for risikovurderinger av fremmede arter har Norge utviklet en egen metode som viser hvilken økologisk risiko artene kan ha i naturen.