En flere desimeter stor gråbrun til grønnbrun bladlav som i fuktig tilstand blir grønn. Undersiden er brun og sammenhengende håret. Lobene er brede og avrundete, mer uregelmessige enn hos sølvnever. På overflaten er brune apothecier vanlig. Kystnever forekommer hovedsakelig i eldre skog med høy luftfuktighet på gamle løvtrær som ask, alm, eik, lind, osp og spisslønn, men også på selje, rogn og gråor. Den forekommer langs kysten til Nordland, men er vanligst på Vestlandet. Den er sterkere kystbundet enn sølvnever og mangler innlandsforekomster. De fleste forekomstene av kystnever er i skog, men den er også funnet i tresatt kulturlandskap, blant annet på styvingstrær i semi-naturlig eng (T32).