Etter tillatelse er innholdet i nettvinger, mudderfluer og kamelhalsfluer i Norge og Norden basert på boken «Danmarks netvinger» av Ole Fogh Nielsen, utgitt i 2015 av Peder Skou på hans forlag Apollo Booksellers. Kjell Magne Olsen, BioFokus og Kaare Aagaard, NTNU Vitenskapsmuseet har oversatt, justert og komplettert tekstene, så de fremstår noe forskjellig fra de opprinnelige. For arter som ikke finnes i Danmark, er tekstene nyskrevet for denne nettutgaven.

Det er også gitt tillatelse til å gjengi illustrasjoner fra «Suomen Verkkosiipiset» av Teemu Rintala, Tomi Kumpalainen og Peteri Ahlroth, utgitt på Tibiale forlag i 2014.