Det er konstatert 14 calanoide arter hoppekreps i Norge. Selv om de fleste artene er pelagiske kan de opptre i høye tettheter i litoralsonen.

Slekten Heterocope, som består av tre arter i Norge, kranshops H. appendiculata, finnmarkshops H. borealis og spasmehops H. saliens, er rovformer, mens de øvrige calanoide hoppekrepsene er filtrerere eller gripere. De har kjønnet formering. Mens Heterocope-artene slipper ut ett og ett egg, bærer de andre calanoidene eggene i en eggsekk på bakkroppen. Calanoidene kan overleve ugunstige perioder (vinter, tørke) som hvileegg.