Børsthaleprikkdafnie kan forekomme både pelagisk og inne i litoralsonen. På bakkroppen har den 3–5 tynne pigger som spriker i flere retninger og som skiller den fra slektningene som ikke har disse. Den er vurdert som moderat forsuringsfølsom.

Nøkkelkarakterer

Børsthaleprikkdafnie Ceriodaphnia pulchella kan lett bli forvekslet med vanlig prikkdafnie C. quadrangula. Bakkroppen, som er mindre hos børsthaleprikkdafnie enn hos vanlig prikkdafnie, kan brukes ved artsbestemmelse. Hos førstnevnte, der bakkroppen alltid er skjult av ryggskjoldet, finner vi en gruppe med 3–5 tynne pigger i tillegg til 8–10 tenner som er vanlig hos slekten. Disse piggene er spesielle ved at de bakerste er tynnere og noe lengre og spriker i flere retninger. Arten er veldig transparent og nærmest fargeløs, kun med et islett av gul eller grønn farge.

Hunn: Lengde 0,4–0,9 mm

Hann: Lengde 0,4–0,7 mm

Økologi og utbredelse

Børsthaleprikkdafnie er funnet i 8 % av vannene og blant Ceriodaphnia-artene er det kun vanlig prikkdafnie som er mer vanlig. Det er flest registreringer fra Sørøst-Norge, men den fins spredt over hele landet med unntak av Nord-Vestlandet. Selv om den er mest vanlig mellom 100 og 300 moh., er den også funnet over tregrensen (1258 moh.). Børsthaleprikkdafnie kan forekomme i alt fra små dammer til i store innsjøer. Den kan påtreffes både pelagisk og inne i litoralsonen. Med få unntak er funnene gjort ved pH>6,0, og selv om den er funnet i ionefattig vann er den mest vanlig når ledningsevnen >5,0 mS/m. Den er vurdert som moderat forsuringsfølsom.

Forvekslingsarter