Artsprosjektet skal sikre langsiktig kunnskapsoppbygging om arter i norsk natur. Vi åpner nå for søknader om tilskudd til kartlegging av arter, med spesiell fokus på kartlegging av artsgrupper der kunnskapsnivået er mangelfullt. Årets utlysning er temabasert og er rettet mot kartlegging av arter i skog.

Utlysningen i år vil i sin helhet gå til kartlegging av dårlig kjente artsgrupper med hovedforekomst i skog, inkludert skog med menneskelig påvirkning. Det forutsettes at resultatene fra prosjektene vil bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget for rødlistevurderingen av arter.

Med utgangspunkt i Natur i Norge (NiN) ønsker vi også at prosjektene skal sammenstille ny kunnskap fra kartleggingen og eksisterende kunnskap om artenes forekomst i naturtyper og artenes økologiske tilhørighet. Dette vil bli et viktig bidrag til arbeidet med å bygge opp kunnskap om art-habitat relasjoner for arter i skog.

Sentrale prioriteringskriterier er faglig kvalitet, gjennomførbarhet og relevans i henhold til utlysningen.

Totalt budsjett for denne utlysningen er 16,8 millioner kroner, og maksimalt totalt støttebeløp per søknad er 3,5 millioner kroner Prosjektperioden er begrenset til tre år og prosjekter kan tidligst starte 1. januar 2017.

Søknadsfristen er 28. april, og søknadene vil være ferdig behandlet innen 1. oktober 2016.