Den internasjonale naturvernunionen (IUCN) har utvikla kategoriane, kriteria og retningslinjene som blir nytta i raudlistearbeidet.