Rødalger omfatter alt ca 6000 arter. Av disse er 180 arter begrenset til ferskvann, altså en liten gruppe sett i forhold til rødalger i marint miljø. Rødalger er preget av blå og røde fargestoffer. Vanligvis dominerer det røde fargestoffet, men i ferskvann kan det blå dominere slik at de fleste ferskvannsrødalger har en blågrønn til gulbrun farge. Alt tyder på at ferskvannsalger er vanlige i Norge, men kunnskapen om artsmangfold og utbredelse av denne artsgruppen er generelt svært lav.

Prosjektet har innhentet ny og eksisterende kunnskap og sammenfattet en status for ferskvannsrødalger i Norge, med artsbeskrivelser og informasjon om utbredelse og økologi. Kartleggen i felt har foregått i Sør-Norge hvor det er samlet inn nytt materiale fra kjente lokaliteter med rødalger og fra lokalliteter med spesiell vannkvalitet, blant annet høyt kalsiuminnhold. Kartleggingen har i hovedsak fokusert på skyggefulle lokaliteter med rennende vann. Gjennom prosjektet er det etablert en samling av rødalger som inngår i de vitenskapelige samlingene ved Universitetet i Oslo.  

En MSc-kandidat har vært tilknyttet prosjektet for å sikre at samlet kunnskap om denne dårlige kjente gruppen utvikles og bringes videre fra erfarne fageksperter.

Gjennom prosjektet ble den knallrøde algen Hildenbrandia rivularis funnet for første gang i Norge. Denne har fått det norske navnet elveblod fordi den danner tynne, lysende røde belegg på stein og berg i rennende vann. På steder der det er mye av denne arten kan det se ut som om noen har sølt rød maling i elva. Elveblod er funnet i fire små elver som renner inn i Randsfjorden fra et kalkrikt område øst for Randsfjorden. Disse elevene har i snitt ca. 40 mg kalsium per liter vann. Det er bare er et fåtall vannforekomster med så høyt kalkinnhold her til lands. Dette tyder på at elveblod ikke er vanlig i Norge, noe som kan forklare hvorfor den ikke er funnet tidligere.

Innsamlingsmetoder

Håndplukking