Noen av de første undersøkelsene av marin fauna i Norden ble gjort i kystområdene av Skagerrak. I nyere tid har faunistiske undersøkelser avtatt og så godt som stoppet opp, og dagens kunnskap om flerbørstemarker i området er derfor i mange tilfeller mangelfull. Svært mange arter er bare kjent fra ett eller noen få spredte funn som ofte er av eldre dato og dårlig dokumentert

Tidlig beskrevne arter har ofte blitt forvekslet med nærstående arter, både i norske og fjerntliggende farvann. Mer enn 40 arter av flerbørstemarker er vitenskapetlig beskrevet fra Oslofjorden og kystområdene i Skagerrak. De eldste beskivelsene er omkring 240 år gamle og svært mange er eldre enn 100 år.

Prosjektet har hatt som hovedmål å øke kunnskapen om flerbørstemarker (Polychaeta) i kystområdene av Skagerrak gjennom undersøkelser av materiale samlet inn i prosjektet og tidligere innsamlet materiale som foreligger ved de naturhistoriske museene i Oslo og Bergen. Innsamlingen er gjort i strandsonen, på grunt vann og på større dyp ned til 285 meter med bruk av en rekke ulike metoder og redskaper. Prøvetakingen har omfattet strekningen fra Risør til Kristiansand på Skagerrak-kysten og ytre Oslofjord fra Drøbak til Sandefjord. Det har vært lagt vekt på å samle inn nytt materiale fra samme lokalitet som til originalbeskrivelsen (typelokalitet) for å sikre at de originale navnene blir avgrenset og brukt korrekt. Kartleggingen i prosjektet utgjør et viktig supplement til tidligere undersøkelser i Skagerrak gjennomført i regi av Svenske artprojektet.

Det er funnet to nye arter for vitenskapen (Chaetozone sp.nov, Sabellidae nov) og tre nye arter for Norge (Eumida kelaino, Ophiodromus pallidus, Marenzelleria viridis). Marenzelleria viridis er en fremmed art som for første gang er sikkert påvist i Norge. I samarbeid med NorBOL er det sendt inn 230 individer fra i alt 94 arter til DNA-strekkoding. Dette er første gang strekkoding har vært gjennomført i større skala på flerbørstemarker i Norge.

Innsamlingsmetoder

Innsamling med spade, håndcorer og sikt, håndplukking av dykkere på grunt vann. Trekantskrape, ringskrape, Agassiz-trål, RP-bunnslede, Beyerslede,og van Veen grabb fra båt (10-285 meters dyp)

Publikasjoner

Oug E, Bakken T & Kongsrud JA (2014). Original specimens and type localities of early described polychaete species (Annelida) from Norway, with particular attention to species described by O.F. Müller and M. Sars. Memoirs of Museum Victoria 71: 217-236.

Grosse M, Bakken T, Nygren A, Kongsrud JA & Capa M (2020). Species delimitation analyses of NE Atlantic Chaetozone (Annelida, Cirratulidae) reveals hidden diversity among a common and abundant marine annelid. Molecular Phylogenetics and Evolution 149. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2020.106852

Parapar J, Capa M, Nygren A & Moreira J (2020). To name but a few: descriptions of five new species of Terebellides (Annelida, Trichobranchidae) from the North East Atlantic. ZooKeys 992: 1–58. https://doi.org/10.3897/zookeys.992.55977