Klart positiv massebalanse, dvs. det tilføres mer materiale ved sedimentasjon enn mengden materiale som eroderes bort. Sedimentasjonstolerante arter observeres.